(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 95021 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
136085 754357948 8/8/2561 12:53 น. - ดวงกมล จันทร์สงค์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136084 455770888 8/8/2561 12:53 น. - แสงมณี หวานเสนาะ นิสิต ชลบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136083 674520441 8/8/2561 12:52 น. - จมคืน.shop_bybutz นิสิต บุรีรัมย์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136082 886620337 8/8/2561 12:52 น. - สุราวัลย์ เศษคง นิสิต จันทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136081 358425660 8/8/2561 12:51 น. - อรวรรณ แจ้งอรุณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136080 358425660 8/8/2561 12:51 น. - มูฮัยมีน บืองาฉา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136079 147014362 8/8/2561 12:50 น. - ฮุซนา บือโต นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136078 154685292 8/8/2561 12:50 น. - ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136077 127312367 8/8/2561 12:49 น. - คณบดีคณะวสก (รพ.กันตัง) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136076 663081109 8/8/2561 12:48 น. - อธิการบดี (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136075 002853491 8/8/2561 12:48 น. - อธิการบดี (เศวภา) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136074 537605410 8/8/2561 12:47 น. - อธิการบดี (สพธอ) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136073 130288875 8/8/2561 12:47 น. - คณะแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136072 154497612 8/8/2561 12:47 น. - เนาวลักษณ์ แสงสนิท สำนักหอสมุดพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136071 505798197 8/8/2561 12:46 น. - จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136070 421344387 8/8/2561 12:46 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (สวทช) สถาบันวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136069 197884812 8/8/2561 12:45 น. - ปีติฉัตร วั่นเส้ง ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136068 276609857 8/8/2561 12:45 น. - ณัฐนรี จันทร์หนู ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136067 788532592 8/8/2561 12:45 น. - เสริมศักดิ์ รัตนอุบล สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136066 555045376 8/8/2561 12:44 น. - เสริมศักดิ์ รัตนอุบล สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136065 425417875 8/8/2561 12:44 น. - กัณฐิมา สมประสงค์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136064 498766174 8/8/2561 12:43 น. - คณะเทคโน (man a) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136063 035062601 8/8/2561 12:43 น. - รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136062 755997103 8/8/2561 12:42 น. - ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136061 258364438 8/8/2561 12:42 น. - ดารัณ ปุรินทราภิบาล โฟร์ทิ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136060 490778959 8/8/2561 12:42 น. - ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว คณะนิติศาสตร์ ชุมพร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136059 312419739 8/8/2561 12:41 น. - จิราพร วรรณรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136058 492372770 8/8/2561 12:41 น. - คณบดีคณะวิทย์ (สนง.ทรัพยากร คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136057 040740985 8/8/2561 12:40 น. - สุวิทย์ เพชรห้วยลึก คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
136056 000953554 8/8/2561 12:40 น. - ญาดา อินทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136055 041959260 8/8/2561 12:40 น. - อรวรรณ หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136054 480758190 8/8/2561 11:39 น. - พีระศักดิ์ พรหมเนตร คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136053 486640035 8/8/2561 11:39 น. - พีระศักดิ์ พรหมเนตร คณะวิทยาศาสตร์ ตรัง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136052 480758040 8/8/2561 11:39 น. - พีระศักดิ์ พรหมเนตร คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136051 503755772 8/8/2561 11:38 น. - พีระศักดิ์ พรหมเนตร คณะวิทยาศาสตร์ ตรัง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136050 432878524 8/8/2561 11:38 น. - พีระศักดิ์ พรหมเนตร คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136049 432878515 8/8/2561 11:38 น. - ญาดา อินทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136048 312419699 8/8/2561 11:37 น. - ญาดา อินทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136047 480756186 8/8/2561 11:36 น. - ญาดา อินทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136046 486640021 8/8/2561 11:36 น. - ญาดา อินทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ตรัง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136045 157581416 8/8/2561 11:35 น. - ญาดา อินทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ นราธิวาส พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136044 733305199 7/8/2561 13:36 น. - พิมพกานต์ สังขาว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136043 696980351 7/8/2561 13:36 น. - ศตพร เจริญ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136042 259013013 7/8/2561 13:35 น. - วลัยภรณ์ พรหมแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136041 706738969 7/8/2561 13:35 น. - ภัทศินันท์ จันทร์ศิริ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136040 221131404 7/8/2561 13:34 น. - มัสรา เจะเด็ง นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136039 341597918 7/8/2561 13:34 น. - พาตีเมาะ สะมะ นิสิต สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136038 131537843 7/8/2561 13:34 น. - ศรินยา มณีโชติ นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136037 032108423 7/8/2561 13:34 น. - ณัฐธยาน์ กิตติปุญญพัฒน์ นิสิต ปราจีนบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136036 562196836 7/8/2561 13:34 น. - วราภรณ์ แดงนภาพรกุล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ