(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 95021 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
136235 199638845 10/8/2561 12:24 น. - ติณณ สุวรรณคีรี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สมุทรปราการ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136234 587325338 10/8/2561 12:22 น. - ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136233 075463090 10/8/2561 12:21 น. - ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136232 511474495 10/8/2561 12:18 น. - ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136231 677779345 10/8/2561 12:18 น. - ดวงกมล เรืองณรงค์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ลำพูน พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136230 273201715 10/8/2561 12:17 น. - ดวงกมล เรืองณรงค์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136229 791586468 10/8/2561 12:15 น. - คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อื่นๆ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136228 514727313 10/8/2561 12:15 น. - ภารณี เทพส่องแสง คณะพยาบาลศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136227 261830188 10/8/2561 12:14 น. - ชูศักดิ์ มากมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136226 543765937 10/8/2561 12:13 น. - ณัฐนรี จันทร์หนู ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136225 851570913 10/8/2561 12:13 น. - รสวารินทร์ ทองสม ฝ่ายวิชาการ นครสวรรค์ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136224 341129226 10/8/2561 12:12 น. - ดารัณ ปุรินทราภิบาล โฟร์ทิ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง นครปฐม พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136223 564347220 10/8/2561 12:11 น. - จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136222 564347233 10/8/2561 12:10 น. - ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136221 675851467 10/8/2561 12:10 น. - จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น สำนักหอสมุดพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136220 521689227 10/8/2561 12:09 น. - นาริน อินทร์ทอง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136219 196100473 10/8/2561 12:09 น. - ศิริพร รัตนพันธ์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สงขลา จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
136218 002864110 10/8/2561 12:08 น. - ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136217 002304279 10/8/2561 12:07 น. - อธิการบดี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ตรัง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136216 002304265 10/8/2561 12:07 น. - อธิการบดี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ตรัง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136215 135084255 10/8/2561 12:06 น. - อธิการบดี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136214 215032518 10/8/2561 12:06 น. - มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พังงา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136213 684929156 10/8/2561 12:05 น. - ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136212 124897205 10/8/2561 12:04 น. - ถาวร จันทโชติ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ยะลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136211 254259275 10/8/2561 12:03 น. - โสภิน วัฒนเมธาวี ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136210 082591015 9/8/2561 14:26 น. - ณัฐนิชา อ้วนเพ็ง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136209 127952802 9/8/2561 14:26 น. - กานต์ธิดา เทพพิทักษ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136208 366113037 9/8/2561 13:52 น. - ทัศราภรณ์ ชูพร้อม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136207 108275397 9/8/2561 13:52 น. - ปฎิณญา วรรณวาส นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136206 256864572 9/8/2561 13:52 น. - ภัทศินันท์ จันทร์ศิริ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136205 003636666 9/8/2561 13:51 น. - เตซินท์ คลิ้งไชย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136204 229432317 9/8/2561 13:51 น. - ชาริณี แก้วไข่ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136203 143368055 9/8/2561 13:50 น. - วัชราภรณ์ พิบูลย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136202 505993995 9/8/2561 13:50 น. - อารยา ชัยหะนิตย์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136201 133924448 9/8/2561 13:50 น. - ชุติเนตร แก้วรัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136200 183245616 9/8/2561 13:50 น. - ปิยะพร ขุนไพจิต นิสิต ราชบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136199 531259261 9/8/2561 13:49 น. - อาริสา พันธุสะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136198 138759601 9/8/2561 13:49 น. - ภัทศินันท์ จันทร์ศิริ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136197 676076345 9/8/2561 13:49 น. - อารียา เพ็ญสุข คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นครราชสีมา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136196 437435559 9/8/2561 13:48 น. - ชุติเนตร แก้วรัตน์ นิสิต สมุทรปราการ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136195 580091845 9/8/2561 13:48 น. - วนิดา สุวรรณจาง นิสิต อยุธยา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136194 039094406 9/8/2561 13:47 น. - อรพิมล ชูมณี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136193 939986204 9/8/2561 13:46 น. - วีรภัทร เฟอซิเย นิสิต นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136192 468547127 9/8/2561 13:46 น. - ปภาวรินทร์ ปิริยะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136191 322439548 9/8/2561 13:46 น. - ฮานัส มาแย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136190 000680025 9/8/2561 13:45 น. - อัสนีรา ยะพา นิสิต นราธิวาส จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136189 868090920 9/8/2561 13:45 น. - สุมัยยะฮ์ ยาประจัน นิสิต สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136188 767595455 9/8/2561 13:44 น. - ศิรดา นวลนุ่น นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136187 908126885 9/8/2561 13:44 น. - พัชรี สิทธิมนต์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136186 304158400 9/8/2561 13:44 น. - สุนิตา หมานระโต๊ะ นิสิต อุบลราชธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ