Untitled Document
17020707201007.jpg
 
 
 :: ประกาศถึงนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุกคน
 
ประกาศถึงนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุกคน ให้นิสิตดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.ทำเอกสารต่อไปนี้ 1.1 แบบตรวจสอบเอกสารการขอกู้ฯ (กยศ.มทษ.1) 1.2 เอกสารการประสงค์ขอกู้ในระบบ e-studentloan (ใส่กระดาษ A4 สีฟ้า) 1.3 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.102) 1.4 บัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ 1.5 แผนผังแสดงที่อยู่อาศัยของนิสิต (กยศ.มทษ.2) 1.6 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) 1.7 ใบแสดงผลการเรียน 2.กำหนดให้นิสิตบันทึกความประสงค์ขอกู้ในระบบ e-studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2556 3.ดำเนินการส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา หอพักพะยอม 2 ***นิสิตมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ คุณกรรณิการ์ สีทองแก้ว (พี่แต้ว) หมายเลขโทรศัพท์ 086-9661985 หรือFacebook ชื่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาวิทยาเขตพัทลุง
 


 
Untitled Document
 

 
 
งานพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์/โทรสาร 074609600
Website Administrator :: Luck Musikanukul