ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหารองค์กร
 
โครงสร้างการบริหารองค์กร กลับหน้าหลัก