ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ส.ค.62 ถึงวันที่ 1 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศถึงนิสิตที่คาดว่าจะสำเสร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษา