ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ
การบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
คู่มือฝ่ายกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

 

อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง


 
นายคำรบ คชภักดี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต 

นายคำรบ คชภักดี 
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต
นายณัฐพล ตั่นมี
 
นักวิชาการ 
นายกำพลศักดิ์ ชูช่วย
นักวิชาการนายอดิศร ใจดี
นักวิชาการนายรัตนพล กาญจนารักษ์
นักวิชาการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจหอพัก

นางจาริยา สุทธินนท์
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจหอพัก
นางสาวณัฐกฤตา  ศรีใหม่
นักวิชาการนางสาวเบญจวรรณ  ชูอินทร์
นักวิชาการนางสาวกชฎากร แสงอรุณ
นักวิชาการนายสุวัฒน์ ขุนกำแหง
นักวิชาการว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร โภชนานุกูล
นักวิชาการนางสาวเสาวรส นาควิโรจน์
นักวิชาการนางสาวพิมพาวัน รอดดำ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต

นางสาวจิราพร คงแก้ว
นักวิชาการนางปีติฉัตร คงนุ่นวั่นเส้ง 
พยาบาล นางพิชญา แก้วมณี 
พยาบาล
นางกุลณิชา นรเศรษฐพงษ์ 
นักวิชาการนางสาวอรวรรณ บุญยัง
นักวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

นางนวพร  นพแท่น
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
นางสาวศิริกาญจน์ ปานแก้ว 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสิรินภา  ชัยศิริ
นักวิชาการนางสาวเสาวภาคย์ ศรีชุมพวง
นักวิชาการ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

นางสาวพิมวสุญา  เมืองราช
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน