(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 92155 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
133369 031159389 14/6/2561 11:05 น. - เทวัญ หยู่หนู คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133368 441486296 14/6/2561 11:04 น. - นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133367 135614885 13/6/2561 13:20 น. - กิตติธัช เมืองแดง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133366 197564478 13/6/2561 13:20 น. - อรพิมล ชูมณี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133365 218798657 13/6/2561 13:20 น. - กิตติธัช เมืองแดง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133364 026640519 13/6/2561 13:19 น. - อับดุลมุมีน เลาะมะอะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133363 026665317 13/6/2561 13:19 น. - สมศักดิ์ เส้งนุ้ย นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133362 810009099 13/6/2561 13:19 น. - สุวรรณรัตน์ สุดราม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133361 931179326 13/6/2561 13:18 น. - วรรณิศา สนั่นแสง นิสิต นครศรีธรรมราช พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133360 357144901 13/6/2561 13:18 น. - ธันยพร จันทร์ภักดี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133359 098437570 13/6/2561 11:33 น. - ธีรศักดิ์ สมปรีดา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133358 224006096 13/6/2561 11:33 น. - ธาราวดี เจริญนารถ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133357 544997402 13/6/2561 11:32 น. - จันทิมา ธุวะคำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133356 030953408 13/6/2561 11:32 น. - จันทนา แซ่หลี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133355 511005815 13/6/2561 11:31 น. - ศรีสุดา ไชยกิจแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133354 963489085 13/6/2561 11:31 น. - ปัทมา ยงเยื่องคง นิสิต แพร่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133353 127749183 13/6/2561 11:31 น. - นฤมล ช่องพิทักษ์ นิสิต สมุทรปราการ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133352 569740504 13/6/2561 11:29 น. - สโรชา สิงห์แก้ว นิสิต พิษณุโลก จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133351 128086295 13/6/2561 11:29 น. - นิฮายาตี วาเยง นิสิต นราธิวาส จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133350 409276785 13/6/2561 11:28 น. - ภัทรสุดา สินุธก นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133349 134324480 13/6/2561 11:28 น. - เกตุณิกา ถ่วนนอก นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133348 266135922 13/6/2561 11:26 น. - อรวรรณ หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133347 002951627 13/6/2561 11:26 น. - ธนพันธ์ุ ปัทมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133346 406589586 13/6/2561 11:26 น. - คณะวิทย์ (กระทรวงวิทย์) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133345 967644832 13/6/2561 11:25 น. - ศรีสุดา ไชยกิจแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133344 824224509 13/6/2561 11:25 น. - นันทิดา สุธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133343 450556083 13/6/2561 11:25 น. - จิดาภา คงบุญ-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133342 248295622 13/6/2561 11:24 น. - พันธสิทธิ์ โชคสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133341 511816805 13/6/2561 11:24 น. - คณิดา สินใหม คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
133340 268798310 13/6/2561 11:23 น. - พฤทฐิภร ศุภพล คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133339 448153942 13/6/2561 11:23 น. - สมเกียรติยศ วรเดช คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133338 360508986 13/6/2561 11:22 น. - อรนุช อิสระ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133337 237584932 13/6/2561 11:22 น. - ขวัญใจ ณ ไพรี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133336 448153939 13/6/2561 11:22 น. - ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133335 002285760 13/6/2561 11:22 น. - ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133334 140760339 13/6/2561 11:21 น. - คณบดีคณะวสก (ม.อ) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133333 297283634 13/6/2561 11:21 น. - ชำนาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
133332 921054145 13/6/2561 11:21 น. - คณบดีคณะวสก (ม.ข) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133331 431502533 13/6/2561 11:20 น. - อุไรวรรณ เหตุทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133330 738223797 13/6/2561 11:20 น. - คณบดีคณะเทคโน (ม.แม่โจ้) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เชียงใหม่ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133329 132530926 13/6/2561 11:19 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133328 448145699 13/6/2561 11:18 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ไหมสุรี) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133327 448154191 13/6/2561 11:18 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (พิมพ์กัญญา) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133326 737882095 13/6/2561 11:18 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (กมลรัตน์) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พังงา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133325 433608191 13/6/2561 11:17 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (คมกฤช) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พังงา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133324 862936561 13/6/2561 11:17 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (โซไรดา) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133323 082082423 13/6/2561 11:17 น. - กรรณิการ์ สีทองแก้ว ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
133322 434453726 13/6/2561 11:16 น. - เสาวรส นาควิโรจน์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133321 995513974 13/6/2561 11:16 น. - ณัฐกฤตา ศรีใหม่ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ปัตตานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133320 866021665 13/6/2561 11:15 น. - ศูนย์บ่มเพาะฯ (เสาวลักษณ์) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ