ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0
 
ประกาศงดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ...
ประกาศการรายงานตัวเข้าหอพักนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563...
ประกาศการรายงานตัวเข้าหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563...
การส่งเอกสาร ผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่...
ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิต ผู้มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2563 ...
ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา...
การยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการยืนยันค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562...
แจ้งผู้กู้ กยศ. และ กรอ. รายเก่า และรายใหม่ ที่ดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื...
ประกาศถึงนิสิตที่คาดว่าจะสำเสร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมหลักสูตรพัฒน...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0

      กรกฎาคม 2563      
       
อาพฤ
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
1213 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 311