(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 100901 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
142266 953493050 22/10/2561 09:11 น. - รัตนาภรณ์ ชุมพุฒ นิสิต ขอนแก่น จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142265 202251996 22/10/2561 09:10 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142264 555963736 22/10/2561 09:10 น. - คณะอุตสาหกรรมฯ (บ.ซีพีแรม) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142263 518378967 22/10/2561 09:09 น. - จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142262 935449240 22/10/2561 09:09 น. - อรวรรณ หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142261 496798245 22/10/2561 09:08 น. - ศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142260 546191469 22/10/2561 09:08 น. - คณะวิทย์ (หจก.วีระวัสดุ) คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142259 296991472 22/10/2561 09:07 น. - ญาดา อินทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142258 285588965 22/10/2561 09:07 น. - ธนาภรณ์ รักการ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142257 694918025 22/10/2561 09:07 น. - ชามาดา คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142256 792516021 22/10/2561 09:06 น. - จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142255 009749269 22/10/2561 09:06 น. - ภรพนา บัวเพชร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชลบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142254 253571169 22/10/2561 09:05 น. - รัตนาภรณ์ นุ่นมัน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
142253 411004790 22/10/2561 09:05 น. - ธนากร โกมลวานิช คณะนิติศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142252 676375781 22/10/2561 09:05 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (สนง.ป้องกันควบ สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142251 550513593 22/10/2561 09:04 น. - พิพม์ณดา มณีวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142250 685012992 22/10/2561 09:04 น. - อธิการบดี (ศาลากลาง) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142249 576339101 22/10/2561 09:03 น. - ดารัณ ปุริณทราภิบาล โฟร์ทิ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142248 567543325 22/10/2561 09:03 น. - เฉลียว ชูทับ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142247 677317935 22/10/2561 09:01 น. - วิธญาพร เอกหิรัณยราษฎร์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เชียงใหม่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142246 068117223 22/10/2561 09:00 น. - สมเกียรติยศ วรเดช คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142245 411383488 22/10/2561 09:00 น. - บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142244 117722019 22/10/2561 09:00 น. - เพ็ญจันทร์ เรืองจันทร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142243 000817531 22/10/2561 08:59 น. - คณบดีคณะพยาบาลฯ (รพ.หนองจิก) คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142242 782761725 22/10/2561 08:59 น. - หอสมุด สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142241 081749091 19/10/2561 15:12 น. - ฮูดาดีนี ดาโฮ๊ะ นิสิต นราธิวาส พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
142240 954414362 19/10/2561 15:12 น. - ธารารัตน์ ยมรัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
142239 022451470 19/10/2561 15:12 น. - วัชริศา หนูชำ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
142238 571234149 19/10/2561 15:11 น. - วิยะดา ยิ้วแตร้น นิสิต ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142237 295515769 19/10/2561 15:11 น. - ชฎาพร วุ่นจันทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142236 455528858 19/10/2561 15:11 น. - นฤมล หวานแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142235 435027530 19/10/2561 15:10 น. - วทันยา สูทอก นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142234 526645850 19/10/2561 15:09 น. - ณัฐกานต์ เสนารินทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142233 565817976 19/10/2561 15:09 น. - ปาณิศา มีชู นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142232 138299967 19/10/2561 15:09 น. - นริศรา โต๊ะสาและ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142231 075136846 19/10/2561 15:08 น. - กรกมล บินหมัดหนี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142230 138277856 19/10/2561 15:08 น. - ยามีละห์ มูดอเลาะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142229 143638243 19/10/2561 15:07 น. - อาอีเสาะ ดาโอ๊ะมุ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142228 551916347 19/10/2561 15:07 น. - ฟารีสา สะมะแอ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142227 158658686 19/10/2561 15:07 น. - นูรฮาฟีซา ซาเมาะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142226 744231506 19/10/2561 15:06 น. - ประภัสสร ขวัญดำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142225 918105876 19/10/2561 15:06 น. - เสาวลักาณ์ ขันแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142224 579938546 19/10/2561 15:05 น. - จิณัฎฐิตา เขตสันเที้ยะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142223 058963396 19/10/2561 15:05 น. - นาอีหม๊ะ บาสอ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142222 824672921 19/10/2561 15:04 น. - ปิยะมาศ พันประวงศ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142221 281897820 19/10/2561 15:04 น. - บุษกร สังข์สุวรรณ นิสิต สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142220 689874692 19/10/2561 15:04 น. - วรัชญาณ์นันท์ เทพอุบล นิสิต ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142219 638361447 19/10/2561 15:03 น. - เกศรินทร์ ศุกร์เพ็ง นิสิต อยุธยา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142218 567470821 19/10/2561 15:03 น. - วรัชญาณ์นันท์ เทพอุบล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142217 815688614 19/10/2561 15:03 น. - มิสบะห์ เยงยูนอ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ