ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
Untitled Document
หน้าแรก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต
ทุนการศึกษา
แนะนำและจัดหางาน
ด้านกีฬา
ศิลปะและวัฒนธรรม
กีฬาและนันทนาการ
บำเพ็ญประโยชน์
องค์การนิสิต
สภานิสิต
ข้อปฏิบัติและข้อบังคับ
บทความ/บทวิเคราะห์
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลวินัยนิสิต
ประมวลภาพกิจกรรม
 

บำเพ็ญประโยชน์
   
 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม ให้นิสิตได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือ ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตมีความเอื้ออาทรต่อกันและต่อสังคม เน้นการบำเพ็ญประโยชน ใกล้ตัวและใกล้มหาวิทยาลัย เน้นการทำกิจกรรมง่ายๆ คือ โครงการทำ ความสะอาด ซ่อมแซมและสร้างสาธารณสมบัติ ไม่เน้นการสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความ ถนัดในรูปของชมรม


วัตถุประสงค
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและอุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่นให้แก่นิสิต
2. เพื่อฝึกนิสิตให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม
3. เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมในชุมชนและสังคมชนบท
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม
5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต ประชาชนและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อให้นิสิตมีโอกาสนำความรู้ในชั้นเรียนไปใช้พัฒนาชุมชน
7. เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงาน และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากสภาพจริง
8. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Untitled Document
 

 
 
งานพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074609600
Website Administrator :: Luck Musikanukul