ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตสงขลา
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps

  นิสิต/การศึกษา  

นิสิตใหม่
การรับสมัครนิสิตใหม่
 
หลักสูตรที่วิทยาเขตพัทลุง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

คู่มือการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท
 
 
นิสิตปัจจุบัน
ระบบงานบริการการศึกษา
ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ฝ่ายกิจการนิสิตพัทลุง
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ
TSU Learning
ข่าวการศึกษา / กิจการนิสิต
 
เครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ชุดปกติ
ชุดพิธีการ
 
นิสิตเก่า
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบศิษย์เก่า
กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของนิสิต

มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 Tel. 0-7460-9600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง