ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
Untitled Document
หน้าแรก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต
ทุนการศึกษา
แนะนำและจัดหางาน
ด้านกีฬา
ศิลปะและวัฒนธรรม
กีฬาและนันทนาการ
บำเพ็ญประโยชน์
องค์การนิสิต
สภานิสิต
ข้อปฏิบัติและข้อบังคับ
บทความ/บทวิเคราะห์
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลวินัยนิสิต
ประมวลภาพกิจกรรม
 

กีฬาและนันทนาการ
   
 

ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย นันทนาการและพัฒนาการ กีฬา เพื่อให้นิสิตมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์ โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อและเน้นกีฬา เพื่อสุขภาพเป็นหลักและการแข่งขันเพื่อความสามัคคี
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความถนัด ในรูปของชมรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตมีความรู้ มีทักษะ สนุกสนานและเพลิดเพลินในการเล่นกีฬา
2. เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่นิสิต
3. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาเพื่อสุขภาพให้แก่นิสิต
4. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ให้เกิดอารมณ์แจ่มใส มีจิตใจเบิกบาน
5. เพื่อช่วยพัฒนานิสิตในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
6. เพื่อสร้างความสามัคคีให้หมู่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
7. เพื่อเป็นหนทางไปสู่การค้นหาตัวนักกีฬาของมหาลัย-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Untitled Document
 

 
 
งานพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074609600
Website Administrator :: Luck Musikanukul