ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.62 ถึงวันที่ 12 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการยืนยันค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
 
     


ประกาศถึงนิสิตผู้กู้ กยศ./กรอ. ทุกประเภท ทุกชั้นปี

◆ ประเภทผู้กู้ กยศ. รายเก่า ม.ทักษิณ    (นิสิต ม.ทักษิณ ที่ยื่นกู้ต่อเนื่อง)
◆ ประเภทผู้กู้ กยศ. รายเก่าย้ายสถานศึกษา    (นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เป็นผู้กู้จากโรงเรียนเดิม)
◆ ประเภทผู้กู้ กยศ. รายใหม่    (นิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 ที่ยื่นกู้ครั้งแรก ในมหาวิทยาลัยทักษิณ)
◆ นิสิตผู้กู้ กรอ. 

ขอให้นิสิตดำเนินการบันทึกความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ในระบบ e-studentloan   ระหว่างวันที่ 11 – 17  กันยายน  2562  คลิ๊กที่นี่ !!!!


      
คลิ๊กที่นี่ !!!!

เมื่อนิสิตบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตพิมพ์แบบยืนยันการขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2/2562 ใส่กระดาษสี  
โดยแยกตามประเภทการกู้ดังนี้ค่ะ

          1. ประเภทผู้กู้ กยศ. รายเก่า ม.ทักษิณ                   พิมพ์ใส่กระดาษ            สีฟ้า
          2. ประเภทผู้กู้ กยศ. รายเก่า ย้ายสถานศึกษา           พิมพ์ใส่กระดาษ            สีเขียว
          3. ประเภทผู้กู้ กยศ. รายใหม่                              พิมพ์ใส่กระดาษ            สีเหลือง
          4. ประเภทผู้กู้ กรอ. ทั้งรายเก่า และ รายใหม่           พิมพ์ใส่กระดาษ            สีชมพู

 

การรายงานกิจกรรมจิตอาสา

         ให้นิสิตติดภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยกิจกรรมละ 3 ภาพ  ซึ่งเป็นภาพถ่ายขณะนิสิตกำลังทำกิจกรรมจิตอาสา  ภาพถ่ายจะต้องสามารถระบุตัวตนของผู้กู้ได้ชัดเจน  กรณีเป็นภาพที่มีหลายคน ให้วงกลม ภาพตัวเองมาด้วยค่ะ  กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานกิจกรรมจิตอาสาให้เรียบร้อย  และให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม /  โครงการ ลงนามรับรองให้เรียบร้อย

การกำหนด ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา

1. กิจกรรมทำความสะอาดวัด มัสยิส  หรือ สถานที่ต่างๆ ถ้านิสิตรวมกลุ่มไปกันเอง ให้ชั่วโมงกิจกรรม ครั้งละ 

2. ไม่เกิน 4 ชั่วโมง  ให้บุคคลที่อยู่ประจำสถานที่ที่ไปทำความสะอาดลงชื่อรับรองให้ค่ะ
3. กิจกรรมบริจาคโลหิต  กรณีบริจาคได้    ให้   8 ชั่วโมง  / กรณีตรวจสอบแล้วบริจาคไม่ได้ ให้ 2 ชั่วโมง
4. กิจกรรมที่ช่วยเหลืองานคณะ องค์กรต่างๆ  เช่น พยาบาล พี่อบรม เกษตรแฟร์ ให้ชั่วโมงตามการปฏิบัติงานจริง โดยให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม หรือ อาจารย์/ เจ้าหน้าที่ เป็นผู้เซ็นรับรองให้ค่ะ
กรณีที่กิจกรรมนั้นเคยขอเทียบขอชั่วโมงหลักสูตรนอกชั้นเรียนแล้ว  เช่น  พี่สี  ให้ชั่วโมงกิจกรรม  8 ชั่วโมงค่ะ
5. กรณีเป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการด้านจิตอาสาเอง ให้ชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 18 ชั่วโมง แนบภาพและตัวโครงการด้วยค่ะ
6. กำหนดให้นิสิตเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา  จำนวน 18 ชั่วโมง / คน / ภาคเรียน
7. เป็นกิจกรรมที่ทำระหว่างเดือน พฤษภาคม  - กันยายน 2562