ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวทั่วไป
เริ่มแสดง :: 25 ธ.ค.58 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิต ประชุม วางแผน กำหนดตัวชี้วัด
 
     

    วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
 ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
จัดประชุม วางแผน เพื่อหารือ กำหนดตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
โดยมี ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง อ.ดร. สุชาติ สุขสถิตย์ เป็นประธานในการประชุม

                                                                                                                     ฝ่ายประชาสัมพันธ์ผ่ายกิจการนิสิต วข.พัทลุง