(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 100901 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
142116 087805931 18/10/2561 14:18 น. - กัลยรัตน์ เพ็ชรทอง นิสิต หนองคาย จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142115 572661934 18/10/2561 14:17 น. - ฐิติรัตน์ วุ่นน้อย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142114 007073988 18/10/2561 14:17 น. - ภัทรศินันท์ จันทร์ศิริ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142113 000206781 18/10/2561 14:16 น. - อธิรญาณ์ สุขทองแท้ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142112 390547008 18/10/2561 14:16 น. - วรัชญาณ์นันท์ เทพอุบล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142111 852568902 18/10/2561 14:15 น. - อารีดา อาดำ นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142110 578353959 18/10/2561 14:15 น. - เกศรินทร์ ศุกร์เพ็ง นิสิต สระบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142109 158764543 18/10/2561 14:15 น. - วิลาสินี พวงแม่กลอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142108 434181736 18/10/2561 14:14 น. - นูรโซเปีย วาลี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142107 543029257 18/10/2561 14:14 น. - นิรันดร์ ประดับเสริฐ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142106 434180510 18/10/2561 14:13 น. - รอซีดะห์ ดาโอ๊ะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142105 830307216 18/10/2561 14:13 น. - ฐิรชา ชูสิทธิชัย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142104 077372581 18/10/2561 14:12 น. - นิรดา ยูโซะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142103 163930141 18/10/2561 14:12 น. - ปิยะดา นิสิต สมุทรปราการ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142102 505388492 18/10/2561 14:12 น. - นัสมี มะดีเยาะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142101 574494616 18/10/2561 14:11 น. - จารวี เพชรโชติ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142100 292027166 18/10/2561 14:11 น. - รุสนานี มามะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142099 409114624 18/10/2561 14:11 น. - ซอฟฟิวดีน สะมาลี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142098 028498546 18/10/2561 14:10 น. - อารีตา อาดำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142097 796810103 18/10/2561 14:10 น. - จุราภรณ์ บุญสนอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142096 052780307 18/10/2561 14:10 น. - พัชรมัย มีพร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142095 413888838 18/10/2561 14:09 น. - เมธาวี แก้วสม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142094 282707819 18/10/2561 14:09 น. - วิชุดา ยีบิลัง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142093 541079644 18/10/2561 13:47 น. - ฟาเต็ม ดาเร็ง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142092 895619408 18/10/2561 13:47 น. - ดวงกมล จันทร์สงค์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142091 282480955 18/10/2561 13:47 น. - นัซฟู พะยุซี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142090 938021968 18/10/2561 13:46 น. - สุไวบ๊ะ สะนิ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142089 373803885 18/10/2561 13:46 น. - ฮุสนี เยะสะ นิสิต นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142088 687454043 18/10/2561 13:46 น. - บุษยา วรพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142087 293009376 18/10/2561 13:45 น. - นูรฮูดา อาบูลี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142086 035079712 18/10/2561 13:44 น. - ยุวิสา ศรีแก้วคง นิสิต พิษณุโลก จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142085 072619221 18/10/2561 13:44 น. - สรัญญา คชนาเคนทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142084 434172354 18/10/2561 13:44 น. - ดารารัตน์ ยีหมาด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142083 967768899 18/10/2561 13:43 น. - อรอนงค์ อินทอง นิสิต ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142082 822305275 18/10/2561 13:41 น. - ซากีรีน หลีเส็น นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
142081 232738597 18/10/2561 13:41 น. - วรวีร์ สุวรรณจ่าง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142080 673792412 18/10/2561 13:41 น. - รัชนีพรรณ ธนกรกิตติดโยธิน นิสิต พะเยา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142079 371232995 18/10/2561 13:40 น. - จีฮาน สมานขาเดร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142078 679275561 18/10/2561 13:40 น. - เกตุวลี พลาสิน นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142077 328099737 18/10/2561 13:39 น. - อรพิมล ชูมณี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142076 672933140 18/10/2561 13:39 น. - สโรชา ดอเลาะ นิสิต ลำพูน พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142075 116593410 18/10/2561 13:39 น. - ฟาตีม๊ะ ปริยาวาจา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142074 471163060 18/10/2561 13:38 น. - จุรีภรณ์ สุขแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142073 389745006 18/10/2561 13:38 น. - รุสฟาตีมา ทิวาสมาน นิสิต ปทุมธานี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142072 154613707 18/10/2561 13:38 น. - อมรรัตน์ เสนพริก นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142071 535773698 18/10/2561 13:38 น. - อรอนงค์ อินทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142070 267066401 18/10/2561 13:37 น. - เกตสุนี ยืนยาว นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142069 460758624 18/10/2561 13:36 น. - ฐิติศักดิ์ คงแก้ว นิสิต สมุทรปราการ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142068 544930198 18/10/2561 13:36 น. - สรัสวดี มัทหมูหมาท นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142067 412450285 18/10/2561 13:36 น. - ฮาซีลา สุหลง นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ