มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
การยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการยืนยันค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
แจ้งผู้กู้ กยศ. และ กรอ. รายเก่า และรายใหม่ ที่ดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ในระบบ e – studentloan เรียบร้อยแล้ว
ประกาศถึงนิสิตที่คาดว่าจะสำเสร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศงดการจัดกิจกรรมนิสิตช่วงสอบ ประจำปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน และอัตราค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ขั้นตอน การพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน และ การกรอกข้อมูลในสัญญากู้ยืมเงิน และ กำหนดวันส่งสัญญาเงินกู้ กำหนดวันผู้ค้ำประกัน
ประกาศจากทุน กยศ. และ กรอ. (กำหนดการเซ็นเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4
นิสิตที่ต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาล จากเงินประกันสุขภาพ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
รายนาม Call Center โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศงดการเรียนการสอน และกำหนดวันสอนชดเชย
ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์และกฎระเบียบพี่ต้นแบบ (TSU Idol)
ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เสนอประวัติและผลงานพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
การแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านเลขที่หอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
e-studentloan ได้เปิดระบบให้นิสิตเข้าดำเนินการยื่นความประสงค์การขอกู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :