(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 95021 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
136285 995278202 10/8/2561 13:05 น. - สุกัญญา รัตนะ นิสิต ยะลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136284 002869409 10/8/2561 13:04 น. - ดาวประกาย กองกุล นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136283 371675959 10/8/2561 13:03 น. - อรพิมล ชูมณี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136282 826848515 10/8/2561 13:03 น. - สุคนธ์ฑา อินทร์ขาว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136281 134357854 10/8/2561 13:02 น. - วิภาดา รักทองจันทร์ นิสิต พัทลุง พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136280 498778376 10/8/2561 13:00 น. - สกุณา สิทธิโยธี นิสิต นครศรีธรรมราช พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136279 782320895 10/8/2561 13:00 น. - ตัสนีม แย้มเพริศด์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136278 514702515 10/8/2561 12:59 น. - กษมา โชติมณี นิสิต สงขลา พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136277 098400328 10/8/2561 12:59 น. - ภัททิยา สายทิพย์ นิสิต นนทบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136276 025415012 10/8/2561 12:58 น. - สุภาวดี ชูยัง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136275 988860721 10/8/2561 12:58 น. - นุชตะวัน รัตนบุรี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136274 610736480 10/8/2561 12:57 น. - จุฑามาศ ทองนวล นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136273 161008650 10/8/2561 12:56 น. - เมทินี ชูทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136272 270573108 10/8/2561 12:56 น. - ศิริภาวัลย์ ลุนสำโรง นิสิต สุโขทัย พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136271 259160379 10/8/2561 12:55 น. - ปัฐธวีภรณ์ มวยดี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136270 049207884 10/8/2561 12:55 น. - นอร์มีน สะมะแอ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136269 697854615 10/8/2561 12:54 น. - นภาพร ภักดีบุรี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136268 354989285 10/8/2561 12:53 น. - บุษกร สังข์สุวรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136267 452137950 10/8/2561 12:52 น. - นฤมล หวานแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136266 514005298 10/8/2561 12:51 น. - ธนัญชนก หัสดิน นิสิต ชุมพร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136265 126246321 10/8/2561 12:50 น. - สารีมา วิลามาศ นิสิต ปัตตานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136264 823784189 10/8/2561 12:50 น. - อาริสา พันธุสะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136263 517316643 10/8/2561 12:49 น. - สุรางคนา ปาณะศรี นิสิต สมุทรปราการ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136262 507180230 10/8/2561 12:48 น. - จีฮาน สมานขาเดร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136261 510355364 10/8/2561 12:48 น. - สิรีธร ลุ้งกี่ นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136260 113042713 10/8/2561 12:47 น. - อรณิชา สอนรัตน์ นิสิต สุราษฎร์ธานี พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136259 51035585 10/8/2561 12:46 น. - ปัทมาภรณ์ จันทการักษ์ นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136258 086895913 10/8/2561 12:46 น. - ศุภวรรณ เมืองทรัพย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136257 000119067 10/8/2561 12:45 น. - เจนจิรา สาแม นิสิต แม่ฮ่องสอน พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136256 746361781 10/8/2561 12:44 น. - ยามีละห์ มูดอเลาะ นิสิต สุรินทร์ พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136255 083319744 10/8/2561 12:43 น. - ไอลดา ปานโต๊ะ นิสิต พัทลุง พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136254 263805022 10/8/2561 12:42 น. - พรชิตา ชูแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136253 369024455 10/8/2561 12:42 น. - พรรณราย ศรีทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136252 426890512 10/8/2561 12:41 น. - อรุณ แก้วมณี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136251 070804818 10/8/2561 12:40 น. - อรวรรณ ศรีวิเชียรอำไพ นิสิต ขอนแก่น พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136250 189762370 10/8/2561 12:39 น. - นันทิชา นิสัน นิสิต สุพรรณบุรี พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136249 691989036 10/8/2561 12:34 น. - สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136248 510356078 10/8/2561 12:33 น. - ญาดา อินทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136247 976220505 10/8/2561 12:33 น. - คณบดีคณะวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136246 796668314 10/8/2561 12:32 น. - พนิตา ก้งซุ่น คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136245 437756213 10/8/2561 12:32 น. - ณัฏฐพล อรุโณศรีสกุล คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136244 540286398 10/8/2561 12:31 น. - ศรัณย์วิช บุษบา คณะวิทยาศาสตร์ สมุทรปราการ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136243 200153452 10/8/2561 12:30 น. - ศุภลักษณ์ น้ำด้วง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136242 061662524 10/8/2561 12:30 น. - ศุภลักษณ์ น้ำด้วง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136241 650826585 10/8/2561 12:29 น. - ปรางทิพย์ ทองพูน คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136240 479466225 10/8/2561 12:28 น. - สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ นครราชสีมา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136239 893239225 10/8/2561 12:26 น. - ชวนชม ขุนเอียด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136238 893239217 10/8/2561 12:26 น. - ชวนชม ขุนเอียด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136237 251790192 10/8/2561 12:25 น. - คณะวสก คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136236 427222885 10/8/2561 12:25 น. - บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ