ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหารองค์กร
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตพัทลุง
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นเลิศในการให้บริการ


พันธกิจ

(1) เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีมาตรฐานของวิทยาเขตพัทลุง
(2) พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ให้เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่

(3)ร่วมผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

วัฒนธรรมองค์กร

บริการด้วยใจ  ประสานอย่างเป็นมิตร  ร่วมคิดร่วมทำ (SET)
S - SERVICE MIND
E - EASYGOING
T - TEAMWORK

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้

1.       พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล      

2.       ผลักดันการบริหารงานให้ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ

3.       พัฒนาวิทยาเขตพัทลุงให้เป็นวิทยาเขตน่าอยู่

4.       พัฒนาการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ด้วยการจัดหารายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล      

เป้าประสงค์  : การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตและบุคลากร

กลยุทธ์

1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

1.2 สร้างระบบและกลไกการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิต โดยให้ทุกฝ่ายสามารถให้ข้อมูล / แสดงความคิดเห็น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานของทุกกลุ่มภารกิจ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

ให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

1.4 บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเป็นไปตามแผน

1.5 พัฒนาระบบการบริหารงานของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริการมีคุณภาพ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

1.6 ส่งเสริมและจัดการให้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงเป็นองค์กรแห่งความสุขและเป็นองค์กรแห่งสุขภาวะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันการบริหารงานให้ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในทุกระดับ

เป้าประสงค์  : การบริหารงานตามแผนพัฒนาของฝ่ายวิทยาเขตพัทลุงตอบสนองและสอดคล้องกับ นโยบายของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทุกกลุ่มภารกิจ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง    ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงที่กำหนดไว้

2.2 ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของทุกกลุ่มภารกิจ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ให้เป็นไปตามแผน  

2.3 ดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินโดยการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

“ทุ่งลานโย” และ “ทุ่งสระ”

2.4 ผลักดันให้มีการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์, การก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต, การเปิดบริการอาคารสัมมนาคาร, โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำตามหลักเกณฑ์ของ UI Green เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิทยาเขตพัทลุงให้เป็นวิทยาเขตน่าอยู่

เป้าประสงค์  : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นวิทยาเขตที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี        มีภูมิทัศน์สวยงามน่าอยู่ และมีความปลอดภัย

กลยุทธ์

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมในการใช้งาน

3.2 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ของวิทยาเขตให้เป็นวิทยาเขตสีเขียว มีความสวยงาม น่าอยู่ และสมเกียรติภูมิของความเป็นมหาวิทยาลัย

3.3 เพิ่มมาตรการการเฝ้าระวัง  และการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขตพัทลุง

3.4 ดูแลและจัดสวัสดิการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่นิสิตและบุคลากรสังกัดวิทยาเขตพัทลุง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 4.พัฒนาการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ด้วยการจัดหารายได้

เป้าประสงค์  : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ด้วยการจัดหารายได้

กลยุทธ์

4.1 จัดทำโครงการเงินทุนหมุนเวียนของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง โดยการใช้ประโยชน์จากสิทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

4.2 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ด้วยการจัดหารายได้