(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 100901 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
142366 548602184 22/10/2561 13:10 น. - ไอลดา ปานโต๊ะ นิสิต ชลบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142365 073337292 22/10/2561 13:10 น. - อัซมะ อะแวกะจิ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142364 372814008 22/10/2561 13:09 น. - บุษกร สังข์สุรรณ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142363 917291735 22/10/2561 13:09 น. - ฮาตีกะห์ มาแนง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142362 683482874 22/10/2561 12:57 น. - สุเมธ ทิพามณีกุล นิสิต สุรินทร์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142361 827335089 22/10/2561 12:57 น. - สุรัยด้า หีมอะด้ำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142360 291627504 22/10/2561 12:57 น. - กชกร หนูคงแก้ว นิสิต สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142359 001443141 22/10/2561 12:56 น. - ญาณัน ขุนทอง นิสิต ชลบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142358 869307424 22/10/2561 12:56 น. - ศิรดา นวลนุ่น นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142357 657518669 22/10/2561 12:56 น. - ศศลักษณ์ เมธารินทร์ นิสิต ระยอง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142356 811328788 22/10/2561 12:55 น. - ธีรศักดิ์ หัดเลาะ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142355 817403235 22/10/2561 12:55 น. - อาริสา พันธุสะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142354 299605867 22/10/2561 12:55 น. - ทิพย์มณี สมบัติทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142353 792343670 22/10/2561 12:54 น. - ณัฐวิภา ช่วยทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142352 108838464 22/10/2561 12:54 น. - นฤทธิ์ กล่อมพงษ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ไม่ระบุ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142351 028098305 22/10/2561 12:51 น. - วรินทร์ทิพย์ คงฤทธิ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142350 075797362 22/10/2561 12:51 น. - ศิริรัตน์ ศรีรักษา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปัตตานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142349 300000953 22/10/2561 12:51 น. - Uthaiwan Suttipong คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นครนายก จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142348 068117311 22/10/2561 12:50 น. - ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142347 170522205 22/10/2561 12:50 น. - ดุสิต พรหมอ่อน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142346 028101517 22/10/2561 12:50 น. - ศราวุธ อินทราพงษ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142345 108870385 22/10/2561 12:48 น. - สุนิสา คงประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142344 137715618 22/10/2561 12:48 น. - ศุภลักษณ์ น้ำด้วง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142343 604835982 22/10/2561 12:48 น. - อรวรรณ หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ ตรัง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142342 247555105 22/10/2561 12:47 น. - คณิดา สินใหม คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142341 954933699 22/10/2561 12:47 น. - อรวรรณ หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142340 140879727 22/10/2561 12:47 น. - สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142339 078756659 22/10/2561 12:47 น. - คณบดีคณะวิทย์ (ม.อ) คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142338 723723496 22/10/2561 12:46 น. - ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142337 541138492 22/10/2561 12:46 น. - ณัฐธยาน์ ฟาน เบม คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142336 541138400 22/10/2561 12:46 น. - สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142335 800229064 22/10/2561 12:45 น. - คณบดีคณะวิทย์ (ทรัพยากรธรรมชาต คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142334 451607039 22/10/2561 11:42 น. - วรรณชนก รานวล ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142333 381799224 22/10/2561 11:42 น. - นาริน อินทร์ทอง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142332 276077889 22/10/2561 11:42 น. - นาริน อินทร์ทอง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เชียงใหม่ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142331 413636715 22/10/2561 11:41 น. - จมคืน.พัสดุ (บ.วีอาร์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142330 413637273 22/10/2561 11:41 น. - พัสดุ (บ.เฮงสูง) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
142329 413637256 22/10/2561 11:41 น. - พัสดุ (บ.ภานุวัตรออโต้) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สงขลา ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
142328 358991758 22/10/2561 11:40 น. - ดารัณ ปุรินทราภิบาล โฟร์ทิ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142327 611061925 22/10/2561 11:40 น. - ฤทัยรัตน์ สมหวัง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142326 553421304 22/10/2561 11:39 น. - ภัททิยา คชภักดี ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142325 525143105 22/10/2561 11:39 น. - รองฯ (ม.สุโขทัย) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
142324 520949053 22/10/2561 11:39 น. - ศิริชัย กุมารจันทร์ คณะนิติศาสตร์ สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142323 339179904 22/10/2561 11:38 น. - พิมวสุญา เมืองราช ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142322 561373150 22/10/2561 11:38 น. - ผอ.สถาบันวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142321 906368141 22/10/2561 11:38 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (อ.สาโรจน์) สถาบันวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142320 851605847 22/10/2561 11:37 น. - นุกูล อินทระสังขา สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน พะเยา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142319 900855375 22/10/2561 11:37 น. - เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน น่าน จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142318 851437605 22/10/2561 11:36 น. - Samak Kaewsuksaeng คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ต่างประเทศ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142317 839093433 22/10/2561 11:36 น. - ปาลิตา สัจจะบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย จดหมาย EMS ยังไม่รับ