(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 95021 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
136385 171683699 14/8/2561 10:53 น. - ซาวซาน ดะแช นิสิต นครราชสีมา พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136384 699323853 14/8/2561 10:52 น. - ปิยธิดา บูอนันต์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136383 990315946 14/8/2561 10:52 น. - ศศิธร นิสิต นครปฐม พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136382 965848325 14/8/2561 10:51 น. - ศรีสุดา ไชยกิจแก้ว นิสิต น่าน พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136381 597522607 14/8/2561 10:50 น. - กรรณิกา นรากุลมงคล นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136380 046006089 14/8/2561 10:50 น. - ชาลิสา ชูปาน นิสิต พังงา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136379 263903798 14/8/2561 10:50 น. - พิชชาภา ตาวัน นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136378 064156884 14/8/2561 09:44 น. - สุนิตา หมานระโต๊ะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136377 185445972 14/8/2561 09:43 น. - ดารีซะห์ กลูแป นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136376 517412344 14/8/2561 09:43 น. - ภัทรดรา สิริวัฒนาวรกุล นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136375 790422012 14/8/2561 09:42 น. - ปิยธิดา บูอนันต์ นิสิต สุพรรณบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136374 606011728 14/8/2561 09:42 น. - ชากีรีน หลีเส็น นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136373 656621792 14/8/2561 09:41 น. - พนิดา บัวปาน นิสิต ปทุมธานี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136372 308665628 14/8/2561 09:41 น. - มัณฑนากร หนูเซ่ง นิสิต กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
136371 963626590 14/8/2561 09:40 น. - วนิดา สุวรรณจาง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136370 556446971 14/8/2561 09:38 น. - สุธาสินี หะยะมิน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136369 263218177 14/8/2561 09:38 น. - จีฮาน สมานขาเดร์ นิสิต นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136368 779797061 14/8/2561 09:37 น. - ฮานัส มาแย นิสิต สมุทรปราการ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136367 160636185 14/8/2561 09:37 น. - ดารีซะห์ กลูแป นิสิต สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136366 712735618 14/8/2561 09:37 น. - วนิดา สุวรรณจาง นิสิต สมุทรสาคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136365 991190289 14/8/2561 09:36 น. - มุจลินท์ พิศสุวรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136364 519320963 14/8/2561 09:36 น. - ธิติยา สุขลิ้ม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136363 261021676 14/8/2561 09:36 น. - ศุภลักษณ์ สาแหละ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136362 444626466 14/8/2561 09:35 น. - วนิดา สุวรรณจาง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136361 084684806 14/8/2561 09:34 น. - อับดุลฮาลีม ดือเระ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136360 318884177 14/8/2561 09:33 น. - บุษยา วรพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136359 435388034 14/8/2561 09:33 น. - นุสนานี แมเฮาะดำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136358 448862411 14/8/2561 09:33 น. - สุธาสินี หะยะมิน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136357 113910983 14/8/2561 09:32 น. - อรพินท์ การัยภูมิ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136356 770019833 14/8/2561 09:31 น. - จันทิมา ธุวะคำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136355 160643075 14/8/2561 09:31 น. - ดารีซะห์ กลูแป นิสิต สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136354 154759993 14/8/2561 09:30 น. - เจนจิรา ศิริดำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136353 000729369 14/8/2561 09:30 น. - อาอีเสาะ ดาโอ๊ะมุสอ นิสิต ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136352 804407794 14/8/2561 09:29 น. - วนิดา สุวรรณจาง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136351 291727958 14/8/2561 09:28 น. - เมธาวี กุลชรินทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136350 126049065 14/8/2561 09:28 น. - สรัญญา ทองมี นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136349 651760072 14/8/2561 09:28 น. - อนัส สาแม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136348 167555680 14/8/2561 09:27 น. - พัชรี ขวัญกะโผะ นิสิต บุรีรัมย์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136347 505659354 14/8/2561 09:27 น. - กาญจนา บุญเรือง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136346 013579019 14/8/2561 09:26 น. - ตัสนีม โปะสุรี นิสิต นครราชสีมา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136345 470849506 14/8/2561 09:25 น. - ชาลิสา จันทคาม นิสิต เพชรบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136344 971268483 14/8/2561 09:25 น. - ฟาฮาดา วาแมดีซา นิสิต ลำพูน จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136343 433641657 14/8/2561 09:25 น. - สโรชา พลันการ นิสิต พังงา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136342 241496562 14/8/2561 09:24 น. - ปัทมา ยงเยื่องคง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136341 232567915 14/8/2561 09:24 น. - มนภาส ธรรมโชติ นิสิต สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136340 671639036 14/8/2561 09:23 น. - อิคลาษ สามะ นิสิต ยะลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136339 125505722 14/8/2561 09:22 น. - จุฑารัตน์ รักษายศ นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136338 818558202 14/8/2561 09:21 น. - สุพิชชา พิบูลย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136337 486590625 14/8/2561 09:21 น. - ฟาตีนา กาโบะ นิสิต สุราษฎร์ธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136336 729057805 14/8/2561 09:20 น. - ศตพร เจริญ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ