ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารและบุคลากร
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
แผนกลยุทธฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง (ปี พ.ศ.2561-2565)
แผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
การประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
 
การประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กลับหน้าหลัก