ไทย    English
หน้าหลัก l วิทยาเขตสงขลา
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps

  วิจัยและโครงการเพื่อชุมชุน  

 วิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 โครงการเพื่อชุมชน
บริการวิชาการ โครงการฝึกอบรม
โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.
โครงการจัดการพลังงานวิทยาเขตพัทลุง
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 
 
 ข่าว
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวการศึกษา / กิจการนิสิต
 ข่าวรับสมัครงาน
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
 
 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา
 TSU RADIO 100.75 MHz. วิทยาเขตพัทลุง
 


มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 Tel. 0-7460-9600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง