(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 95021 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
136435 765008492 14/8/2561 13:14 น. - คณะวิทย์ (รพ.ป่าตอง) คณะวิทยาศาสตร์ ภูเก็ต จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136434 879401248 14/8/2561 13:14 น. - สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136433 973257727 14/8/2561 13:14 น. - นิชากรณ์ พันธ์คง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136432 333476396 14/8/2561 13:13 น. - จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136431 604883501 14/8/2561 13:13 น. - คณบดีคณะวิทย์ (ศูนย์วิจัย) คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136430 895736761 14/8/2561 13:13 น. - คณบดีคณะวิทย์ (มูลนิธิจุมกฎ) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136429 082105795 14/8/2561 13:12 น. - คณะวิทย์ (บ.ฟอร์ทิส) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136428 240879591 14/8/2561 13:12 น. - คณะวิทย์ (กรมควบคุมมลพิษ) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136427 691989067 14/8/2561 13:12 น. - กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136426 333212655 14/8/2561 13:11 น. - ธัญญา คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136425 705805097 14/8/2561 13:10 น. - คมสัน ตันติกานต์กุล-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136424 611474839 14/8/2561 13:09 น. - ภรพนา บัวเพชร์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136423 083496470 14/8/2561 13:09 น. - วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136422 867083366 14/8/2561 13:09 น. - วรรณฤดี หิรัญรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นนทบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136421 415899135 14/8/2561 13:08 น. - สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136420 153595468 14/8/2561 13:08 น. - ถาวร จันทโชติ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136419 546996696 14/8/2561 13:07 น. - ธิดารัตน์ จุทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ราชบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136418 625515811 14/8/2561 13:07 น. - คณะเทคโน (รร.พพ) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136417 077726032 14/8/2561 13:07 น. - คณบดีคณะเทคโน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136416 836414624 14/8/2561 13:07 น. - ถาวร จันทโชติ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136415 546996665 14/8/2561 13:06 น. - ธิดารัตน์ จุทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ราชบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136414 382175517 14/8/2561 13:06 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136413 712736785 14/8/2561 13:05 น. - เกรียงไกร บรรจงเมือง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136412 478474472 14/8/2561 13:04 น. - อุทัยวรรณ สุทธิพงศ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136411 891888245 14/8/2561 13:04 น. - คณะวสก (ม.นเรศวร) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พิษณุโลก จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136410 796641988 14/8/2561 13:04 น. - คณบดีคณะวสก (ม.วลัยลักษณ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136409 796641991 14/8/2561 13:04 น. - วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136408 380117848 14/8/2561 13:03 น. - คณะวสก (บ.ดุ้นอัน) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ระยอง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136407 895339840 14/8/2561 13:03 น. - พิชญ์สินี จันทรัตน์ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน นครปฐม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136406 651760435 14/8/2561 13:02 น. - ฝ่ายการคลัง (ait) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136405 316496245 14/8/2561 13:02 น. - อัณฑิกา พรมแก้ว ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136404 151529713 14/8/2561 13:01 น. - จาริยา สุทธินนท์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136403 263803826 14/8/2561 13:01 น. - หอสมุด สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136402 311750388 14/8/2561 13:01 น. - อธิการบดี (สัตว์น้ำจืด) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล แม่ฮ่องสอน จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136401 973856558 14/8/2561 13:00 น. - กฤตพล พรหมแทนสุด ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136400 503788492 14/8/2561 13:00 น. - รองฯ (หจก.กันตังพันธุ์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136399 754926851 14/8/2561 12:59 น. - รองฯ (หจก.มิกซ์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136398 820982786 14/8/2561 12:59 น. - พัสดุ (บ.อินเตอร์เทค) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
136397 51371236 14/8/2561 12:58 น. - ชาครินทร์ ไชยมณี ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136396 415872844 14/8/2561 10:58 น. - พิชชาภา ตาวัน นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136395 513932154 14/8/2561 10:57 น. - สิรวิชญ์ น้อยกูด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136394 775870733 14/8/2561 10:57 น. - เมทินี ชูทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136393 131983735 14/8/2561 10:57 น. - อาดีละห์ สนิ นิสิต ปทุมธานี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136392 736083213 14/8/2561 10:56 น. - นูรีดา บาหะมะ นิสิต สุราษฎร์ธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136391 219289576 14/8/2561 10:56 น. - อาดีละห์ นิสิต ชัยนาท พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136390 526826335 14/8/2561 10:56 น. - ฟาฮาดา วาแมดีซา นิสิต พิจิตร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136389 514296088 14/8/2561 10:54 น. - ซามีเร๊าะห์ บือโต นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136388 050146900 14/8/2561 10:54 น. - ปิยธิดา บูอนันต์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136387 458329480 14/8/2561 10:54 น. - ณัฐริกา พรหมจรรย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136386 990493703 14/8/2561 10:53 น. - จิราภรณ์ กล่อมพงศ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ