(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 100901 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
142416 036188342 22/10/2561 13:43 น. - เกษมมนัส อธิบดี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
142415 12540489 22/10/2561 13:43 น. - นริศรา คงแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
142414 220720470 22/10/2561 13:42 น. - ศศิธร คงเพ็ชร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
142413 299745440 22/10/2561 13:42 น. - ประชา ธรรมขันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142412 434227203 22/10/2561 13:42 น. - นอร์มีน สะมะแอ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142411 390387408 22/10/2561 13:41 น. - ผุสดี ชอบกิจ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142410 072717087 22/10/2561 13:41 น. - นูรูลอานี มะเซ็ง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142409 228337218 22/10/2561 13:40 น. - อรวรรณ ศรีวิเชียร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142408 689155930 22/10/2561 13:40 น. - ชวกร หิรัญนิธิรัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142407 488238439 22/10/2561 13:40 น. - ศรีสุดา ไชยกิจแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142406 595856633 22/10/2561 13:39 น. - ศิริวรรณ เกื้อก่อบุญ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142405 576761487 22/10/2561 13:39 น. - ศิรินทิพย์ มุสิกพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142404 911222127 22/10/2561 13:38 น. - รัตนาภรณ์ พรมชัยศรี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142403 925631149 22/10/2561 13:38 น. - ฮูดาดีนี ดาโอ๊ะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142402 617932546 22/10/2561 13:38 น. - ศุภวรรณ เมืองทรัพย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142401 295873474 22/10/2561 13:37 น. - เนตรสกาว ทองคันชั่ง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142400 295873474 22/10/2561 13:35 น. - เนตรสกาว ทองคันชั่ง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142399 151138213 22/10/2561 13:34 น. - ต่วนบัลกิซ มุสตาฟา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142398 816772579 22/10/2561 13:33 น. - นัสมี มะดีเยาะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142397 465888630 22/10/2561 13:33 น. - ซาบีน่า สะหมัน นิสิต นครปฐม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142396 815782518 22/10/2561 13:32 น. - Natwara boonmai นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142395 865360455 22/10/2561 13:32 น. - ฮาซีลา สุขหลง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142394 434229575 22/10/2561 13:32 น. - อุสนี เยะสะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142393 765302605 22/10/2561 13:31 น. - วรัญญา พรมดำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142392 551939484 22/10/2561 13:30 น. - Surapatsorn promprasert นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142391 914403684 22/10/2561 13:30 น. - วิภารัตน์ กิจผดุง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142390 655991227 22/10/2561 13:29 น. - เมธาพร จงรักษ์ศาสตร์ นิสิต ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142389 072059969 22/10/2561 13:29 น. - สุปียานี อาแว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142388 826904787 22/10/2561 13:19 น. - nemen นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142387 352833379 22/10/2561 13:19 น. - ธิชากร เขมวนิช นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142386 160880300 22/10/2561 13:18 น. - วิลาสินี พ่วงแม่กลอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142385 728613118 22/10/2561 13:18 น. - วรรณภา สุตาติ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142384 744984276 22/10/2561 13:18 น. - ศศลักษณ์ เมธารินทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142383 571948595 22/10/2561 13:17 น. - แวอุเซ็ง ปูโจะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142382 001168095 22/10/2561 13:17 น. - ธิติยา สุขลิ้ม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142381 476679782 22/10/2561 13:17 น. - สุรัตศวดี กาศพิรุณ นิสิต พัทลุง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142380 385456321 22/10/2561 13:16 น. - นูรูลฮูดา เจ๊ะเต๊ะ นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142379 464592063 22/10/2561 13:16 น. - มุลลีมะห์ ซูละ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142378 122204547 22/10/2561 13:16 น. - ชญาณิชย์ ซันปาน นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142377 539315494 22/10/2561 13:16 น. - ชุติมณฑน์ กรดเต็ม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142376 530658378 22/10/2561 13:15 น. - เสาวลักษณ์ ขันแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142375 862213183 22/10/2561 13:15 น. - ซาวซาน ดะเซ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142374 413885624 22/10/2561 13:15 น. - เนตรสกาว ทองคันชั่ง นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142373 477414490 22/10/2561 13:12 น. - สุนิสา ริยาพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142372 288739770 22/10/2561 13:12 น. - ลีตีฮา บินตุเต๊ะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142371 226957474 22/10/2561 13:12 น. - Natwara Boonmai นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142370 299231405 22/10/2561 13:11 น. - นริศรา คงแก้ว นิสิต นนทบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142369 010962825 22/10/2561 13:11 น. - เปรมกมล ขนานใต้ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142368 446340718 22/10/2561 13:11 น. - สุไบระห์ ราแดง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142367 325408329 22/10/2561 13:10 น. - ตวงพร สุนทรชัยนุกุล นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ