(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 92155 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
133469 564800033 15/6/2561 11:26 น. - ภรพนา บัวเพชร์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133468 465816575 15/6/2561 11:26 น. - นพมาศ ปักเข็ม คณะวิทยาศาสตร์ นครปฐม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133467 465816584 15/6/2561 11:25 น. - สิรยา สิทธิสาร คณะวิทยาศาสตร์ นครปฐม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133466 873049284 15/6/2561 11:25 น. - ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ นครปฐม พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133465 460362572 15/6/2561 11:24 น. - อรวรรณ หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133464 349980788 15/6/2561 11:23 น. - พณัฐ กิตติพัฒนบวร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133463 245442255 15/6/2561 11:23 น. - รัตนาภรณ์ นุ่นมัน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133462 304714915 15/6/2561 11:23 น. - ชลทิศา สุขเกษม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133461 003393301 15/6/2561 11:22 น. - สุรศักดิ์ คชภักดี (ม.อ) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133460 001730743 15/6/2561 11:22 น. - คณบดีคณะเทคโน (ม.อ) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133459 227584796 15/6/2561 11:21 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ราชบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133458 077215365 15/6/2561 11:20 น. - รพีภัทร สุทธินนท์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133457 003390438 15/6/2561 11:20 น. - โสภิน วัฒนเมธาวี ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133456 413631151 15/6/2561 11:19 น. - พัสดุ (บ.เอสจีเอฟ) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133455 980923981 15/6/2561 11:19 น. - นาริน อินทร์ทอง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133454 663266519 15/6/2561 11:19 น. - รองฯ (ศาลากลาง) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กำแพงเพชร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133453 034421170 15/6/2561 11:18 น. - รองฯ (สวทช) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133452 988936442 15/6/2561 11:18 น. - คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133451 994294243 15/6/2561 11:18 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (ม.อ) สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133450 335285346 15/6/2561 11:17 น. - คณะวิศวะฯ (สถาบันปิโตรเลียม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133449 335285332 15/6/2561 11:17 น. - คณะวิศวะฯ (สถาบันปิโตรเลียม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133448 335285301 15/6/2561 11:16 น. - คณบดีคณะวิศวะฯ (สถาบันปิโตรเลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133447 340147665 15/6/2561 11:16 น. - จตุพร แก้วอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133446 254857035 15/6/2561 11:15 น. - รองฯ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ฝ่ายวิชาการ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133445 126856535 15/6/2561 11:15 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (เมธาวี) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133444 802935691 15/6/2561 11:14 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (บุษยามาศ) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133443 055770935 15/6/2561 11:14 น. - เบญจวรรณ ชูอินทร์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สตูล จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133442 274866756 15/6/2561 11:14 น. - ณัฐกฤตา ศรีใหม่ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133441 528799195 15/6/2561 11:14 น. - ชมรมกีฬาปันจักสีลัต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133440 483824825 15/6/2561 11:13 น. - ร้านสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133439 863581388 15/6/2561 11:09 น. - ฝ่ายการคลัง (กัลฟล์สตีม) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133438 297153824 15/6/2561 11:09 น. - ฝ่ายการคลัง (ร้านเจอาร์) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133437 458617565 15/6/2561 11:08 น. - ศูนย์บ่มเพาะฯ (วันวิสาข์) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133436 993256969 15/6/2561 11:07 น. - ศูนย์บ่มเพาะฯ (ปริญญา) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133435 742270630 15/6/2561 11:07 น. - ศูนย์บ่มเพาะฯ (ภุทราภรณ์) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ภูเก็ต จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133434 133697732 15/6/2561 11:06 น. - คณบดีคณะพยาบาลฯ(ม.อ.) คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133433 684927795 15/6/2561 11:06 น. - ผอ.วิทยาลัยภูมิปัญญา(สนง.เกษ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133432 447106875 15/6/2561 11:05 น. - ปุญชรัสมิ์ บุญรักษา ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พังงา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133431 335285350 15/6/2561 11:05 น. - อธิการบดี (สถาบันปิโตรเลียม) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133430 576199165 15/6/2561 11:05 น. - ปุญชรัสมิ์ บุญรักษา ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133429 866035758 15/6/2561 11:04 น. - นิวัฒน์ เรืองณรงค์ สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133428 292271648 15/6/2561 11:04 น. - หอสมุด สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133427 245903010 14/6/2561 11:38 น. - ซีลีน ก๊อก นิสิต ฉะเชิงเทรา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133426 651581283 14/6/2561 11:37 น. - สิรินาถ ขุททกพันธุ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133425 218615464 14/6/2561 11:37 น. - ปิยวัฒน์ เทพประดิษฐ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133424 569156791 14/6/2561 11:37 น. - ศิริรัตน์ จีวระศิริ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133423 687312646 14/6/2561 11:37 น. - สุพิชญา อินนุพัฒน์ นิสิต สกลนคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133422 138010036 14/6/2561 11:36 น. - จุฑารัตน์ ทองนวล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133421 898221822 14/6/2561 11:36 น. - จุฑารัตน์ ทองนวล นิสิต นครปฐม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133420 716071763 14/6/2561 11:35 น. - ไกรวัฒน์ พงษ์ประยูร นิสิต ประจวบคีรีขันธ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ