(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 95021 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
136485 510128950 14/8/2561 13:45 น. - ภัทรวดี ตันคงศรี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136484 387424012 14/8/2561 13:44 น. - ปิยธิดา บูอนันต์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136483 142644857 14/8/2561 13:44 น. - ชฎาพร วุ่นจันทร์ นิสิต นครราชสีมา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136482 706191191 14/8/2561 13:43 น. - พิณทิรา ช่วยบุญชู นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136481 733305327 14/8/2561 13:42 น. - รุสนานี มามะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136480 297747788 14/8/2561 13:41 น. - ณัฐากร นาฮับผล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136479 418491969 14/8/2561 13:41 น. - สิรีธร ลุ้งกี่ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136478 891857849 14/8/2561 13:41 น. - ปิยธิดา บูอนันต์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136477 940317710 14/8/2561 13:40 น. - สุรัสวดี อนันต์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136476 381259051 14/8/2561 13:40 น. - นุชตะวัน รัตนบุรี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136475 409794555 14/8/2561 13:39 น. - ฟาฮาดา วาแมดีซา นิสิต สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136474 712738614 14/8/2561 13:39 น. - ณัฐริกา พรหมจรรย์ นิสิต สมุทรสาคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136473 428057615 14/8/2561 13:38 น. - ปฎิณญา วรรณวาส นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136472 304776115 14/8/2561 13:38 น. - นิลวรรณ สุขทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136471 152465078 14/8/2561 13:38 น. - ณัฐวิภา ช่วยทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136470 247795905 14/8/2561 13:36 น. - ปิยธิดา บุูอนันต์ นิสิต สมุทรปราการ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136469 997520125 14/8/2561 13:36 น. - สุภัทรา นิบู นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136468 049440762 14/8/2561 13:35 น. - วรรณพร หมวดชนะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136467 263713737 14/8/2561 13:34 น. - พัชณิญา จันทร์แดง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136466 083619797 14/8/2561 13:34 น. - พัชรี ขวัญกะโผะ นิสิต สมุทรปราการ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136465 540838887 14/8/2561 13:33 น. - พัชรี ขวัญกะโผะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136464 432120120 14/8/2561 13:33 น. - ปุณิกา ขวัญทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136463 675236576 14/8/2561 13:33 น. - จิราภรณ์ กล่อมพงศ์ นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136462 081552457 14/8/2561 13:32 น. - ศิริภาวัลย์ ลุนสำโรง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136461 249475183 14/8/2561 13:32 น. - อารดา หมีดง นิสิต เชียงราย จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136460 429463986 14/8/2561 13:31 น. - เมธาพร จงรักษ์ศาสตร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136459 302340518 14/8/2561 13:30 น. - นริศรา โต๊ะสะและ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136458 390459949 14/8/2561 13:30 น. - ฮูสนียะห์ โตะอุง นิสิต เชียงราย จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136457 434411575 14/8/2561 13:29 น. - อามานี ยุโซะ นิสิต ปัตตานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136456 802981798 14/8/2561 13:29 น. - บุษยามาศ ศรีสว่าง นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136455 266786968 14/8/2561 13:28 น. - รัตนวดี อีมหมัน นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136454 126256933 14/8/2561 13:28 น. - มารียาณี ฮาแว นิสิต ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136453 755979904 14/8/2561 13:25 น. - สาคร คงสุด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136452 086108611 14/8/2561 13:24 น. - ยุวิสา ศรีแก้วคง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136451 926058625 14/8/2561 13:24 น. - ณัฎฐิกา เศษธนู นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136450 237721298 14/8/2561 13:23 น. - ฟาตีม๊ะ ปริยาวาจา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136449 305701309 14/8/2561 13:22 น. - พัชณี พวงแก้ว นิสิต พิษณุโลก จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136448 513971833 14/8/2561 13:22 น. - ศศิมา ปานสังข์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136447 254762709 14/8/2561 13:21 น. - ซาลีน่า สะหมัน นิสิต ชลบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136446 126112191 14/8/2561 13:20 น. - โครงการ วมว-มธุรดา คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136445 126112506 14/8/2561 13:19 น. - โครงการ วมว-ธีราภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136444 126112165 14/8/2561 13:18 น. - โครงการ วมว-ศิริรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136443 126112174 14/8/2561 13:17 น. - คณะวิทย์-วมว คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136442 126112188 14/8/2561 13:17 น. - คณะวิทย์-วมว คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136441 498497999 14/8/2561 13:17 น. - คณะวิทย์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนา) คณะวิทยาศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136440 067680092 14/8/2561 13:16 น. - เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136439 414499763 14/8/2561 13:16 น. - จมคืน.คณะวิทย์ (รร.อนุบาลนวพร คณะวิทยาศาสตร์ ตรัง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136438 203941856 14/8/2561 13:15 น. - คณะวิทย์ (รร.กำเนิดวิทย์) คณะวิทยาศาสตร์ ระยอง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136437 203941873 14/8/2561 13:15 น. - คณะวิทย์ (รร.กำเนิดวิทย์) คณะวิทยาศาสตร์ ระยอง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136436 274215185 14/8/2561 13:15 น. - คณะวิทย์ (ม.มหิดล) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ