(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 100901 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
142066 102601147 18/10/2561 13:34 น. - ชุติมา แช่มช้อย นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142065 787164945 18/10/2561 13:34 น. - ณัฐวดี แจ่มแจ้ง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142064 782918079 18/10/2561 13:33 น. - มณฑิตา บัวกิ่ง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142063 435058347 18/10/2561 13:33 น. - ประชา ธรรมขันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142062 158659721 18/10/2561 13:33 น. - ธิดารัตน์ เสาวภักดิ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142061 484544226 18/10/2561 13:33 น. - เมธาวี กุลชรินทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142060 933831195 18/10/2561 13:31 น. - นริศรา โต๊ะสะและ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142059 672940865 18/10/2561 13:30 น. - แป้ง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142058 130582599 18/10/2561 13:30 น. - เมธาวี กุลชรินทร์ นิสิต ปทุมธานี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142057 815700160 18/10/2561 13:30 น. - มิสยะห์ เยงยูนอ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142056 296303023 18/10/2561 13:29 น. - อาหาหมัดซาริฟ ยีแลมะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
142055 714913951 18/10/2561 11:46 น. - วิชุดา ยีบิลัง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142054 255091647 18/10/2561 11:45 น. - ภัทรพร วรุฒพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142053 073770027 18/10/2561 11:45 น. - นูรียัม บือราเฮง นิสิต สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142052 965125874 18/10/2561 11:45 น. - เกศินี ไชยคง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142051 578980851 18/10/2561 11:44 น. - เกตุวลี พลาสิน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142050 735951266 18/10/2561 11:44 น. - กรกนก นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142049 973194488 18/10/2561 11:44 น. - ธัญลักษณ์ ไชยแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142048 727784116 18/10/2561 11:43 น. - อารีตา อาดำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142047 316961401 18/10/2561 11:43 น. - อรอุมา บุญมี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142046 858591303 18/10/2561 11:43 น. - ธัญญลักษณ์ นิสิต นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142045 297600938 18/10/2561 11:42 น. - สุชัญญา แสงอุไร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142044 486716547 18/10/2561 11:41 น. - สุชาติ สุขสถิตย์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142043 924449371 18/10/2561 11:40 น. - รองฯ (กรมส่งเสริมคุณภาพฯ) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142042 820991111 18/10/2561 11:40 น. - พัสดุ (บ.รปภ) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ปทุมธานี ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
142041 288685294 18/10/2561 11:39 น. - ฝ่ายคลัง (บ.ลิมิเต็ด) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142040 730681332 18/10/2561 11:39 น. - ดวงกมล เรืองณรงค์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142039 413350615 18/10/2561 11:39 น. - ฝน (หจก.เบต้า) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142038 351088490 18/10/2561 11:38 น. - คณบดีคณะพยาบาลฯ (สมาคมพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142037 945370558 18/10/2561 11:38 น. - เสริมศักดิ์ รัตนอุบล สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง นครปฐม พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142036 773863655 18/10/2561 11:37 น. - ฐานิยา ศรีรักษา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142035 493487561 18/10/2561 11:37 น. - คณบดีคณะอุตฯ (กาญจนา) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142034 527587495 18/10/2561 11:36 น. - พัชรี ม่วงรักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142033 901074755 18/10/2561 11:36 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
142032 120353662 18/10/2561 11:35 น. - Saowanee Singsarothai คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างประเทศ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142031 044633823 18/10/2561 11:35 น. - ชวนชม ขุนเอียด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142030 521057049 18/10/2561 11:34 น. - ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142029 938309516 18/10/2561 11:34 น. - คณะวสก (ศสช) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142028 932293132 18/10/2561 11:34 น. - คณบดีคณะวสก (ศสช) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142027 979472193 18/10/2561 11:33 น. - คณบดีคณะวสก (ม.สุโขทัย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142026 123809981 18/10/2561 11:32 น. - คณบดีคณะวสก (รพ.หลังสวน) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ชุมพร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142025 578217281 18/10/2561 11:32 น. - ขวัญใจ ณ ไพรี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142024 480232727 18/10/2561 11:11 น. - ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142023 935503935 18/10/2561 11:10 น. - พิมวสุญา เมืองราช ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142022 864069949 18/10/2561 11:10 น. - เทวัญ หยู่หนู คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142021 467776772 18/10/2561 11:10 น. - พิชญ์สินี บุญสนิท-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142020 997664022 18/10/2561 11:09 น. - ศรีสุดา ไชยกิจแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142019 964734692 18/10/2561 11:09 น. - อรวรรณ หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142018 627368149 18/10/2561 11:09 น. - คณบดีคณะวิทย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142017 190163651 18/10/2561 11:08 น. - Nichakorn pankong คณะวิทยาศาสตร์ ต่างประเทศ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ