(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 100901 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
142166 535775932 19/10/2561 13:18 น. - ประเสริฐ กาเด็น นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142165 926597293 19/10/2561 13:17 น. - ศูนย์วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนฯ ไม่ระบุ สมุทรปราการ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142164 942488867 19/10/2561 13:15 น. - สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142163 078714923 19/10/2561 13:15 น. - สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142162 570480262 19/10/2561 13:15 น. - ญาดา อินทรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142161 550279547 19/10/2561 13:14 น. - สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142160 316209276 19/10/2561 13:13 น. - วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142159 578249845 19/10/2561 13:13 น. - กฤษดา สุวรรณการณ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142158 565752665 19/10/2561 13:13 น. - คณะวิทย์ (ม.มหิดล) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142157 413037583 19/10/2561 13:12 น. - คณบดีคณะวิทย์ (มอ.) คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142156 222994763 19/10/2561 13:12 น. - คณะวิทย์ (สำนักคุ้มครองพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142155 757042695 19/10/2561 13:11 น. - คณบดีคณะวิทย์ (สสวท) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142154 134183243 19/10/2561 13:11 น. - สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142153 803040663 19/10/2561 13:10 น. - อรวรรณ บุญยัง ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142152 865367878 19/10/2561 13:10 น. - นวพร นพแท่น ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142151 783769402 19/10/2561 13:06 น. - ดวงกมล เรืองณรงค์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142150 689617172 19/10/2561 13:06 น. - ดวงกมล เรืองณรงค์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142149 571087763 19/10/2561 13:05 น. - ฝ่ายคลัง (หจก.เอ็นพี) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142148 574742560 19/10/2561 13:05 น. - เสริมศักดิ์ รัตนอุบล สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง นครพนม พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142147 423033060 19/10/2561 13:04 น. - เสริมศักดิ์ รัตนอุบล สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142146 897244053 19/10/2561 13:04 น. - Anucha Cheechang สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง ต่างประเทศ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142145 631643664 19/10/2561 13:03 น. - ไชยอุดร ษรเดช สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142144 458089957 19/10/2561 13:00 น. - ม.ทักษิณ (การรถไฟฟ้าฯ) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142143 297534417 19/10/2561 12:59 น. - ม.ทักษิณ (วัลลยา พรมงาม) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142142 705736153 19/10/2561 12:59 น. - ม.ทักษิณ (สนง.คุณฐิตาภรณ์) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นครศรีธรรมราช จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142141 489164043 19/10/2561 12:59 น. - อธิการบดี (สนง.ก.พ.) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142140 676371303 19/10/2561 12:58 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (ม.ราชภัฎสงขลา) สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142139 035096962 19/10/2561 12:58 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (รัตนาพร) สถาบันวิจัยและพัฒนา พิษณุโลก จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142138 283583639 19/10/2561 12:57 น. - จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142137 526605864 19/10/2561 12:56 น. - พิทพย์พิมล ชูรอด สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
142136 788979513 19/10/2561 12:55 น. - เทอดกุล ขาวสังข์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142135 820991964 19/10/2561 12:55 น. - พัสดุ (หจก.รักษ์เครื่องเย็น) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
142134 820991947 19/10/2561 12:54 น. - พัสดุ (พิพัฒน์พงศ์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
142133 534562825 19/10/2561 12:52 น. - พัสดุ (บ.มิตซูบิชิ) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142132 413206415 19/10/2561 12:51 น. - ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142131 127297996 19/10/2561 12:50 น. - คณบดีคณะวสก (รพ.กันตัง) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142130 518378485 19/10/2561 12:50 น. - ธมลวรรณ จุลพูล สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142129 158641297 19/10/2561 12:49 น. - ึ๊คณบดีคณะเทคโน (ม.อ.) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142128 078727578 19/10/2561 12:48 น. - สกลวัจน์ เกื้อเพชรแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142127 099173503 19/10/2561 12:48 น. - เริงวุมิ ชูเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142126 157940516 19/10/2561 11:43 น. - คณบดีคณะนิติฯ (อบต.เขาปู่) คณะนิติศาสตร์ พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142125 079935342 18/10/2561 14:24 น. - กานต์พิดา เทพพิทักษ์ นิสิต ตรัง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142124 390541711 18/10/2561 14:24 น. - จิตรกัญญา หวานยิน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142123 297602488 18/10/2561 14:23 น. - นิธินันท์ ทองพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142122 452124125 18/10/2561 14:23 น. - อาภัสรา ประคองเกื้อ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142121 414450062 18/10/2561 14:23 น. - นูรอดี อาลี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142120 714288379 18/10/2561 14:22 น. - วนิดา สุวรรณจาง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142119 665352113 18/10/2561 14:22 น. - ชลลดา เจยาดม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142118 623119804 18/10/2561 14:22 น. - วรรณา พรหมสุวรรณ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142117 292026625 18/10/2561 14:18 น. - ชนม์ชนก พงษ์แพทย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ