ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มการขออนุมัติ และรายงานประเมินผลโครงการ
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มภารกิจหอพัก
แบบฟอร์มบริจาคทุนการศึกษา
แบบฟอร์มต่างๆ กยศ./กรอ.
แบบฟอร์มภารกิจประกันสุขภาพ
ใบสมัครประกวดคลิปวีดีโออนุรักษ์พลังงาน
หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
เอกสาร โครงการ TSU.PT Sandbox
แบบคัดกรองและใบยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19
 
แบบฟอร์มภารกิจหอพัก กลับหน้าหลัก

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เรื่อง  ข้อปฏิบัติว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักนิสิต   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   พ.ศ.  25
50

 ใบสมัครเข้าอยู่หอพัก-มหาวิทยาลัยทักษิณ-วิทยาเขตพัทลุง

 แบบฟอร์มขออนุญาตไม่พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย

 แบบฟอร์มขอรับสติ๊กเกอร์อนุญาตผ่านเข้า-ออกหอพักนิสิต
 

 บันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ค่าบำรุงหอพัก-และค่าน้ำประปา


 แบบฟอร์มยืมขอใช้อาคารอเนกประสงค์หอพักนิสิต

 แบบฟอร์มยืมพัสดุหอพัก

 แบบคำร้องทั่วไป-ขอค่าประกันความเสียหายหอพัก-ปรับปรุง 

    ใบสำคัญรับเงิน (ขอเบิกค่าประกันของเสียหายหอพัก)

 แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักสำหรับบุคคลภายนอก-รายบุคคล

 แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักสำหรับบุคคลภายนอก-โครงการ


 แบบฟอร์มขออนุญาตเข้า-ออกหอพักหลังเวลาที่กำหนด

 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา

 หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2563