หน้ารายงานข่าวการฝึกอบรม-สัมมนา


ขอเชิญร่วมการอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “การสาธิตจัดการของเสียด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพ”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีกำหนดจะจัดโครงการอบรมปฏิบัติการ “การสาธิตจัดการของเสียด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการของเสียด้วยระบบการหมักก๊าซชีวภาพ ทำให้ตระหนักรู้ถึงการจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสาธารณะ และส่งเสริมให้ชุมชนลดรายจ่ายในภาคครัวเรือน

ในการนี้  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “การสาธิตการจัดทำระบบจัดการของเสียจากครัวเรือนด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพ” ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะมีให้ท่านเลือกทั้งการอบรมแบบบรรยาย หรือ การอบรมแบบสาธิตปฏิบัติการทำถังหมักก๊าซชีวภาพ ภายใต้คำแนะนำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  อ้นทอง และนิสิตแก๊สอาสา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับนางสาวอัจฉรา  ขุนลึก หมายเลขโทรศัพท์ (074) 609600 ต่อ 2109 หรือ หมายเลขโทรสาร (074) 693972

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference on Management Research (ICMR) 2013
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติด้านสังคมศาสตร์"

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์โดย ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 13.00 น. ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2  อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา และ ห้องประชุม 2 อาคารบริหารและ สำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง 

ผู้สนใจ : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมฯ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือโทรแจ้งรายชื่อได้ที่ 074-673227 หรือ 081-5407304 เบอร์ภายใน 7257 หรือทาง E-mail: research.tsu@gmail.com หรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/traincourse56/index.html  ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2556

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52 ของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52
ของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชขาดไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 52 
ภายใต้หัวข้อ "Healthcere Beyoud Boundaries : ASEAN Initiative" 
ในระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร อปร ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cumedconference.com/th_index.php


เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่วงกว้าง ครั้งที่ 2

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่วงกว้างด้านโลจิสติกส์เกษตร ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2

ด้วย สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส์เกษตร ร่วมระหว่าง สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดการจัดประชุม “สัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่วงกว้าง ด้านโลจิสติกส์เกษตร ครั้งที่ 2 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2555” โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และขยายผลวิจัยสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำผลวิจัยสู่การนำไปปฏิบัติได้จริง และเพื่อเป็นโอกาสพบปะแนะนำแนวทางการขอทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทุนวิจัยมุ่งเป้า 

ด้วยเหตุนี้ สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์เกษตร จึงขอเรียนเชิญท่านและ บุคคลากร นักวิจัย ของท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนา ภาควิชาละ 5 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่าจ.สงขลา

สอบถามเพิ่มเติมที่
ส ำนักประสำนงำนโครงกำรวิจัยด้ำนโลจิสติกส์เกษตร
ร่วมระหว่ำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
ชั้น 2 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 ถนนมาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทรศัพท์ 034-281074 ต่อ 7040 โทรสาร 034-281075

4th International Conference on Teaching & Learning: Stamford International University

Dear researchers and interested attendees.

Stamford International University is proud to announce that the 4th ICTL will be held in Bangkok, Thailand on November 13 - 15.  We are co-hosting this conference with INTI International University of Malaysia.

Please find attached a call for proposals and papers.  The proposal deadline is June 30, 2013, with the final paper due on August 31.  More information about the conference can be found at ictl2013.stamford.edu.

If you have further questions, please email ictl@stamford.edu. We look forward to welcoming you at ICTL 2013 in November!

สกศ. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น
ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”

                       กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัย ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนา “ผลงานวิจัยทางการศึกษา” จึงจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2556 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2556 ในเวทีการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย (The 15th National Symposium on Education Research) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งเพื่อคัดเลือกและประกวดผลงานวิจัยดีเด่นที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และตอบสนองนโยบายรัฐบาล และ “ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556 - 2558 ได้ รวมทั้งเพื่อนำผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์การเรียนรู้ต่อสาธารณชนและประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานวิจัย
            ๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร ขององค์กรการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
            ๒. นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป  
            ๓. นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

การส่งเอกสาร
            ผู้สนใจส่งผลงานวิจัย สามารถแสดงความจำนงเสนอผลงานวิจัย โดยส่งเอกสารตามแนบประกอบด้วย 
            แบบแสดงความจำนงเสนอผลงานวิจัย แบ่งข้อมูลการนำเสนอผลงานวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ 
                        ส่วนที่ 1 ประวัติผู้จัดทำผลงานวิจัย ใช้แบบ สกศ.
                        ส่วนที่ 2 บทคัดย่อผลงานวิจัย  ใช้แบบ สกศ.
            บทคัดย่อผลงานวิจัย ซึ่งแสดงรายละเอียดหัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัยตามแบบ สกศ. 2 นำเสนอข้อมูลไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 5 ชุด  หากเกินจำนวนหน้าที่กำหนดจะไม่รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ดังนี้
                        ๑. เขียนเป็นภาษาไทย 
                        ๒. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt
                        ๓. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์แบบแนวตั้ง (portrait) 
                        ๔. ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
                        ๕. บันทึกรายงานการวิจัยตามแบบ สกศ. 1/1 และ แบบ สกศ. 1/2 ลงในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น พร้อมระบุชื่อผู้จัดทำผลงานวิจัย และชื่องานวิจัย บนแผ่น CD 
                        ๖. เอกสารที่จัดส่งต้องเย็บเล่มปิดสัน และมีจำนวนรายการครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น        มิเช่นนั้นจะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 
            ทั้งนี้ไม่มีการคืนต้นฉบับ และแผ่น CD ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สถานที่ส่งผลงานวิจัย/ ระยะเวลาส่งผลงานวิจัย 
ส่งผลงานวิจัยด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ดังนี้

ส่งด้วยตนเอง :

สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   
ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
เบอร์โทร 0 2668 7123 ต่อ 1312, 1314, 1318

ส่งทางไปรษณีย์ :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วงเล็บมุมซองด้านขวาล่าง “ส่งผลงานวิจัยของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556”

ส่ง e-mail :

res_onec@yahoo.co.th
ระบุชื่อเรื่อง (Subject) “ส่งผลงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556”


หมดเขตส่งผลงานวิจัยภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 
สำหรับการส่งผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556
ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการคัดสรรได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ www.onec.go.th

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม STKS ประจำปี ๒๕๕๖

เนื่องด้วย (สวทช.) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ STKS ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย ผลงานวิชาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงาน ของห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ และนำเสนอแนวคิดและการประยุกต์ ใช้ ICT ที่เหมาะสม กับการบริหารจัดการผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผ่านการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "สารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุค Open Access" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่ม เติมและลงทะเบียนได้ที่

e-mail : stks.or.th

url: http://stks.or.th/th/news/3686-annual-conference-2013.html

โทรศัพท์ :  0 2564 7000 ต่อ 1237 - 1244

ขอเชิญเข้า ร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 18

เรียน ผู้สนใจทุกท่าน

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศ ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้า ร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 18 National Genetics Conference 2013 (NGC2013) "พันธุศาสตร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน" (Genetics towards ASEAN) วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  ขณะนี้ได้ทำการเปิดลงทะเบียนออนไลน์แล้ว สนใจลงทะเบียนได้ที่นี่ www.geneticsociety.or.th  

     

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้า 
(Early registration) 
วันนี้ - 30 เม.ย. 2556

ลงทะเบียนปกติ 
(Regular registration) 
พ.ค. - 30 มิ.ย. 2556

ลงทะเบียนล่าช้า
(Late registration) 
17 - 19 ก.ค. 2556

บุคคลทั่วไป

3,000 บาท

3,500 บาท

4,000 บาท

สมาชิกสมาคมพันธุ์ศาสตร์ฯ

2,500 บาท

3,000 บาท

3,500 บาท

นักศึกษา

1,500 บาท

2,000 บาท

2,500 บาท

-          ค่าลงทะเบียน ประกอบด้วยการเข้าร่วมประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการประชุม เอกสารประกอบการประชุม โปรแกรมพันธุศาสตร์วิชาการสัญจร

-          สำหรับสมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์ฯ ต้องระบุหมายเลขสมาชิกพันธุศาสตร์ฯ ในขั้นตอนการสมัครเพื่อตรวจสอบสิทธิ์

-          สำหรับนักศึกษา ต้องส่งสำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองสภาพนักศึกษาภายใน วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมฯ สำนักงานจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 18 หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-419-2754-7 โทรสาร 02-411-0169 อีเมล gesoth@gmail.comเว็บไซต์ www.geneticsociety.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ"วลัลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 5

                   ขอเชิญลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิชาการ 
                     การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ
                         
                             "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 5 

                 
                                           วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 

                   ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
                 เปิดรับผลงานแบบบรรยาย และ โปสเตอร์ ใน 7 กลุ่มสาขา และ 3 หัวข้อพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://research.wu.ac.th/index.php

2013 UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation

To Whom It May Concern,

 

Greetings from UNESCO Bangkok! Once again, we are excited to announce that the 2013 UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation is now accepting applications. Please find the official press release attached, and an E-brochure is available here.

 

We would be most appreciative if you could help us to disseminate the information or kindly direct us to the appropriate contact. Also, if you or your colleagues know of any eligible projects, please feel free to forward them the information and encourage them to apply.

 

For the link to the Heritage Awards promotional video, please visit http://youtu.be/-id83-lCyIc.

 

>>> >>> >>>

CALL FOR ENTRIES – UNESCO Asia‐Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation

UNESCO Bangkok is currently accepting entries for 2013 UNESCO Asia‐Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation.

 

The UNESCO Heritage Awards was established in 2000 in response to increasing threats to our built heritage. The main objective of the Awards is to recognize and acknowledge outstanding achievements and contributions made by the private sector and public‐private initiatives in addressing these growing concerns, and subsequently protecting these diverse, yet vulnerable places.

 

In 2005, UNESCO launched the Jury Commendation for Innovation. This award recognizes newly‐built structures which demonstrate outstanding architectural design that is well integrated into historic contexts.

 

Deadline for submission is 31 March 2013.

 

For more information about the Awards and to submit your entries, please visit: http://www.unescobkk.org/culture/wh/asia-pacific-heritage-awards/2013ha/.

NAC2013 - ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช.

เรียน ผู้สนใจทุกท่าน

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานและขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ของ สวทช. หรือ งาน NAC 2013 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ส่วน คือ การสัมมนาวิชาการ นิทรรศการ และเปิดบ้าน “สวทช.” (NSTDA Open House)
          สำหรับการสัมมนาวิชาการมีหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 45 หัวข้อ (http://www.nstda.or.th/nac2013/TableLink/NAC_Program_PR_03.pdf ) โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคบริการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย อาทิ
 • วัณโรคกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • งานวิจัยด้านมันสำปะหลังเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเร่งด่วน
 • ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ เครือข่ายการทดสอบพันธุ์อ้อยทั่วประเทศ และการขยายผลงานวิจัยด้านอ้อยสู่การใช้ประโยชน์
 • จากปาล์มน้ำมัน สู่ น้ำมันปาล์ม : วิกฤตหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สายโซ่การผลิตรักษ์สิ่งแวดล้อม : กุญแจสู่การผลิตอย่างยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • Nano - Characterization and Testing Service for AEC
 • ระบบแปลภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Machine Translation)
 • โอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยใน AEC
 • การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบขนส่งทางรางในภูมิภาคอาเซียน: ความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558
 • Information Literacy ในมิติของอาเซียน
          รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac2013 (ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556 / ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ม.ทักษิณ

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi หรือสอบถามข้อมูลที่สถาบันวิจัยและพัฒนา             074-673227       และ            074-609600       ต่อ 7250-8 (ภายใน)


กิจกรรม
กรอบเวลา
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
15 พ.ย. 55
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
6 ธ.ค. 55
หมดเขตเปิดรับผลงานวิจัย
8 ก.พ. 56
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
8 มี.ค. 56
แก้ไขบทความและหมดเขตจ่ายค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน
22 มี.ค. 56
หมดเขตลงทะเบียนและจ่ายค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
10 พ.ค. 56
จัดประชุมวิชาการ
22 - 25 พ.ค. 56


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเรียนเชิญนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (Research Project Management System)” ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C ๑๐๔ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT ๓๐๗ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ท่านสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หรือโทรแจ้งรายชื่อมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๗๔-๖๗๓๒๒๗ เบอร์ภายใน (๖๑) ๗๒๕๗ E-mail : research.tsu@gmail.comhttp://www.pt.tsu.ac.th/rdi
ข่าวที่มีทั้งหมดคือ 15 ข่าว