ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
นโยบายการบริหารงานของรองอธิการบดี
นโยบายการบริหารงานฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
โครงร่างองค์กร
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
งบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยสีขาว
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี กลับหน้าหลัก