ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหารองค์กร
 
ประวัติฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กลับหน้าหลัก

 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

ที่ตั้ง    เลขที่ 222  หมู่ที่  2 ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  93210

      ประวัติความเป็นมาตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักวิทยาเขต พ.ศ. 2552 กำหนดให้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงรับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขต ภารกิจด้านสารบรรณ การประชุม การรับจ่ายเงิน การบัญชี และการพัสดุของวิทยาเขต การประชาสัมพันธ์ (ของวิทยาเขต) การบริการด้านสวัสดิการบุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ การจัดหารายได้ การจัดการเรียนการสอนและภารกิจด้านทะเบียนและสถิตินิสิต การกำกับดูแลและบริการห้องเรียนรวม และภารกิจของวิทยาเขตที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักวิทยาเขต (ฉบับปรับปรุง 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 3 ปรับปรุงการกำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ดังนี้ (1) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาและแผนงาน ภารกิจด้านสารบรรณ การประชุม การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ การจัดการเรียนการสอนและภารกิจด้านทะเบียนและสถิตินิสิต การกำกับดูแลและบริการห้องเรียนรวมของวิทยาเขต ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน(1) ของข้อ 2 ของข้อ 3 และของข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักวิทยาเขต พ.ศ. 2552 และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องกำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง กำหนดให้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง มี 8 กลุ่มภารกิจ ดังนี้

      1. กลุ่มภารกิจธุรการ

      2. กลุ่มภารกิจอาคารสถานที่และอนุรักษ์พลังงาน

      3. กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

      4. กลุ่มภารกิจยานพาหนะและการรักษาความปลอดภัย

      5. กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ

      6. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา

      7. กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา