(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 98350 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
45991 1667 8/8/2557 13:37 น. - คุณ สุวภัทร จิตรแก้ว นิสิต ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45990 0541 8/8/2557 13:37 น. - คุณ ศุภกานต์ ยิ้มโฉม นิสิต นครราชสีมา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
45989 0502 8/8/2557 13:36 น. - คุณ ดวงใจ ชนะพาล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45988 6543 8/8/2557 13:35 น. - คุณ สุทธิวรรณ ยาจาติ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45987 4752 8/8/2557 13:35 น. - คุณ จิราภรณ์ เศียรอุ่น นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45986 5589 8/8/2557 13:33 น. - คุณ วิภาวดี ว่องสาริการ นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45985 2613 8/8/2557 13:32 น. - คุณ ฐานิยา รัตนภิรมย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45984 0075 8/8/2557 13:30 น. - คุณ ดารัณ (สุกัญญา) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
45983 9714 8/8/2557 13:29 น. - คุณ นาริน อินทร์ทอง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45982 3549 8/8/2557 13:29 น. - - พัสดุ (ร้านเคเอ็น) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
45981 4314 8/8/2557 13:28 น. - คุณ สุธนยารัต ชูสง อื่นๆ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45980 1035 8/8/2557 13:28 น. - คุณ สุธนยารัต ชูสง(อ.เรืองศักดิ์) อื่นๆ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45979 5130 8/8/2557 13:26 น. - คุณ ยุทธนา เอียดน้อย คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ลำปาง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45978 9772 8/8/2557 13:23 น. - คุณ ดวงกมล เรืองณรงค์ กองคลังและพัสดุ นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
45977 9550 8/8/2557 13:21 น. - - ฝ่ายคลัง(ร้านโดมบุ๊คส์) กองคลังและพัสดุ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45976 6043 8/8/2557 13:19 น. - - คณะวสก (ม.มหาสารคาม) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาสารคาม จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45975 3964 8/8/2557 13:17 น. - - สำนักวิจัย(ม.ศรีวิชัย) สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45974 7074 8/8/2557 13:16 น. - - อ.อุษา อ้นทอง(สน.วิจัยแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45973 0108 8/8/2557 13:16 น. - คุณ จิราพร วรรณรักษ์(ปลื้มจิต) คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45971 7436 8/8/2557 13:15 น. - คุณ พีระศักดิ์ พรหมเนตร(ธ.1060) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
45970 1018 8/8/2557 13:14 น. - - คณะวิทย์(ม.อ.วิทย์) คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45969 4160 8/8/2557 13:14 น. - - อ.มณฑล เวิศวรปรีชา(หจก.วอร์ดเม คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
45968 0056 8/8/2557 13:14 น. - คุณ กัญชริญา พรหมแก้ว(รร.จุฬาภรณ) คณะวิทยาศาสตร์ สตูล จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
45967 1534 8/8/2557 13:13 น. - - คณะวิทย์(รร.เรวดีพัทลุง) คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
45966 5191 8/8/2557 13:12 น. - คุณ นูรียา บินต่วน (บ.แกมมาโก้) คณะวิทยาศาสตร์ นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45965 8376 7/8/2557 14:45 น. - คุณ อัจฉรา ขุนลึก (มุสลีมะฮ์) คณะวิทยาศาสตร์ ยะลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45964 6101 7/8/2557 14:44 น. - คุณ ภนิตา ทองจำปา นิสิต ชุมพร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
45963 2528 7/8/2557 14:44 น. - คุณ อรพิมมล ชูมณี นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45962 9355 7/8/2557 14:44 น. - คุณ อนุสรา แสละมุหมีน นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45961 6929 7/8/2557 14:43 น. - คุณ นัจมีย์ รอฮิง นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45960 9406 7/8/2557 14:43 น. - คุณ สรรชลี ฮะอุรา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
45959 7625 7/8/2557 14:43 น. - คุณ แก่นแก้ว ทองฤทธิ์ นิสิต พังงา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45958 8471 7/8/2557 14:42 น. - คุณ บุณยานุช สวัสดิ์รักษา นิสิต ยะลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45957 7728 7/8/2557 14:42 น. - คุณ สุนิษา พัตราพล นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45956 3400 7/8/2557 14:42 น. - คุณ ฮาฟิซ สันอิ นิสิต พัทลุง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45955 3694 7/8/2557 14:41 น. - คุณ นูรีฮัน วาเลาะแต นิสิต ภูเก็ต พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
45954 2016 7/8/2557 14:41 น. - คุณ จิราวรรณ เส้นติระ นิสิต สตูล พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
45953 9750 7/8/2557 14:40 น. - คุณ ปริสา วงศ์สินรายณ์ นิสิต เชียงใหม่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45952 0091 7/8/2557 14:40 น. - คุณ บุษยา เอียดแก้ว นิสิต ลำปาง พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
45951 0095 7/8/2557 14:40 น. - คุณ กัณภิรมณ์ ใจหาญ นิสิต ภูเก็ต พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45950 6326 7/8/2557 14:39 น. - คุณ สุนิษา พัตราพล นิสิต เชียงใหม่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
45949 4867 7/8/2557 14:39 น. - คุณ กิติยา พรภิรมย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
45948 6931 7/8/2557 14:38 น. - คุณ ชัญญานุช แย้มไสว นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45947 5003 7/8/2557 14:37 น. - คุณ ฐานิกา หนูคงแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45946 0235 7/8/2557 14:37 น. - คุณ อรพิมมล ชูมณี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
45945 8026 7/8/2557 14:37 น. - คุณ วราพร มั่นคง นิสิต ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
45944 7490 7/8/2557 14:36 น. - คุณ มาริสา หยงสตาร์ นิสิต ชลบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
45943 3168 7/8/2557 14:36 น. - คุณ อรพิมมล ชูมณี นิสิต สุพรรณบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
45942 6413 7/8/2557 14:36 น. - คุณ ศิริลักษณ์ หนูนุ่ม นิสิต ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
45941 4321 7/8/2557 14:35 น. - คุณ นุชรีย์ ทองบางพระ นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ