(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 92155 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
40781 1513 26/2/2557 13:39 น. - คุณ ปรียานุช พรหมปาน นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
40780 2596 26/2/2557 13:39 น. - คุณ ฟูซียา บือราแฮง นิสิต ยะลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
40779 0986 26/2/2557 13:38 น. - คุณ กชมน ฮานาซาลา นิสิต สมุทรปราการ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40778 9775 26/2/2557 13:37 น. - คุณ ศิรินภา ดอกดวง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40777 0267 26/2/2557 13:37 น. - คุณ ศรันยา สระวารี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40776 7136 26/2/2557 13:36 น. - คุณ วริศรา พุทธสวัสดิ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40775 0148 26/2/2557 13:36 น. - คุณ จุรีพร สายชนะพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40774 9179 26/2/2557 13:28 น. - คุณ ดวงใจ สุวรรณสังข์ นิสิต นครปฐม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40773 3639 26/2/2557 13:27 น. - คุณ บุษยา เอียดแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40772 0626 26/2/2557 13:27 น. - คุณ ดุสดี จันทภาโน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40771 9683 26/2/2557 13:27 น. - คุณ อารตี รองเดช นิสิต สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40770 6868 26/2/2557 13:26 น. - คุณ ฮูดาดีนี ดาโอ๊ะ นิสิต นราธิวาส จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40769 8362 26/2/2557 13:26 น. - คุณ เรณุกา เย็นสบาย นิสิต นราธิวาส จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40768 5942 26/2/2557 13:26 น. - คุณ มณฑาทิพย์ มานะกิจ นิสิต พังงา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40767 3423 26/2/2557 13:25 น. - คุณ จริยา บุปผากิจ นิสิต สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40766 6362 26/2/2557 13:24 น. - คุณ พัชราพร หัตถิยา นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40765 3574 26/2/2557 13:24 น. - คุณ ชนกนันท์ มณีวงศ์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40764 8412 26/2/2557 13:24 น. - คุณ กชพร บรรจบดี นิสิต ชุมพร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40763 6192 26/2/2557 13:23 น. - คุณ มลฑาทิพย์ แหลมชัย นิสิต สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40762 2664 26/2/2557 13:23 น. - คุณ คมเพชร พูลสวัสดิ์ นิสิต นราธิวาส จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40761 2368 26/2/2557 13:22 น. - คุณ ขนิษฐา ชลหัตถ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40760 6870 26/2/2557 13:22 น. - คุณ อลิษา มณีแสง นิสิต ศรีสะเกษ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40759 9074 26/2/2557 13:21 น. - คุณ จริญา อายุสุข นิสิต ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40758 4113 26/2/2557 13:18 น. - คุณ ชุติมนฑน์ บุญตั้ง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40756 4713 26/2/2557 13:18 น. - คุณ ชุติมา กลีบแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40755 0048 26/2/2557 13:16 น. - คุณ ปัยะวรรณ รักมิตร นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40754 7244 26/2/2557 13:16 น. - คุณ ฮัดายะห์ บาฮี นิสิต ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40753 5384 26/2/2557 13:16 น. - คุณ สิริชัย ศรีปลอด นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40752 2419 26/2/2557 13:15 น. - คุณ ดวงกมล รักศีล นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40751 9080 26/2/2557 13:15 น. - คุณ ประพาฬรัตน์ ชูเรืองสุข นิสิต นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40750 7925 26/2/2557 13:14 น. - คุณ ชลธิชา คงเขียว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40749 7204 26/2/2557 13:13 น. - คุณ จาริยา ถิรวัฒน์วงศ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40748 4554 26/2/2557 13:13 น. - คุณ จุฑามณี ซุยกิม นิสิต ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40747 1151 26/2/2557 13:12 น. - คุณ สุรกิจ บุษงค์ไพบูลย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40746 8117 26/2/2557 13:12 น. - คุณ ดารินทร์ บุญเดช(กรมกงสุล) นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40745 9101 26/2/2557 13:11 น. - คุณ ปัท นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40744 5296 26/2/2557 13:11 น. - คุณ ธิดารัตน์ เกลี้ยงแก้ว นิสิต สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40743 7964 26/2/2557 13:11 น. - คุณ จมคืนหอพัก(จุฬาทิพย์ น้อยนา) อื่นๆ ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40742 7981 26/2/2557 13:10 น. - - จมคืนหอพัก(เจนจิรา แซ่ตัง) อื่นๆ สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40741 8246 26/2/2557 13:10 น. - - จมคืนหอพัก(พรเลิศ ประสิทธิวงศ์ อื่นๆ พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40740 4015 26/2/2557 11:33 น. - - อ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก (ม.อ.) คณะวิทยาศาสตร์ ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40739 4016 26/2/2557 11:33 น. - - อ.สมพงศ์ โอทอง (ม.อ.) คณะวิทยาศาสตร์ ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40738 0970 26/2/2557 11:32 น. - คุณ พนิตา ชูคง (อธิวัฒน์) คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40737 9759 26/2/2557 11:32 น. - - อ.วิชุดา กล้าเวช คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40736 1318 26/2/2557 11:31 น. - - คณบดีคณะวิทย์ (ม.วลัยลักษณ์) คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40735 6028 26/2/2557 11:31 น. - คุณ ญาดา อินทรสุวรรณ (กฤติมุข) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
40734 6756 26/2/2557 11:31 น. - คุณ ญาดา อินทรสุวรรณ (นุชิต) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
40733 2037 26/2/2557 11:30 น. - คุณ เสาวรีย์ ฤทธิ์ทอง (ไทยพาณิชย์) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
40732 7631 26/2/2557 11:29 น. - - ม.ทักษิณ (ประกันสังคม) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40731 0448 26/2/2557 11:29 น. - คุณ นิวัตน์ เรืองณรงค์ (บ.คาลมิน) สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ