(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 100901 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
142316 878131924 22/10/2561 09:36 น. - เบญจวรรณ ชูอินทร์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
142315 726639608 22/10/2561 09:36 น. - ญาณวรรธน์ ทองนุ่น นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142314 852568859 22/10/2561 09:35 น. - กรกมล บินหมัดหนี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142313 151876514 22/10/2561 09:35 น. - สุธิดา แก้วแดง นิสิต ตรัง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142312 289648871 22/10/2561 09:35 น. - นูรฮาฟีชา ซาเมาะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142311 736194228 22/10/2561 09:34 น. - มนทิรา กาวชู นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142310 581727571 22/10/2561 09:34 น. - ธนพร อุทิศานนท์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142309 156664984 22/10/2561 09:34 น. - กุลธิดา สอนจอน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142308 559465688 22/10/2561 09:34 น. - นัซฟู พะยูซี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142307 292278266 22/10/2561 09:31 น. - ปกาศิต พรหมลายา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142306 581727554 22/10/2561 09:31 น. - ชนากานต์ ชัยวิเศษ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142305 611299953 22/10/2561 09:31 น. - กวินนา อ่อนรักษ์ นิสิต อุดรธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142304 253623705 22/10/2561 09:30 น. - พิมพ์พิมล สุขใหญ่ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142303 986771595 22/10/2561 09:30 น. - รุ่งอรุณ มาเอียด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142302 390570505 22/10/2561 09:29 น. - ปัทมาภรณ์ จันทการักษ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142301 018994982 22/10/2561 09:29 น. - ฌานชนะ จันทร์ศรีบุตร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142300 288998139 22/10/2561 09:29 น. - ศิริภาวัลย์ ลุนสำโรง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142299 325325244 22/10/2561 09:28 น. - วิชุดา ยีบิลัง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142298 709994317 22/10/2561 09:28 น. - เดชฤทธิ์ มาอุดมประเสริฐ นิสิต เพชรบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142297 447260605 22/10/2561 09:27 น. - อาทิตตยา ขันติยะ นิสิต ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142296 072715758 22/10/2561 09:26 น. - กุสุมา ทองจินดา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142295 263336956 22/10/2561 09:26 น. - เมทินี ชูทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142294 262653665 22/10/2561 09:25 น. - Kanchanit Songkhwan นิสิต ชลบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142293 325049127 22/10/2561 09:25 น. - Zain นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142292 325159048 22/10/2561 09:24 น. - วิลาสินี มากชุมโค นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142291 663671746 22/10/2561 09:22 น. - นริศรา โต๊ะสะและ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142290 614884002 22/10/2561 09:22 น. - ฮิลวานี ตาปู นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142289 244063367 22/10/2561 09:21 น. - สกุลทิพย์ ศิริธรรุ่งเรือง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142288 232739345 22/10/2561 09:20 น. - ทวีติยา คงทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142287 067662712 22/10/2561 09:20 น. - ชนม์ชนก พงษ์แพทย์ นิสิต เพชรบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142286 733681265 22/10/2561 09:20 น. - ธนาภรณ์ ทองสม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142285 582415181 22/10/2561 09:19 น. - ชนาพร ศรีทอง นิสิต สมุทรสาคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142284 139511325 22/10/2561 09:19 น. - มาลิสา ดรอแม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142283 286828018 22/10/2561 09:18 น. - ณัฐธิดา ซ้อนขำ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142282 411435675 22/10/2561 09:18 น. - จรัญ ปัจฉิมเพ็ชร นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142281 264757748 22/10/2561 09:17 น. - พัชริตา เวชภัณฑ์ นิสิต เชียงใหม่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142280 547109874 22/10/2561 09:17 น. - อัมพกา พร้อมมูล นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142279 489302235 22/10/2561 09:17 น. - สุกัญญา มุณี นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142278 653226682 22/10/2561 09:17 น. - วิลาสินี เรืองจุ้ย นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142277 576362445 22/10/2561 09:16 น. - อัญชลี ศรีชูทอง นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142276 576360461 22/10/2561 09:16 น. - สิตานันท์ บุญยอด นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142275 288194600 22/10/2561 09:15 น. - จักรกฤษณ์ นวลอินทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142274 696644261 22/10/2561 09:15 น. - ชิษณุชา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142273 988683394 22/10/2561 09:14 น. - จารุวรรณ แย้มใจดี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142272 072046015 22/10/2561 09:13 น. - นัซฟู พะยุซี นิสิต สตูล จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142271 330727705 22/10/2561 09:12 น. - ชุติมา มหิเละ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142270 027173469 22/10/2561 09:12 น. - ชาลิสา จันทคาม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142269 551087319 22/10/2561 09:12 น. - สิริรัตน์ มากสง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142268 578546849 22/10/2561 09:11 น. - วรางคณา เดชเหมือน นิสิต ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142267 582868235 22/10/2561 09:11 น. - ธัญญลักษณ์ สมบัติมาก นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ