(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 92155 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
133619 088304401 20/6/2561 11:32 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ณัฐกานต์) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ระนอง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133618 002290892 20/6/2561 11:32 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ศศิธร) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133617 646092296 20/6/2561 11:31 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133616 073164172 20/6/2561 11:31 น. - สุนิสา คงประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133615 643115611 20/6/2561 11:30 น. - ศุภลักษณ์ น้ำด้วง คณะวิทยาศาสตร์ อุดรธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133614 140766994 20/6/2561 11:30 น. - คณบดีคณะวิทย์ (ม.อ) คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133613 015759101 20/6/2561 11:30 น. - คณบดีคณะวิทย์ (ม.ช) คณะวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133612 968225678 20/6/2561 11:29 น. - คณบดีคณะวิทย์ (สวท) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133611 807003312 20/6/2561 11:28 น. - ไชยอุดร ษรเดช สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง นครปฐม พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133610 322839996 20/6/2561 11:28 น. - เสริมศักดิ์ รัตนอุบล สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133609 390723100 20/6/2561 11:27 น. - เบญจวรรณ ทองคง ฝ่ายวิชาการ เชียงราย จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133608 001735136 20/6/2561 11:27 น. - นุกูล อินทระสังขา (ม.อ.) ฝ่ายวิชาการ ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133607 428686987 20/6/2561 11:27 น. - ศิริชัย กุมารจันทร์ คณะนิติศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133606 255136153 20/6/2561 11:26 น. - ศิริชัย กุมารจันทร์ คณะนิติศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133605 581250129 20/6/2561 11:26 น. - รวยรื่น พาหุจินดา ไม่ระบุ อยุธยา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133604 968719112 19/6/2561 11:12 น. - ณัฐกฤตา ศรีใหม่ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133603 720923269 19/6/2561 11:12 น. - ศุภวรรณ เมืองทรัพย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133602 237848196 19/6/2561 11:12 น. - ณัฐกานต์ พรหมจันทร์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133601 066065713 19/6/2561 11:11 น. - กมลวัลย์ สังข์สุวรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133600 240447622 19/6/2561 11:11 น. - วรรณฤดี ไชยสุวรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133599 225565595 19/6/2561 11:10 น. - นิธิกร อุทัยเวียนกุล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133598 794030966 19/6/2561 11:10 น. - ธัญชนก ชูเพชร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133597 868011697 19/6/2561 11:09 น. - ณัฐกานต์ พรหมจันทร์ นิสิต ตรัง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133596 564800245 19/6/2561 11:08 น. - วิลาวัลย์ รัตนทอง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133595 158258003 19/6/2561 11:08 น. - ปนัดดา รอดจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133594 189566640 19/6/2561 11:07 น. - ธีรารัตน์ แก้วประดับรัฐ-วมว คณะวิทยาศาสตร์ สมุทรปราการ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133593 479832511 19/6/2561 11:07 น. - วรรธนศักดิ์ สุขสง คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133592 717632969 19/6/2561 11:07 น. - จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133591 928980174 19/6/2561 11:05 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ณัฎฐาพร) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133590 994643037 19/6/2561 11:05 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ณัฐริกา) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133589 994643045 19/6/2561 11:05 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (วนิดา) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133588 226843667 19/6/2561 11:04 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ปวีณา) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133587 738938652 19/6/2561 11:04 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (จุฑามาศ) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133586 738956024 19/6/2561 11:04 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (กิ่งกาญจน์) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133585 738956038 19/6/2561 11:03 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ชลธิชา) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133584 738938649 19/6/2561 11:03 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (จารุวรรณ) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133583 432840988 19/6/2561 11:02 น. - ศิริพร รัตนพันธ์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พัทลุง พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133582 463622767 19/6/2561 11:02 น. - โชคชัย เหมือนมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133581 121979740 19/6/2561 11:02 น. - สุพิริยา ผลนาค สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133580 671319933 19/6/2561 11:01 น. - วิชชาดา สิมลา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133579 168797585 19/6/2561 11:01 น. - วิทยา เหมพันธ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133578 043402633 19/6/2561 11:01 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133577 457696916 19/6/2561 11:00 น. - รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133576 981949764 19/6/2561 11:00 น. - ดรุณี ทองศรีนุ่น สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สระบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133575 490513302 19/6/2561 11:00 น. - ฝ่ายการคลัง (หจก.นครวิทยุ) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นครศรีธรรมราช จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133574 994297457 19/6/2561 10:59 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (อ.อำนาจ) สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133573 820973617 19/6/2561 10:59 น. - พัสดุ (บ.ไดมอนด์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สงขลา ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133572 231020495 18/6/2561 11:30 น. - ธนวรรณ วงศ์เวียงทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133571 030960823 18/6/2561 11:29 น. - เมทินี ชูทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133570 690724165 18/6/2561 11:29 น. - ธิติยาพร มณีโชคชัย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ