ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ส.ค.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แจ้งผู้กู้ กยศ. และ กรอ. รายเก่า และรายใหม่ ที่ดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ในระบบ e – studentloan เรียบร้อยแล้ว
 
     


แจ้งนิสิตผู้กู้ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่  ทั้งประเภทผู้กู้ กยศ. และ กรอ. 
ที่ดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ในระบบ
e – studentloan  เรียบร้อยแล้ว

       ขอให้มาประชุมพร้อมกันในวัน พฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562  เวลา 16.30 น. ณ ห้อง MF 2200  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   เพื่อเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

สถานะของผู้กู้  บรรลุนิติภาวะ    / ไม่บรรลุนิติภาวะ

 ให้นิสิตยึดวันที่ทำสัญญากู้ยืมเงินเป็นสำคัญ    ในวันที่  5 กรกฎาคม 2562

นิสิตที่เกิดก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2542    ถือว่า    บรรลุนิติภาวะแล้ว   เช่น  เกิดวันที่ 1 เมษายน 2542

นิสิตที่เกิดหลังวันที่ 5 กรกฎาคม 2542     ถือว่า    ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  เช่น  เกิดวันที่ 10 กรกฎาคม 2542

สิ่งที่นิสิตต้องเตรียม

1. สำหรับนิสิตที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ให้เตรียม

       1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง  พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
               ( เอกสารสำเนาจะ ต้องปรากฏข้อมูลชัดเจน ทั้ง ภาพ ตัวเลข ตัวอักษร  )

2. สำหรับนิสิตที่ยังไม่บรรลุนิติ ให้เตรียม

       2.1 สำเนาบัตรประชาชน ของตัวเอง พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

       2.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  (อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์)  จำนวน 1 คน 
                (สามารถใช้เพื่อนหรือ รุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ) 
                ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องมาลงชื่อ ในเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนด้วยของนิสิต ผู้กู้ด้วยนะคะ

       2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1 ฉบับ  

3. ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน  1 แท่ง

4. ตรวจสอบรายชื่อ ตามประเภทของตัวเอง   *** ผู้กู้ กยศ. รายเก่า  / ผู้กู้ กยศ. รายใหม่ // ผู้กู้ กรอ. 

5. จดจำลำดับที่ ตามประเภทของตัวเอง เพื่อแจ้งรับเอกสาร แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ต่อเจ้าหน้าที่ 


ข้อควรจำ 

          เอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญ ที่มหาวิทยาลัยต้องจัดส่งให้กับธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย    ดังนั้น  นิสิตจะต้องกรอกข้อมูลด้วยความระมัดระวัง  ห้าม ขูด ลบ ขีดฆ่า ใดๆในการกรอกเอกสาร   และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เรียบร้อย ก่อนส่งให้กับเจ้าหน้าที่

การกรอกข้อมูลแบบยืนยันค่าเล่าเรียน  คลิ๊ก
อัตราค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
รายงานผลการลงทะเบียน ผู้กู้รายใหม่  คลิ๊ก
รายงานผลการลงทะเบียน ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา  คลิ๊ก
รายงานผลการลงทะเบียน ผู้กู้ กรอ. รายใหม่ คลิ๊ก