ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สาระน่ารู้ต่อผู้รับบริการ (Q&A)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) กลับหน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

O8 : Q&A

กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ

ข้อ 1. คำถาม : กรณีสัญญาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดราชการ (วันเสาร์,อาทิตย์) ผู้รับจ้างส่งมอบงานในวันจันทร์ ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาหรือไม่

คำตอบ : กรณีสัญญาครบกำหนดตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันทำการถัดไปเป็นวันครบกำหนดสัญญาตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8

ข้อ 2. คำถาม : การคืนหนังสือค้ำประกันการเสนอราคาจะสามารถดำเนินการคืนได้เมื่อใด

คำตอบ : หน่วยงานสามารถคืนหลักประกันให้ผู้เสนอราคาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือการจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้เมื่อทำสัญญา หรือข้อตกลงแล้ว

ข้อ 3. คำถาม : วิธี e-bidding ถ้าผู้เสนอราคาระบุราคาในใบแจ้งปริมาณงานไม่ตรงกับใบเสนอราคาในระบบ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาอย่างไร

คำตอบ : ให้ยึดใบเสนอราคาที่ระบบ e-GP เป็นหลัก

ข้อ 4. พื้นที่ที่เปิดให้ผู้ประกอบการเช่า เพื่อจำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มี่ที่ไหนบ้าง จะติดต่อขอเช่าพื้นที่ได้อย่างไร

 คำตอบ : 1. สถานที่ที่ให้ผู้ประกอบการเช่าเพื่อจำหน่ายอาหารมี 3 ที่ ประกอบด้วย อาคารโรงอาหาร 1,   อาคารโรงอาหาร 2 และร้านอาหารประเภทแผงลอย ด้านข้างอาคารโรงอาหาร 2

  2. มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารทุกๆ 1 ปี ตามประเภทรายการอาหารที่กำหนดและจำนวนพื้นที่ว่าง โดยสามารถติดต่อสอบถามระยะเวลาการประกาศให้เช่าได้ที่กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง โทร. 074-673207 ในวันเวลาราชการ หรือ ดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th

 

กลุ่มภารกิจยานพาหนะและการรักษาความปลอดภัย

ข้อ 1. คำถาม : ต้องการทราบหมายเลขสายด่วนในการแจ้งเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คำตอบ : โทรศัพท์ 080-7097300 (บริการ 24 ชั่วโมง)         
   

ข้อ 2. คำถาม : ต้องการทราบอัตราการคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คำตอบ :  1. รถบัสปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง อัตราสิ้นเปลือง 2.5 กม./ลิตร            
             2. รถบัสปรับอากาศขนาด 30 ที่นั่ง อัตราสิ้นเปลือง 3.0 กม./ลิตร

             3. รถตู้โดยสารปรับอากาศ อัตราสิ้นเปลือง 8-9 กม./ลิตร

             4. รถกระบะ รถยนต์นั่ง อัตราสิ้นเปลือง 10 กม./ลิตร

ข้อ 3. คำถาม : ต้องการทราบแนวทางการขอรับบัตรผ่านเข้า-ออกยานพาหนะ (สติ๊กเกอร์ติดกระจก) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คำตอบ : ให้เขียนคำร้องขอรับบัตรผ่านเข้า-ออกยานพาหนะที่ภารกิจรักษาความปลอดภัย (อาคารบริหารและสำนักงานกลาง) โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
              1. สำเนาบัตรข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้างมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 ฉบับ

                 (กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชน ต้องระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด ด้วย)
              2. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (หน้าที่ระบุรายการจดทะเบียน) จำนวน 1 ฉบับ

 

กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ

ข้อ 1. คำถาม : ต้องการทราบวันและเวลาการชำระค่าลงทะเบียน

คำตอบ : อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน (ตามปฏิทินการศึกษา)

ข้อ 2. คำถาม : ต้องการทราบระยะเวลาหมดเขตชำระค่าลงทะเบียน

คำตอบ : ก่อนสอบปลายภาค 7 วันทำการ (ตามปฏิทินการศึกษา)

ข้อ 3. คำถาม : วันสุดท้ายของการได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาคือวันใด

คำตอบ : ก่อนสอบปลายภาค 7 วันทำการ (ตามปฏิทินการศึกษา)

 

กลุ่มภารกิจธุรการ

ข้อ 1. คำถาม : ที่พักรับรองของมหาวิทยาลัยให้บริการแก่บุคคลภายนอกหรือไม่

คำตอบ : เนื่องจากห้องพักรับรองมีจำนวนจำกัด มหาวิทยาลัยจะให้บริการเฉพาะบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และบิดามารดาหรือญาติของบุคลากรเท่านั้น

ข้อ 2. คำถาม : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

คำตอบ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ลำดับที่

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ต่อวัน (บาท)

1

อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (ทั้งอาคาร)

20,000.00

2

ห้องประชุมขนาดใหญ่ ชั้น 2 (ห้องป่าพะยอม)

18,500.00

3

ห้องประชุม 1 ห้องประชุมขนาดเล็ก ด้านหน้าชั้น 1 (ห้องควนขนุน)

5,000.00

4

ห้องประชุม 2 ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องกระจกชั้น 1 (ห้องศรีบรรพต)

5,000.00

5

ห้องประชุม 3 ห้องประชุมขนาดกลาง ขวามือห้องกระจกชั้น 1 (ห้องศรีนครินทร์)

5,000.00

 

กลุ่มภารกิจบริหารอาคารสถานที่และการอนุรักษ์พลังงาน

ข้อ 1. คำถาม : สามารถแจ้งซ่อมแซมความชำรุดของอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคได้อย่างไร

        คำตอบ : ผ่านทางเว็บไซต์ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่)
                    หรือสายด่วน 
 โทร. 7141

ข้อ 2. คำถาม : สามารถสอบถามข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แบบแปลนอาคาร ได้ที่ใด

        คำตอบ : นายชาครินทร์ ไชยมณี กลุ่มภารกิจบริหารอาคารสถานที่ฯ โทร.ภายใน 7140 หรือ
                     081-7383606

ข้อ 3. คำถาม : ต้องการประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม โรงอาหาร ได้ที่ใด

        คำตอบ : นางสาวเบญจพร บัวเผียน กลุ่มภารกิจบริหารอาคารสถานที่ฯ โทร.ภายใน 7147 หรือ
                   094-5934497