(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 100901 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
141966 674357198 17/10/2561 11:05 น. - จมคืน.คณะเทคโน (รร.พิศิษฎ์อนุส คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141965 761950255 17/10/2561 11:05 น. - ปริศนา วงศ์ล้อม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141964 285407685 17/10/2561 11:04 น. - กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
141963 285407800 17/10/2561 11:04 น. - กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141962 458872413 17/10/2561 11:03 น. - สิรินทร ทองต้ง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สระบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141961 442797082 17/10/2561 11:03 น. - คณบดีคณะวสก (วิสาหกิจชุมชนสวนป คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ชุมพร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141960 411418774 17/10/2561 11:02 น. - บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141959 344580151 17/10/2561 11:02 น. - บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
141958 344580125 17/10/2561 11:02 น. - บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
141957 344580148 17/10/2561 11:02 น. - บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
141956 344580134 17/10/2561 11:01 น. - บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
141955 691468534 17/10/2561 11:00 น. - ณาตยา นุ่นเกลี้ยง สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
141954 982581318 17/10/2561 11:00 น. - อรวรรณ หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141953 532662959 17/10/2561 11:00 น. - โอภาส ชูนุตร คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141952 800290980 17/10/2561 10:59 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (อ.พิมแสน) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาสารคาม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141951 154844759 17/10/2561 10:59 น. - ขวัญใจ นิ่มดวง สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141950 228302240 17/10/2561 10:58 น. - อรวรรณ บุญยัง ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141949 428627326 17/10/2561 10:58 น. - เบญจวรรณ ทองคง ฝ่ายวิชาการ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141948 264637144 17/10/2561 10:58 น. - เยาวภา หนูทอง สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
141947 448836181 16/10/2561 14:23 น. - ยุวดี ฤทธิ์ทอง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141946 285261818 16/10/2561 14:23 น. - สุภัทรา นิบู นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141945 285261509 16/10/2561 14:22 น. - ไอลดา ปานโต๊ะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141944 467631614 16/10/2561 14:22 น. - อะรีนา หมัดอาดำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141943 604444111 16/10/2561 14:21 น. - ศศินา อ้วนแดง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141942 293722882 16/10/2561 14:21 น. - ฮิลวานี ตาปู นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141941 967743937 16/10/2561 14:21 น. - รัชนีกร แซ่ลิ้ม นิสิต ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141940 925630885 16/10/2561 14:21 น. - บุษรินทร์ หมวดเมือง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141939 467772909 16/10/2561 14:20 น. - จุฑาทิพย์ พูลสง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141938 463679452 16/10/2561 14:20 น. - เบญจวรรณ อ่อนช่วย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141937 525701904 16/10/2561 14:20 น. - ภัทรวดี บุญแนบ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141936 578164561 16/10/2561 14:17 น. - ศตพร เจริญ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141935 468170953 16/10/2561 14:17 น. - ชุติมา ปิ่นสกุล นิสิต สมุทรปราการ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141934 589071225 16/10/2561 14:16 น. - รัตนาภรณ์ เชิงไกรยัง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141933 282457373 16/10/2561 14:16 น. - ซาวซาน ดะแซ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141932 907508826 16/10/2561 14:15 น. - เบญญาภา คงเพ็ชร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141931 281737045 16/10/2561 14:15 น. - วิยะดา ยิ้วแตร้น นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141930 658425376 16/10/2561 14:14 น. - ประภัสสร ขวัญดำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141929 062640539 16/10/2561 14:14 น. - เกวลิน เพชรแก้ว นิสิต นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141928 1435742942 16/10/2561 14:14 น. - อานีซะห์ สะนิ นิสิต ปัตตานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141927 140690054 16/10/2561 14:14 น. - ฮุสนี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141926 888765728 16/10/2561 14:13 น. - ปัฐธวีภรณ์ มวยดี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141925 841514381 16/10/2561 13:44 น. - วิภาวรรณ ดวงจันทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141924 294982597 16/10/2561 13:43 น. - ไกรวัฒน์ พงษ์ประยูร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141923 914304307 16/10/2561 13:43 น. - อาภาพร เอียดแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141922 296411062 16/10/2561 13:43 น. - วิวัฒ หนูชุม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141921 620570453 16/10/2561 13:42 น. - นฤมล ช่องพิทักษ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141920 696673798 16/10/2561 13:42 น. - ธัญญารัตน์ มาเอียด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141919 880927566 16/10/2561 13:42 น. - มุจลินทร์ พิศสุวรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141918 289386773 16/10/2561 13:42 น. - นูรฮาฟีซา ซาเมาะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141917 754168670 16/10/2561 13:41 น. - นันทวัน สมสิริ นิสิต สมุทรปราการ จดหมาย EMS ยังไม่รับ