(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 103124 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
50799 3546 17/11/2557 14:40 น. - คุณ กมลรัตน์ นิลพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50798 9255 17/11/2557 14:39 น. - คุณ บุษยา เอียดแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50797 6709 17/11/2557 14:39 น. - คุณ ศิริพร ไชยมุด นิสิต อุดรธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50796 8465 17/11/2557 14:39 น. - คุณ Somrudee Chumnan นิสิต เชียงใหม่ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50795 7614 17/11/2557 14:37 น. - คุณ นิษฐานุช ไทยราช นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50794 1203 17/11/2557 14:37 น. - คุณ เกศรา เขตนคร นิสิต ศรีสะเกษ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50793 1760 17/11/2557 14:37 น. - คุณ ลัดดาวัลย์ อินทสระ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50792 7590 17/11/2557 14:36 น. - คุณ สิริรัตน์ สุวรรณศรี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50791 6346 17/11/2557 14:36 น. - คุณ ชลธิชา คงเขียว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50790 1824 17/11/2557 14:36 น. - คุณ อัจฉรา ศรีธารา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50789 7955 17/11/2557 14:35 น. - คุณ รัชนี ศรีประสิทธิ์ นิสิต สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50788 0142 17/11/2557 14:34 น. - - จมคืน.รัตนพร คงมาก นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50787 4439 17/11/2557 14:33 น. - คุณ สุทธิวรรณ ยาจาติ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50786 3250 17/11/2557 14:33 น. - คุณ นงลักษณ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50785 9911 17/11/2557 14:32 น. - คุณ Somrudee Chumnan นิสิต สระแก้ว จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50784 2911 17/11/2557 14:32 น. - คุณ จารุวรรณ สุขผสาร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50783 7397 17/11/2557 14:32 น. - คุณ สุรางคณา ขุนเพ็ชร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50782 3893 17/11/2557 14:31 น. - คุณ อรญา มาลยาภรณ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50781 4963 17/11/2557 14:31 น. - คุณ นารีมาน วิระสิทธิ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50780 7836 17/11/2557 14:30 น. - คุณ พัสนีย์ หวันละเบ๊ะ นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50779 3409 17/11/2557 14:30 น. - คุณ รัฎฐกาญจน์ ฝอยทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50778 0588 17/11/2557 14:29 น. - คุณ หทัยชนก เดชคุ้ม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50777 6908 17/11/2557 14:29 น. - คุณ อาริยาภรณ์ ชุมคง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50776 5535 17/11/2557 14:29 น. - คุณ PIW นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50775 4275 17/11/2557 14:28 น. - คุณ มณีนุช พูลเพิ่ม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50774 7604 17/11/2557 14:28 น. - คุณ อนงค์นาฎ ยกย่อง นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50773 8153 17/11/2557 14:28 น. - คุณ สุธาลินี พรหมูล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50772 5261 17/11/2557 14:27 น. - คุณ ศุภลักษณ์ 0936419543 นิสิต ชัยนาท จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50771 3936 17/11/2557 14:02 น. - - อ.ชลทิศา สุชเกษม(ม.ธัญบุรี) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50770 3697 17/11/2557 14:02 น. - - อ.นันทิยา พนมจันทร์(ม.ธัญบุรี) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50769 3937 17/11/2557 14:01 น. - - อ.รัทรดา สมพงษ์(ม.ธัญบุรี) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50768 3702 17/11/2557 14:01 น. - - อ.ไพบูลย์ ประโมจนีย์(ม.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50767 3705 17/11/2557 14:01 น. - - อ.จิราพร ปานเจริญ(ม.ธัญบุรี) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50766 3682 17/11/2557 14:00 น. - - อ.อนิศรา เพ็ญสุข(ม.ธัญบุรี) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50765 3701 17/11/2557 14:00 น. - - อ.สุรศักดิ์ คชภักดี(ม.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50764 3683 17/11/2557 14:00 น. - - อ.สมัคร แก้วสุกแสง(ม.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50763 3710 17/11/2557 13:59 น. - - อ.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว(ม.ธัญบุร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50762 7286 17/11/2557 13:58 น. - - คณะเทคโน(ธันย์ชนก) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50761 1363 17/11/2557 13:58 น. - - คณบดีคณะเทคโน(ม.เกษตร) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นครปฐม จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50760 8676 17/11/2557 13:57 น. - - คณบดีคณะเทคโน(TISCO) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50759 4647 17/11/2557 13:57 น. - - อ.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า(บ.ธีระ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50758 0723 17/11/2557 13:57 น. - คุณ รัตนาภรณ์ นุ่นมัน(Dress) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50757 5498 17/11/2557 13:56 น. - - อ.อนิศรา เพ็ญสุข(กฤษดา) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50756 7055 17/11/2557 13:56 น. - - คณบดีคณะเทคโน(ม.เกษตร) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50755 7111 17/11/2557 13:56 น. - - คณบดีคณะเทคโน(ม.เกษตร) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
50754 1934 17/11/2557 13:55 น. - คุณ ยุทธนา เอียดน้อย(นพนิรันดร์) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50753 7528 17/11/2557 13:55 น. - คุณ อนิศรา เพ็ญสุข(บ.เนเชอรัล) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
50752 7863 17/11/2557 13:54 น. - คุณ อนิศรา เพ็ญสุข(เก้าอี้2-1) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สุพรรณบุรี พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
50751 9689 17/11/2557 13:52 น. - คุณ กฤษดา สุวรรณการณ์(ปฐมเดช) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
50750 9925 17/11/2557 13:51 น. - คุณ กฤษดา สุวรรณการณ์(closet of lo คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ