ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.พ.66 ถึงวันที่ 17 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
 
     

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดพัทลุง (AIC)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสงและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้ถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ปี
2564 ในหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีณ โรงแรม
ศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง โดยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง sex shop เป็นประธานกล่าวเปิดงาน