(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 95021 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
136185 257858176 9/8/2561 13:43 น. - กมลรัตน์ แขกไทย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136184 521268272 9/8/2561 13:43 น. - กมลรัตน์ แขกไทย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136183 681477307 9/8/2561 13:43 น. - นญดา สุริยวงศ์ นิสิต พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136182 043222282 9/8/2561 13:42 น. - พะยอม 2 นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136181 771248418 9/8/2561 13:42 น. - กิตติธัช เมืองแดง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136180 157587161 9/8/2561 13:42 น. - ภัทรสุดา สินุธก นิสิต นราธิวาส จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136179 078244487 9/8/2561 13:41 น. - กาญจนา ศรีสวัสดิ์ นิสิต มุกดาหาร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136178 493434515 9/8/2561 13:41 น. - นลัทพร หมวดจันทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136177 489565418 9/8/2561 13:41 น. - ณัฐกานต์ เสนารินทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136176 395236118 9/8/2561 13:40 น. - พิชามญชุ์ ส่งนาวา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136175 395236095 9/8/2561 13:40 น. - ปิยนันท์ ทองคำชุม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136174 863093924 9/8/2561 13:40 น. - อัลดุลเลาะ นะนิ นิสิต ปัตตานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136173 681695103 9/8/2561 13:39 น. - ตวงพร สุนทรชัยนุกุล นิสิต พัทลุง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136172 263774055 9/8/2561 13:39 น. - ณัฐริกา พรหมจรรย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136171 138134512 9/8/2561 13:38 น. - จุฑารัตน์ ทองนวล นิสิต นครราชสีมา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136170 519863620 9/8/2561 13:38 น. - วรมน แก้วสังข์ นิสิต นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136169 237740133 9/8/2561 13:38 น. - อัชฌา เผื่อนสถาพร นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136168 509257311 9/8/2561 13:37 น. - กุลนัฐ มากคำ นิสิต สุราษฎร์ธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136167 127033420 9/8/2561 13:37 น. - ปวีณ์กร หมื่นระมัด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136166 509968594 9/8/2561 13:36 น. - พรเทพ จันทร์จุนาทัศน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136165 539605562 9/8/2561 13:36 น. - อัจฉราพร เมืองพูล นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136164 993135427 9/8/2561 12:57 น. - รองฯ (ศึกษาธิการ) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136163 203113452 9/8/2561 12:56 น. - พิมพ์รพี ไกรนรา-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136162 256838630 9/8/2561 12:56 น. - พรรณวษา ศรีทองช่วย-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136161 154500047 9/8/2561 12:56 น. - ปราณี หนูทองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136160 521419865 9/8/2561 12:56 น. - กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136159 681476920 9/8/2561 12:55 น. - อัจฉรา ขุนลึก คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136158 154500020 9/8/2561 12:55 น. - กรกนก อุบลชลเขต คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136157 554006084 9/8/2561 12:55 น. - คณบดีคณะวิทย์ (กรมอามัย) คณะวิทยาศาสตร์ นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136156 750064365 9/8/2561 12:55 น. - จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136155 582671202 9/8/2561 12:54 น. - ธนพล อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136154 242137005 9/8/2561 12:54 น. - ศุภลักษณ์ น้ำด้วง คณะวิทยาศาสตร์ สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136153 065453019 9/8/2561 12:54 น. - ภรพนา บัวเพชร์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136152 690627852 9/8/2561 12:53 น. - พิมพ์รพี ไกรนรา-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136151 063196215 9/8/2561 12:53 น. - ณัฏฐพล อรุโณศรีสกุล-วมว คณะวิทยาศาสตร์ สมุทรสาคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136150 460115426 9/8/2561 12:52 น. - สุนิสา คงประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สมุทรปราการ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136149 993335454 9/8/2561 12:52 น. - อธิการบดี (เหล่ากาชาด จ.พท) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136148 997005277 9/8/2561 12:52 น. - อธิการบดี (ศาลากลาง) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136147 508628838 9/8/2561 12:51 น. - วิธญาพร เอกหิรัญยราษฎร์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ชลบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136146 720478068 9/8/2561 12:51 น. - ฤทัยรัตน์ สมหวัง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136145 514477037 9/8/2561 12:51 น. - จิรพรรณ พีรวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136144 573640184 9/8/2561 12:50 น. - บ่มเพาะ (ภัชรดิศ) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136143 681695085 9/8/2561 12:50 น. - บ่มเพาะ (ชุติมา) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136142 432879480 9/8/2561 12:49 น. - คณะอุตสาหกรรมฯ ไม่ระบุ พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136141 198912276 9/8/2561 12:49 น. - ผอ.สถาบันวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136140 721685322 9/8/2561 12:48 น. - ณาตยา นุ่นเกลี้ยง สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136139 427056503 9/8/2561 12:48 น. - ศูนย์แพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136138 116626166 9/8/2561 12:48 น. - วราภรณ์ เพ็ชรแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136137 677174392 9/8/2561 12:47 น. - รวมพร นิคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136136 550613336 9/8/2561 12:47 น. - สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ