ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
    สืบค้นข้อมูลมหาวิทยาลัยทักษิณ
    เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
    หลักสูตร
    งานวิจัย
    ระบบสารสนเทศ
    คณะ/หน่วยงาน
    ติดต่อมหาวิทยาลัย

 

 

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา


ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มาจากการยุบรวมกองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต และสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีภารกิจ ดังนี้

กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต มีภารกิจหลัก 7 ภารกิจ คือ ภารกิจการรับนิสิต ภารกิจงานพัฒนาหลักสูตร ภารกิจทะเบียนกลาง ภารกิจงานธุรการ ภารกิจสหกิจศึกษา ภารกิจงานประชุมสภาวิชาการ และภารกิจบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นหน่วยงานอิสระ ตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 มีภารกิจหลัก 7 ภารกิจคือ ภารกิจยุทธศาสตร์การพัฒนา ภารกิจการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ภารกิจการจัดการความรู้ ภารกิจพัฒนาระบบระบบราชการ ภารกิจการประกันคุณภาพ และภารกิจบริหารราชการใสสะอาด ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

การยุบรวมกองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต และสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ในการนี้ ได้มีการแบ่งส่วนในสำนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ โดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบการกำกับดูแลมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและดำเนินการด้านการรับนิสิต การจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ

จากการแบ่งโครงสร้างปัจจุบัน ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดกลุ่มภารกิจและลักษณะงานภายใน ออกเป็น 5 กลุ่มภารกิจ ดังนี้

  1. กลุ่มภารกิจรับนิสิต
  2. กลุ่มภารกิจจัดการศึกษาและพัฒนาอาจารย์
  3. กลุ่มภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา
  4. กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
  5. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

 

 
 
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7467-3230 E-mail: qa_unit@tsu.ac.th, qa_unit@hotmail.com