(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 93492 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
40870 2713 27/2/2557 13:23 น. - คุณ ภาวดี สีสุข นิสิต ภูเก็ต พัสดุ EMS ยังไม่รับ
40869 3528 27/2/2557 13:22 น. - คุณ สุนิสา ยูโซะ นิสิต นราธิวาส พัสดุ EMS ยังไม่รับ
40868 1028 27/2/2557 13:22 น. - คุณ ธนิกา ตันสกุล นิสิต สุรินทร์ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
40867 4361 27/2/2557 13:20 น. - คุณ ณัฐนรี โชติรัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40866 1547 27/2/2557 13:20 น. - คุณ สาลินี จิตรหลัง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40865 4617 27/2/2557 13:20 น. - คุณ กิตติพงษ์ ศรีกุมาร นิสิต สมุทรปราการ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40864 7885 27/2/2557 13:19 น. - คุณ จุฑามาศ ชูมณี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40863 9081 27/2/2557 13:19 น. - คุณ นันทิยา ลำสา นิสิต สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40862 9070 27/2/2557 13:19 น. - คุณ อิดดาเระ หมัดเหยด นิสิต สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40861 2341 27/2/2557 13:18 น. - คุณ เพชรรัตน์ น้อยหนู นิสิต ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40860 5092 27/2/2557 13:18 น. - คุณ มะลิวัลย์ สัมฤทธิ์ นิสิต ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40859 5441 27/2/2557 13:17 น. - คุณ ชาติภูมิ ชูทิ่ง นิสิต ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40858 3699 27/2/2557 13:17 น. - คุณ กฤษติกา แท่นทอง นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40857 8297 27/2/2557 13:17 น. - คุณ ไอลดา มิดุหมัด นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40856 6443 27/2/2557 13:17 น. - คุณ ภาวดี พูลจุ้ย นิสิต ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40855 6173 27/2/2557 13:16 น. - คุณ รัตนาภรณ์ คงเมือง นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40854 6166 27/2/2557 13:16 น. - คุณ อินธุอร สมบัติไชย นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40853 6123 27/2/2557 13:15 น. - คุณ ปวริศา นาคตาขุน นิสิต พังงา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40852 3397 27/2/2557 13:15 น. - คุณ มลธิกา พวงเกษ นิสิต พังงา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40851 6138 27/2/2557 13:15 น. - คุณ กชพร ห้ำหมาด นิสิต ระนอง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40850 1044 27/2/2557 13:14 น. - คุณ ชฎารัตน์ แก้วขอมดี นิสิต นราธิวาส จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40849 4666 27/2/2557 13:14 น. - คุณ ปาตีเมาะห์ เจ๊ะอุบง นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40848 4665 27/2/2557 13:14 น. - คุณ ภาวิณี เลี่ยนสุย นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40847 4117 27/2/2557 13:13 น. - คุณ บัลกิส อาแซ นิสิต ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40846 2581 27/2/2557 13:13 น. - คุณ จิราภรณ์ ศรีสง่า นิสิต พังงา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40845 3387 27/2/2557 13:13 น. - คุณ พรรณวรท สุขกิจ นิสิต พังงา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40844 2377 27/2/2557 13:12 น. - คุณ วิรุฬห์ แซ่ลิ่ม นิสิต พังงา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40843 9489 27/2/2557 13:12 น. - คุณ รัชกร หวังจิ นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40842 6494 27/2/2557 13:10 น. - คุณ โนร์ซาห์รีซัน สะมาแอ นิสิต นราธิวาส จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40841 8062 27/2/2557 13:10 น. - คุณ ซูไรดา เจ๊ะมามะ นิสิต นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40840 3321 27/2/2557 13:09 น. - คุณ ธาราทิพย์ สุขศรีแดง นิสิต นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40839 5367 27/2/2557 13:08 น. - คุณ พลวัต รัตนญา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40838 7066 27/2/2557 13:08 น. - คุณ มณฑาทิพย์ กลับส่ง นิสิต เชียงใหม่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40837 2649 27/2/2557 13:07 น. - คุณ สาธิมา เทพธานี นิสิต พะเยา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40836 6961 27/2/2557 13:07 น. - คุณ อารีนา วิมลจิตต์ นิสิต ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40835 8862 27/2/2557 13:06 น. - คุณ นุรฮัยนี เซาะแม นิสิต ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40834 5435 27/2/2557 13:06 น. - คุณ ปิยมาภรณ์ เกื้อนุ่น นิสิต ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40833 6720 27/2/2557 13:06 น. - คุณ ปียาภรณ์ สุบรรรัตน์ นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40832 1094 27/2/2557 13:05 น. - คุณ ยามีละ อาแด นิสิต ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40831 7566 27/2/2557 13:05 น. - คุณ ศิริพร ไชยมุด นิสิต สระบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40830 2727 27/2/2557 13:03 น. - คุณ อรนงค์นาถ แก้วพิทักษ์ นิสิต สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40829 3844 27/2/2557 11:34 น. - คุณ สุเจนต์ พรหมเหมือน(AIA) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40828 8155 27/2/2557 11:34 น. - - จมคืนหอพัก (นพรัตน์ จรมิตร) อื่นๆ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40827 8198 27/2/2557 11:33 น. - - จมคืนหอพัก (อนุชิต เซี่ยงหว่อง อื่นๆ สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40826 3053 27/2/2557 11:32 น. - - คณะวิทย์ (ม.อ.) คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40825 2049 27/2/2557 11:32 น. - คุณ อรวรรณ หนูนุ่น (บ.เอ็นวายซายน์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40824 9160 27/2/2557 11:31 น. - คุณ อัจฉรา ขุนลึก (ธ.ธนชาต) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40823 3317 27/2/2557 11:31 น. - คุณ กฤษณะ จันทร์ฉาย(บ.นิสสัน) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
40822 4447 27/2/2557 11:30 น. - คุณ ญาดา อินทรสุวรรณ (ตุ๊กตา) คณะวิทยาศาสตร์ นครปฐม จดหมาย EMS ยังไม่รับ
40821 8958 27/2/2557 11:30 น. - คุณ วิลาวัลย์ รัตนทอง (Apps) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ