ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.64 ถึงวันที่ 4 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกีะทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา