ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตสงขลา
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps

  คณะ/หน่วยงาน  

ส่วนงานวิชาการ    ส่วนงานอื่น      หน่วยงานอื่นๆ
วิทยาเขตพัทลุง วิทยาเขตพัทลุง  สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 คณะวิทยาศาสตร์  สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง  
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง  
 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
 คณะนิติศาสตร์    
 คณะพยาบาลศาสตร์    
     
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง    
 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง    
 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง    
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 Tel. 0-7460-9600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง 2560