(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 92155 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
133219 679516364 11/6/2561 11:13 น. - กุสุมาลย์ น้อยผา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เชียงราย จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133218 308218276 11/6/2561 11:11 น. - เสริมศักดิ์ รัตนอุบล สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133217 451136431 11/6/2561 11:11 น. - ธนากร โกมลวานิช คณะนิติศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133216 920623273 11/6/2561 09:35 น. - วันสิริ อินทร์นอก นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133215 360682525 11/6/2561 09:34 น. - วรรณิศา สนั่นแสง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133214 452317695 11/6/2561 09:34 น. - ภานุพงศ์ ไพนุพงศ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133213 537731815 11/6/2561 09:32 น. - ณัฐธยาน์ กิตติปุญญพัฒน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133212 136568992 11/6/2561 09:31 น. - ภัทรสุดา สินุธก นิสิต นราธิวาส พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133211 781925515 11/6/2561 09:31 น. - ดวงพร หมวดทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133210 243828086 11/6/2561 09:31 น. - กันติยา ชุมศรีจันทร์ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133209 083749315 11/6/2561 09:30 น. - ณัฏฐ์กฤตา บุญมาศ นิสิต นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133208 462349772 11/6/2561 09:29 น. - วันวิสา อยู่น้อย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133207 367600565 11/6/2561 09:29 น. - กมลวัลย์ สังข์สุวรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133206 714548697 11/6/2561 09:29 น. - จุฑารัตน์ ทองนวล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133205 226918201 11/6/2561 09:28 น. - จุฑารัตน์ ทองนวล ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133204 624410315 11/6/2561 09:28 น. - จุฑารัตน์ ทองนวล นิสิต บุรีรัมย์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133203 789339057 11/6/2561 09:26 น. - ณัฐนรี จันทร์หนู ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133202 673412658 11/6/2561 09:26 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (มณฑา) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133201 673412644 11/6/2561 09:26 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (วัชรพงศ์) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133200 434444154 11/6/2561 09:25 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (วีรยุทธ) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133199 130256047 11/6/2561 09:25 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (พัชรี หมาดหลู ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133198 402860547 11/6/2561 09:25 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ผดุงเกียรติ) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พังงา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133197 130257878 11/6/2561 09:24 น. - จิราพร คงแก้ว ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133196 994127807 11/6/2561 09:24 น. - กชฎากร แสงอรุณ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133195 413631752 11/6/2561 09:24 น. - หอพัก (ลลิดา รัตนะ) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ตรัง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133194 932434952 11/6/2561 09:23 น. - คณะวสก (กรมแพทย์แผนไทย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133193 940643921 11/6/2561 09:22 น. - ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133192 189830313 11/6/2561 09:22 น. - คณบดีคณะวสก (กรมแพทย์ทาง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133191 530228563 11/6/2561 09:22 น. - ศิริรัตน์ ศรีรักษา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133190 613894666 11/6/2561 09:22 น. - เสาวลักษณ์ ขาวเมือง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133189 048058194 11/6/2561 09:21 น. - อมรรัตน์ ถนนแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
133188 000583536 11/6/2561 09:21 น. - กำชัย ตันติกาพงษ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133187 000583479 11/6/2561 09:20 น. - คณบดีคณะเทคโน (ม.อ) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133186 173531824 11/6/2561 09:20 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133185 134252540 11/6/2561 09:20 น. - สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133184 320402307 11/6/2561 09:19 น. - กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133183 994628370 11/6/2561 09:19 น. - คณบดีคณะวิทย์ (รร.สังคมอิสลาม) คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133182 134531924 11/6/2561 09:19 น. - แจ่มจันทร์ เพชรศิริ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133181 574555315 11/6/2561 09:18 น. - อุษา อ้นทอง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133180 320402165 11/6/2561 09:18 น. - คณบดีคณะวิทย์ (สนง.กองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133179 440934072 11/6/2561 09:18 น. - มณฑล เลิศวรปรีชา คณะวิทยาศาสตร์ นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133178 971486086 11/6/2561 09:17 น. - การะเกด แก้วใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133177 885363787 11/6/2561 09:17 น. - ณาตยา นุ่นเกลี้ยง สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133176 334039131 11/6/2561 09:16 น. - นพดล ชัยศิริ สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133175 777823461 11/6/2561 09:16 น. - ฤทัยรัตน์ ทิพย์นรากุล ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133174 446041475 11/6/2561 09:16 น. - วิธญาพร เอกหิรัญยราษฎร์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชลบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133173 413631369 11/6/2561 09:16 น. - พัสดุ (ธ.กรุงไทย) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133172 132982489 11/6/2561 09:15 น. - รองฯ (วิทยาลัยชุมชน) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133171 156483602 11/6/2561 09:15 น. - ม.ทักษิณ (การไฟฟ้า) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133170 320402151 11/6/2561 09:14 น. - รองฯ (สนง.การวิจัย) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ