ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
กลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตฯ
กลุ่มภารกิจหอพัก
 
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป กลับหน้าหลัก

กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป  หมายถึง การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ ให้การบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการบริการงานทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาหน่วยงานให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการปฏิบัติงานงานตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และอำนวยการให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของหน่วยงานต่อสาธารณชน ซึ่งจะก่อให้ช้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคตีที่ดี เลื่อมใส ศรัทธา และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ภารกิจ
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป มีภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.ภารกิจธุรการ
2.ภารกิจบุคคล
3.ภารกิจเลขานุการ
4.ภารกิจประชุมและพิธีการ
5.ภารกิจพัสดุ
6.ภารกิจการเงินและบัญชี
7.ภารกิจแผนงบประมาณ
8.ภารกิจประชาสัมพันธ์
9.ภารกิจบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
10.ภารกิจการจัดการความรู้
11.ภารกิจแผนยุทธศาสตร์
12.ภารกิจประกันคุณภาพ