ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายขาวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2559
จดหมายขาวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560
จดหมายขาวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561
จดหมายขาวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564
 
จดหมายขาวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2559 กลับหน้าหลัก

1. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

2. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2559

3. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3  ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559

4. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  ปีที่ 1 ฉบับที่ 4  ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559