(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 95021 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
136335 797068033 14/8/2561 09:20 น. - ฤทัยรัตน์ สมหวัง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136334 565527727 14/8/2561 09:19 น. - วิธญาพร เอกหิรัญยราษฎร์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ลำพูน จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136333 051030426 14/8/2561 09:19 น. - นาริน อินทร์ทอง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136332 820979977 14/8/2561 09:18 น. - พัสดุ (หจก.กันตัง) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ตรัง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
136331 820970540 14/8/2561 09:18 น. - พัสดุ (บ.ทริปเปิ้ลวินส์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ภูเก็ต ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
136330 501763008 14/8/2561 09:17 น. - นิตยา เทพสง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136329 929863925 14/8/2561 09:17 น. - รองฯ (สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136328 931500403 14/8/2561 09:16 น. - ชวนชม ขุนเอียด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136327 937329386 14/8/2561 09:16 น. - คณะวสก (กรมแพทย์แผนไทย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136326 951600520 14/8/2561 09:15 น. - คณบดีคณะวสก (รพ.สิรินธร) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอนแก่น จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136325 075141829 14/8/2561 09:15 น. - วิภาวรรณ อ่อนประเสริฐ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
136324 182782922 14/8/2561 09:14 น. - ธารทิพย์ สิทธิรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136323 257742181 14/8/2561 09:14 น. - คณบดีคณะวิศวะฯ (VNU) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136322 541596303 14/8/2561 09:13 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นครนายก พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136321 517025040 14/8/2561 09:13 น. - รัตนาภรณ์ นุ่นมัน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136320 517024265 14/8/2561 09:12 น. - จตุพร ไกรถาวร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136319 236713763 14/8/2561 09:12 น. - Nurainee salaemae คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136318 691988415 14/8/2561 09:11 น. - สมัคร แก้วสุกแสง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136317 298452317 14/8/2561 09:10 น. - สมัคร แก้วสุกแสง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
136316 514514715 14/8/2561 09:10 น. - ยุทธนา เอียดน้อย คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136315 968646123 14/8/2561 09:10 น. - พรทิพย์ บุญจุน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136314 445032171 14/8/2561 09:09 น. - อุษา อ้นทอง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136313 539744520 14/8/2561 09:08 น. - ปรณัฐ ตรีพลอักษร-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136312 596394265 14/8/2561 09:08 น. - วิลาวัลย์ รัตนทอง คณะวิทยาศาสตร์ อุบลราชธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136311 956461881 14/8/2561 09:08 น. - ณัฎฐพล อรุโณศรีสกุล-วมว คณะวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136310 041945671 14/8/2561 09:07 น. - สิรยา สิทธิสาร คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136309 257742178 14/8/2561 09:07 น. - คณบดีคณะวิทย์ (VNU) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136308 243861100 14/8/2561 09:06 น. - คณะวิทย์-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136307 243861095 14/8/2561 09:05 น. - คณะวิทย์-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136306 509986995 14/8/2561 09:05 น. - อัจฉรา ขุนลึก คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136305 434411244 14/8/2561 09:05 น. - สิรยา สิทธิสาร คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136304 513710784 14/8/2561 09:04 น. - คณะวิทย์-วมว คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136303 742869162 14/8/2561 09:04 น. - คณะวิทย์-วมว คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136302 298421371 14/8/2561 09:04 น. - ปนัดดา รอดจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
136301 115736284 14/8/2561 09:03 น. - พยอมวรรณ ยกศรี คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136300 034577676 14/8/2561 09:03 น. - จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136299 509617876 14/8/2561 09:02 น. - จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136298 735667023 14/8/2561 09:02 น. - อธิการบดี (การไฟฟ้า) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136297 283387444 14/8/2561 09:02 น. - อธิการบดี (สวนจิตรลดา) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136296 153363146 14/8/2561 09:01 น. - สถาบันวิจัย (ร้านอาร์ตเวิร์ต) สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136295 115602469 14/8/2561 09:01 น. - อมาวสี รักเรือง สถาบันวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136294 081455804 14/8/2561 09:00 น. - คณบดีคณะพยาบาลฯ(ม.อ.) คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136293 198036438 14/8/2561 09:00 น. - ฝ่ายการคลัง (บ.มิตร ซายน์) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136292 082610788 14/8/2561 08:59 น. - นวพร นพแท่น ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
136291 031712292 14/8/2561 08:59 น. - จาริยา สุทธินนท์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136290 489525515 10/8/2561 13:17 น. - รอกีเยาะ เจ๊ะบู นิสิต นราธิวาส พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136289 802390685 10/8/2561 13:08 น. - สุดารัตน์ แก้วจันทร์ นิสิต พัทลุง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136288 811685759 10/8/2561 13:07 น. - ยุวดี หมาดทิ้ง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136287 253587257 10/8/2561 13:07 น. - อาลีละห์ สนิ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136286 052127449 10/8/2561 13:05 น. - อนุพล เพชรกาศ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ