(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 92155 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
133569 231655851 18/6/2561 11:29 น. - ณัฐวดี สุธรรมมานนท์ นิสิต สมุทรสาคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133568 049261770 18/6/2561 11:28 น. - ศิริชัย เกื้อคราม นิสิต นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133567 237111124 18/6/2561 11:28 น. - กมลวัลย์ สังข์สุวรรณ นิสิต ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133566 889323267 18/6/2561 11:28 น. - ฐานนันท์ เพชรคงทอง นิสิต นครปฐม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133565 736684836 18/6/2561 11:27 น. - ณัฐนิดา ตราสวัสดิ์ นิสิต เชียงราย จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133564 439477300 18/6/2561 11:27 น. - ผกามาศ แซ่จู นิสิต อุบลราชธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133563 960239438 18/6/2561 11:26 น. - เทพธิดา หมีนหา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133562 031696025 18/6/2561 11:26 น. - นฤมล หวานแก้ว นิสิต ชลบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133561 117008757 18/6/2561 11:26 น. - ปิยธิดา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133560 909403664 18/6/2561 11:25 น. - จิระประภา ตุยารัมย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133559 805099851 18/6/2561 11:25 น. - อัษฎาวุฒิ ยิ่งนคร นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133558 209418611 18/6/2561 11:25 น. - กุลนันท์ สุขสม-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133557 032810469 18/6/2561 11:24 น. - มาริษา มลตรี นิสิต จันทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133556 096956020 18/6/2561 11:23 น. - ชบาทิพย์ บุตรครุฑ (จบ) นิสิต ลพบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133555 221725495 18/6/2561 11:21 น. - มณฑล เลิศวรปรีชา คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133554 605184554 18/6/2561 11:21 น. - ญาดา อินทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133553 828114565 18/6/2561 11:21 น. - นพมาศ ปักเข็ม คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133552 828114115 18/6/2561 11:21 น. - ภรพนา บัวเพชร์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133551 473699332 18/6/2561 11:20 น. - แจ่มจันทร์ เพชรศิริ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133550 742831754 18/6/2561 11:20 น. - จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133549 742831808 18/6/2561 11:20 น. - สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133548 598926470 18/6/2561 11:19 น. - ศุภลักษณ์ น้ำด้วง คณะวิทยาศาสตร์ ชลบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133547 797143998 18/6/2561 11:15 น. - กิตติมา เทียบพุฒ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133546 929512779 18/6/2561 11:15 น. - วรินทร์ทิพย์ ชูช่วย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สมุทรปราการ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133545 644808557 18/6/2561 11:14 น. - อรนุช อิสระ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อุดรธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133544 947591177 18/6/2561 11:13 น. - รวยรื่น พาหุจินดา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133543 322839735 18/6/2561 11:12 น. - เสริมศักดิ์ รัตนอุบล สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133542 322839761 18/6/2561 11:12 น. - เสริมศักดิ์ รัตนอุบล สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133541 247065486 18/6/2561 11:12 น. - ไชยา เหล็มปาน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สระแก้ว พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133540 770178485 18/6/2561 11:11 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133539 083708744 18/6/2561 11:11 น. - อุไรวรรณ เหตุทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133538 130266375 18/6/2561 11:11 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ชนิกานต์) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133537 628822895 18/6/2561 11:10 น. - คณบดีคณะวิศวะฯ (สทอภ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชลบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133536 242088423 18/6/2561 11:10 น. - จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133535 127453617 18/6/2561 11:10 น. - หอสมุด สำนักหอสมุดพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133534 226064865 18/6/2561 11:09 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (อ.ชูวงศ์) สถาบันวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133533 820973634 18/6/2561 11:09 น. - พัสดุ (บ.เคเอ็นเอส) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สงขลา ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133532 463820780 18/6/2561 11:09 น. - นันท์นภัส เจริญพร ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133531 372553713 18/6/2561 11:08 น. - เบญจวรรณ ทองคง ฝ่ายวิชาการ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133530 552101895 18/6/2561 09:20 น. - นิตยา เทพสง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133529 333381203 18/6/2561 09:20 น. - ซิด้านี ขุนพิจิตร์ นิสิต เชียงราย พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133528 628151537 18/6/2561 09:19 น. - กาญจนา เสาร์ศิริ นิสิต อุตรดิตถ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133527 197386698 18/6/2561 09:18 น. - กมลวรรณ จันทร์คง นิสิต เชียงใหม่ พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133526 218800466 18/6/2561 09:18 น. - ภาคิน ทองประสงค์ นิสิต เชียงใหม่ พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133525 544999765 18/6/2561 09:17 น. - วิมลสิริ ดำสนิท นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133524 553731306 18/6/2561 09:17 น. - ฐานนันท์ เพชรคงทอง นิสิต สุพรรณบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133523 232506315 18/6/2561 09:16 น. - สุดฤทัย หวังสง่า นิสิต สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133522 326123036 18/6/2561 09:16 น. - ธัญลักษณ์ สมณะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133521 106811818 18/6/2561 09:15 น. - ชลทิศา สุขเกษม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133520 320409296 18/6/2561 09:15 น. - สมัคร แก้วสุกแสง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ