ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตสงขลา
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps
  แนะนำวิทยาเขตพัทลุง  
ข้อมูลทั่วไปของวิทยาเขตพัทลุง
ประวัติวิทยาเขตพัทลุง
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาเขต
วิดีทัศน์แนะนำวิทยาเขตพัทลุง
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่วิทยาเขตพัทลุง
 
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วัตถุประสงค์/ค่านิยมร่วม
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
 
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
 
 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 Tel. 0-7460-9600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง