(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 92155 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
133419 245862173 14/6/2561 11:35 น. - หอพัก (อัศณีย์) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133418 187312007 14/6/2561 11:34 น. - เทพธิดา หมีนหา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133417 134043515 14/6/2561 11:33 น. - สุธีกานต์ หลีเหล็ม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133416 678688558 14/6/2561 11:33 น. - ธันยพร ปานแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133415 184089461 14/6/2561 11:33 น. - ศุภรัตน์ พรหมเดช นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133414 232200879 14/6/2561 11:33 น. - ณัฐกานต์ พรหมจันทร์ นิสิต จันทบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133413 459784508 14/6/2561 11:32 น. - สุไฮลา รินนะ นิสิต สมุทรปราการ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133412 458606165 14/6/2561 11:32 น. - ศิวนันท์ สุขเยาว์ นิสิต ภูเก็ต พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133411 702958672 14/6/2561 11:31 น. - ตรีทิพย์ เกื้อเพชรแก้ว-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133410 057695526 14/6/2561 11:31 น. - กิตติธัช เมืองแดง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133409 452380194 14/6/2561 11:29 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (สุภาวดี) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ชุมพร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133408 448165680 14/6/2561 11:28 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ตัสนีม) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133407 735834335 14/6/2561 11:28 น. - กุลณิชา นรเศรษฐพงศ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133406 452380203 14/6/2561 11:28 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (สุภาวดี) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ชุมพร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133405 140882567 14/6/2561 11:27 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (อัสมา) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133404 723218549 14/6/2561 11:27 น. - จิราพร คงแก้ว ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133403 225507845 14/6/2561 11:27 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (อลิศรา) สถาบันวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133402 491042471 14/6/2561 11:26 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (อรุณลักษณ์) สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอนแก่น จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133401 283583157 14/6/2561 11:26 น. - จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133400 481521478 14/6/2561 11:25 น. - วิทยาลัยภูมิปัญญา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133399 994288923 14/6/2561 11:25 น. - พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133398 240429972 14/6/2561 11:25 น. - ม.ทักษิณ (บ.เอสพี) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133397 154967917 14/6/2561 11:24 น. - ฝ่ายประกันคุณภาพฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133396 197879401 14/6/2561 11:24 น. - วิธญาพร เอกหิรัญยราษฎร์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133395 117842285 14/6/2561 11:24 น. - เทอดกุล ขาวสังข์ (อ.ภักดีวิศว) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133394 000870041 14/6/2561 11:23 น. - ศูนย์บ่มเพาะฯ (จารุวรรณ) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133393 818247409 14/6/2561 11:23 น. - สมเกียรติยศ วรเดช คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133392 252654953 14/6/2561 11:23 น. - อรนุช อิสระ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ชลบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133391 003387575 14/6/2561 11:21 น. - เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์(ม.อ) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133390 438984398 14/6/2561 11:20 น. - ธิดารัตน์ จุทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133389 993298014 14/6/2561 11:20 น. - วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตรัง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133388 898257362 14/6/2561 11:20 น. - สุรศักดิ์ คชภักดี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133387 156492065 14/6/2561 11:19 น. - สุรศักดิ์ คชภักดี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133386 994026511 14/6/2561 11:19 น. - วิฑูร ศุภสิริพงศ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133385 229773055 14/6/2561 11:18 น. - ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133384 003384401 14/6/2561 11:17 น. - ฝ่ายการคลัง (บ.พีพี ก๊อปปี้) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133383 240429487 14/6/2561 11:16 น. - ฝ่ายการคลัง (บ.รปภ) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133382 994132081 14/6/2561 11:16 น. - ฝ่ายการคลัง (หจก.ไวท์บ๊อกซ์) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133381 181120471 14/6/2561 11:15 น. - อัณฑิกา พรมแก้ว ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133380 456966210 14/6/2561 11:13 น. - พยอมวรรณ ยกศรี คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133379 656943660 14/6/2561 11:13 น. - อัจฉรา ขุนลึก คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133378 236180070 14/6/2561 11:13 น. - ณัฐนันท์ ประสงค์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133377 692397216 14/6/2561 11:12 น. - สุภา นวลจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133376 866322572 14/6/2561 11:11 น. - จุฬา โอทอง-วมว คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133375 220370354 14/6/2561 11:08 น. - คณบดีคณะวิทย์ (รร.บูรณะรำลึก คณะวิทยาศาสตร์ ตรัง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133374 160146725 14/6/2561 11:08 น. - พัฒนพงศ์ คงเขียว-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133373 460942339 14/6/2561 11:07 น. - พิมพ์รพี ไกรนรา-วมว คณะวิทยาศาสตร์ พิษณุโลก พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133372 230284575 14/6/2561 11:06 น. - ปัทติมา รัตนะบุรี คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133371 225507831 14/6/2561 11:06 น. - ศุภชัย นิติพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133370 871494615 14/6/2561 11:05 น. - สารภี ไชยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ