ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.พ.66 ถึงวันที่ 17 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
 
     

เมื่อวันที่ 25 มกราคม  คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ
ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ bursa escort มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายอาญา อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓