ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.62 ถึงวันที่ 23 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562
ณ อาคารสัมมนาคาร และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง              กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ อาคารสัมมนาคาร และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำองค์กรนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทราบแนวทางการเขียนโครงการ การประเมินผลโครงการ หนังสือราชการ การเบิก-จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ-จัดจ้าง และหลักฐานทางการเ
งิน โดยมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ "คุณค่ากิจกรรมนิสิตและบาทบาทหน้าที่ผู้นำองค์กรนิสิตและที่ปรึกษาองค์กรนิสิต" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์) นายคำรบ คชภักดี (หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง) ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี (ที่ปรึกษาชมรมสัตวศาสตร์อาสา) นางสาวพรุฬา คงแก้ว (อดีตนายกองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2561) และนายผดุงเกียรติ สะอาด (ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2562)