คลิก เพื่อไปยังระบบ

งานธุรการสงขลา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา อาคาร 7 ชั้น 1
สุภาวดี เขียนด้วง
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-443-965
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 7206
*** สามารถติดต่อได้ ในวันและเวลาราชการ


คลิก เพื่อไปยังระบบ

งานธุรการพัทลุง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1
ธนภรณ์ สะอาดจันทร์
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-673-222
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 7102
ภัททิยา คชภัคดี
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-673-222
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 7100
*** สามารถติดต่อได้ ในวันและเวลาราชการ