(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 90065 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
129599 707407623 20/4/2561 13:33 น. - ฮีหม๊ะ ปะสอกอ นิสิต ราชบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129598 204416066 20/4/2561 13:32 น. - อุษณีย์ รินทร์สกุล นิสิต ราชบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129597 645604731 20/4/2561 13:32 น. - อารีรัตน์ มาทัพ นิสิต สุราษฎร์ธานี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129596 881302986 20/4/2561 13:32 น. - ปัญจรัตน์ พยุงศุขศรี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129595 382988365 20/4/2561 13:31 น. - wantinna chaaahhai นิสิต ยะลา พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129594 575722765 20/4/2561 13:31 น. - ซีตีอัสมา ดอเลาะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129593 074132851 20/4/2561 13:30 น. - ชนัญชนม์ เจริญวิเทศ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129592 878969386 20/4/2561 13:30 น. - ปรารถ หมันหย่อง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129591 206312090 20/4/2561 13:30 น. - พิมพ์จารีย์ ส่อสืบ นิสิต ปัตตานี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129590 211700962 20/4/2561 13:30 น. - โนรีซัน ลีเฮ็ง นิสิต สมุทรสาคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129589 559665106 20/4/2561 13:29 น. - เบญจวรรณ ค้อมสิงห์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129588 189089392 20/4/2561 13:29 น. - จรัสแสง แนวหาด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129587 914758299 20/4/2561 13:29 น. - ไดลดา มะเด็ง นิสิต พิจิตร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129586 401431334 20/4/2561 13:29 น. - มนภาส ธรรมโชติ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129585 152678342 20/4/2561 13:28 น. - นัยละห์ เจ๊ะโด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129584 093732252 20/4/2561 13:28 น. - เกศรา เขตนคร นิสิต ตาก พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129583 920599424 20/4/2561 13:27 น. - พิชชาภา ตาวัน นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129582 241941423 20/4/2561 13:27 น. - นัฐติพงษ์ มาศแสวง นิสิต สุราษฎร์ธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129581 678803602 20/4/2561 13:27 น. - แวเดียวาตี แวสะแลแม นิสิต ยะลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129580 392788633 20/4/2561 13:26 น. - ณรินทร์ทิพย์ พรหมคุณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129579 681502372 20/4/2561 13:26 น. - โซเฟีย ดอเส็น นิสิต ปัตตานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129578 378378725 20/4/2561 13:25 น. - วราภรณ์ ศรีสุวรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129577 635288527 20/4/2561 13:25 น. - วิภาดา รักทองจันทร์ นิสิต เชียงใหม่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129576 605306195 20/4/2561 13:24 น. - สุภาพร เรืองจีน นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129575 816030758 20/4/2561 13:24 น. - นัสมาวาตี อารีปา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129574 611114725 20/4/2561 13:24 น. - ฟารีดา โดยหมะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129573 650713663 20/4/2561 13:23 น. - เสาวลักษณ์ เต็งรัง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129572 649723076 20/4/2561 13:23 น. - นัฐญา ช่วยเหลื่อม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129571 175418014 20/4/2561 13:23 น. - จุฑารัตน์ รักษายศ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129570 912750350 20/4/2561 13:22 น. - วิมลมาศ รัตนคำ นิสิต อำนาจเจริญ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129569 397986233 20/4/2561 13:22 น. - สุธาทิพย์ สง่ากอง นิสิต พิษณุโลก พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129568 641851905 20/4/2561 13:22 น. - ธนเทพ ทองหนูเอียด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129567 983379521 20/4/2561 13:22 น. - กิตติมา พูลแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129566 387868798 20/4/2561 13:21 น. - เกศรา เขตนคร นิสิต เพชรบูรณ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129565 520360457 20/4/2561 13:21 น. - ฟ้าใส แอบมณี นิสิต นนทบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
129564 751634165 20/4/2561 13:21 น. - ชฎาภรณ์ ชาญณรงค์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129563 680818398 20/4/2561 13:21 น. - เรวดี ณ พัทลุง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
129562 027930869 20/4/2561 13:20 น. - ต้องตา ช่วยชูวงศ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
129561 414516930 20/4/2561 13:20 น. - ธนาวดี นราอาจ นิสิต มหาสารคาม จดหมาย EMS ยังไม่รับ
129560 300459112 20/4/2561 13:20 น. - เสาวลักษณ์ ขันแก้ว นิสิต ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
129559 188865302 20/4/2561 13:19 น. - ภัทศินันท์ จันทร์ศิริ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
129558 178931917 20/4/2561 13:19 น. - ฟาตีหะ มะมิงซี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
129557 006495145 20/4/2561 13:19 น. - ณัฐวรา บุญมัย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
129556 297299886 20/4/2561 13:17 น. - อารยา ชัยหะนิตย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
129555 218989356 20/4/2561 13:17 น. - เบญจวรรณ ค้อมสิงห์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
129554 421397005 20/4/2561 13:17 น. - ฟาเต็ม ดาเร็ง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
129553 137589027 20/4/2561 13:16 น. - missdiawatee นิสิต นราธิวาส จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
129552 786681449 20/4/2561 13:15 น. - วนิตา เจ๊ะสัน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
129551 382278511 20/4/2561 13:15 น. - อธิติยา สุภาพ นิสิต ปัตตานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
129550 192470717 20/4/2561 13:14 น. - ซีลีน ก๊อก นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ