ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Freshmen Night 2019
 
     

          องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ Freshmen Night 2019 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกวด Freshmen Boy ,Girl and Miss Queen เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่อไป ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนิสิต สร้างความอบอุ่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องภายในมหาวิทยาลัย โดยได้เกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้


รางวัลชนะเลิศ FRESHMEN BOY 2019
(ภูมิ) นายภาคภูมิ เกื้อสกุล คณะนิติศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ FRESHMEN GIRL 2019
(วรรณ) นางสาวอาภาวรรณ บุญยนิตย์ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ FRESHMEN Queen 2019
(เกมมี่) นายนรินธร บุญฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 FRESHMEN BOY 2019
(ฟี) นาย คาดาฟี เจ๊ะฮะ คณะพยาบาลศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 FRESHMEN GIRL 2019
(แอม) นางสาวเกตน์สิณี จินดาเรือง คณะพยาบาลศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 FRESHMEN BOY 2019
(น้องเบสท์) นายภาณุพงศ์ แก้วทับทิม คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลรอ
งชนะเลิศอันดับ 2 FRESHMEN GIRL 2019
(รุ้ง) นางสาวเพชรไพลิน ประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล POPULAR VOTE 2019
(เพจ) นายชนาธิป พุทธารัตนะ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
รางวัลขวัญใจช่างภาพ 2019
(ก้อง) นายปุรเชษฐ์ เก้งศิลา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
รางวัล BEST COSTUME BOY 2019
(ภูมิ) นายภาคภูมิ เกื้อสกุล คณะนิติศาสตร์
รางวัล BEST COSTUME GIRL 2019
(วรรณ) นางสาวอาภาวรรณ บุญยนิตย์ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล BEST COSTUME QUEEN 2019
(อัช) นายพงศธร ชลธี คณะพยาบาลศาสตร์
รางวัล BEST COSTUME GIRL 2019

***ขอบคุณภาพจากองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง