ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.พ.66 ถึงวันที่ 17 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)
 
     

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ณ อาคารเรียนรวม ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบทั้ง 2 ระดับชั้น จำนวน 870 คน โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ şişli escort ได้มีมาตรการดูแลนักเรียนผู้เข้าสอบและผู้ปกครองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดและได้รับความร่วมมืออย่างจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี