วิดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดของวิทยาเขตพัทลุง   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ. ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0-7460-9600