(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 100901 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
49821 3324 31/10/2557 13:42 น. - - ผอ.สถาบันวิจัย (อ.ธีรวัฒน์) สถาบันวิจัยและพัฒนา นครปฐม จดหมาย EMS ยังไม่รับ
49820 8846 31/10/2557 13:42 น. - - สถาบันวิจัย (Tvilla) สถาบันวิจัยและพัฒนา ภูเก็ต จดหมาย EMS ยังไม่รับ
49819 2824 31/10/2557 13:41 น. - คุณ เจติยา คงมี(บ.วีอาร์) อื่นๆ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
49818 6796 31/10/2557 13:41 น. - - ธุรการ (ธ.ไอซีบีซี) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
49817 0909 31/10/2557 13:41 น. - - ธุรการ (สนง.ศาลปกครองกลาง) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
49816 6022 31/10/2557 13:40 น. - - ภารกิจแผน(ผอ.สน.บริหารพื้นที่6 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สงขลา ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
49815 6024 31/10/2557 13:40 น. - - ภารกิจแผน(ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรม) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
49814 1719 31/10/2557 13:39 น. - - พัสดุ (หจก.ดอกบัวการโยธา) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
49813 1357 31/10/2557 13:38 น. - - พัสดุ (อธิบดีกรมสรรพากร) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
49812 6019 31/10/2557 13:38 น. - - พัสดุ (ผอ.ทหารผ่านศึก) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
49811 3173 31/10/2557 13:38 น. - - ทะเบียน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
49810 6061 31/10/2557 13:37 น. - คุณ พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช(ดำรงศัก อื่นๆ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
49809 9912 31/10/2557 13:37 น. - คุณ ขวัญใจ ณ ไพรี(ธัญรัศม์) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
49808 7697 31/10/2557 13:36 น. - - ฝ่ายกิจการนิสิต(ธ.กรุงศรี) อื่นๆ กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
49807 9863 31/10/2557 13:36 น. - - อ.นุกูล อินทระสังขา(โครงการเดอ อื่นๆ สมุทรปราการ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
49806 6612 31/10/2557 13:35 น. - - ฝ่ายคลัง (บ.มาสเตอร์พีช) กองคลังและพัสดุ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
49805 0500 31/10/2557 13:35 น. - คุณ ชาครินทร์ ไชยมณี (ธ.) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
49804 2166 31/10/2557 13:34 น. - คุณ อัจชิรา เพชรโชติ(เฟิร์สช้อยส์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
49803 4474 29/10/2557 14:53 น. - - กฤติกา อำไพฤทธิ์ นิสิต อุดรธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49802 3476 29/10/2557 14:52 น. - - พัชริดา กิจจรัส นิสิต ตรัง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49801 5433 29/10/2557 14:52 น. - - นูรฮานันท์ ตาปู นิสิต ปัตตานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49800 2498 29/10/2557 14:51 น. - - รุสนานี ปาตง นิสิต ปทุมธานี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
49799 4778 29/10/2557 14:51 น. - - ปพนธีร์ ธีระพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49798 9272 29/10/2557 14:50 น. - - ปัทมา แก้วฉาง นิสิต ตรัง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49797 1705 29/10/2557 14:49 น. - - วิภาวดี ว่องสาธิการ นิสิต นครศรีธรรมราช พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49796 7731 29/10/2557 14:48 น. - - วัลลภา มามะแตหะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49795 2667 29/10/2557 14:48 น. - - รติ นาคแท้ นิสิต สมุทรสาคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49794 0436 29/10/2557 14:47 น. - - อัฟฟันธ์ แวบือราเฮ็ง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49793 4803 29/10/2557 14:47 น. - - นภัสสร มัณฑนาสุวรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
49792 5916 29/10/2557 14:46 น. - - ธนัตต์วรรณ ศรีจันทร์ นิสิต ยะลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49791 8119 29/10/2557 14:45 น. - - ธิดารัตน์ รักเพชร นิสิต ภูเก็ต พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49790 0989 29/10/2557 14:44 น. - - โสรญา หว่ามา นิสิต ปทุมธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49789 4384 29/10/2557 14:43 น. - - นันทิยา ลำสา นิสิต สตูล พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49788 5515 29/10/2557 14:43 น. - - กมลชนก แก้วรัตน์ นิสิต นครศรีธรรมราช พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49787 9530 29/10/2557 14:42 น. - - ธิดารัตน์ ทองจันทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49786 1800 29/10/2557 14:41 น. - - สุนิษา ปานเส้ง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49785 0127 29/10/2557 14:41 น. - - พัชริดา กิจจรัส นิสิต ภูเก็ต พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49784 1312 29/10/2557 14:40 น. - - พรกมล เส้งสั้น นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49783 7618 29/10/2557 14:39 น. - - รัชดาภรณ์ ลูกสะเดา นิสิต สงขลา พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
49782 0799 29/10/2557 14:39 น. - - พิชชากร จรจรัญ นิสิต พระนครศรีอยุธยา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49781 8828 29/10/2557 14:38 น. - - สุกัญยา ดุลยพัฒน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49780 0310 29/10/2557 14:37 น. - - รุสฮา สาเหล็ม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49779 6413 29/10/2557 14:36 น. - - ขนิษฐา ตันประเสร็ฐ นิสิต ลำพูน พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49778 1155 29/10/2557 14:32 น. - - อภิสรา เส็นลิหมีน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
49777 8415 29/10/2557 14:32 น. - - นันทวดี พัฒนประดิษฐ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49776 6515 29/10/2557 14:31 น. - - ภัทรวดี กองสุข นิสิต ชัยภูมิ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49775 0836 29/10/2557 14:30 น. - - อารตี รองเดช นิสิต นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49774 3157 29/10/2557 14:30 น. - - พนิดา ศรีเนียม นิสิต พังงา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
49773 9735 29/10/2557 14:29 น. - - จิราภรณ์ เศียรอุ่น นิสิต นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
49772 2563 29/10/2557 14:28 น. - - ขนิษฐา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ