(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 92155 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
133319 994285887 13/6/2561 11:15 น. - ศูนย์บ่มเพาะฯ (ฐาปกรณ์) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133318 434146195 13/6/2561 11:14 น. - ศูนย์บ่มเพาะฯ (พิรยา) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133317 083492844 13/6/2561 11:14 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (สถาบันวัคซีนแห สถาบันวิจัยและพัฒนา นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133316 034417820 13/6/2561 11:13 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (สวทช) สถาบันวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133315 600809491 13/6/2561 11:13 น. - ชุติมา ยอดเกิด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาสารคาม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133314 994285992 13/6/2561 11:13 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (ม.อ) สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133313 414446108 13/6/2561 11:13 น. - อธิการบดี (ธ.ธกส) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133312 420354082 13/6/2561 11:12 น. - ฝ่ายการคลัง (หจก.เบต้า) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133311 152457743 13/6/2561 11:12 น. - ฝ่ายการคลัง (หจก.เอแอนด์เอ) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133310 421305180 12/6/2561 11:43 น. - วิสิษฐ์พล ทองสีดำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133309 321328642 12/6/2561 11:32 น. - จุฑารัตน์ ทองนวล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133308 295952375 12/6/2561 11:32 น. - อนุศิษฏ์ จิตรอักษร นิสิต กระบี่ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133307 216749168 12/6/2561 11:31 น. - ปิยธิดา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133306 770002890 12/6/2561 11:31 น. - กมลวัลย์ สังข์สุวรรณ นิสิต สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133305 434427672 12/6/2561 11:30 น. - อารยา ชัยหะนิตย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133304 678577659 12/6/2561 11:30 น. - ฮานัส มาแย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133303 225538003 12/6/2561 11:30 น. - สโมสรคณะวิทย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
133302 301776160 12/6/2561 11:30 น. - พรรณกาญจน์ ไกรเทพ นิสิต สกลนคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133301 356309414 12/6/2561 11:29 น. - ดวงพร หมวดทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133300 101137935 12/6/2561 11:29 น. - ธัญลักษณ์ สมณะ นิสิต เชียงราย จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133299 416907139 12/6/2561 11:28 น. - มณีนุช รุ่งเรือง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133298 372542083 12/6/2561 11:28 น. - กมลวัลย์ สังข์สุวรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133297 174965098 12/6/2561 11:27 น. - สโมสรนิสิตคณะวิทย์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133296 337921955 12/6/2561 11:25 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133295 566762103 12/6/2561 11:25 น. - ณัฐนรี จันทร์หนู ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133294 225349778 12/6/2561 11:25 น. - ผอ.หอสมุด สำนักหอสมุดพัทลุง นครปฐม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133293 832503880 12/6/2561 11:24 น. - ดนัย ทองเต็ม สำนักหอสมุดพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133292 287893171 12/6/2561 11:24 น. - อัณฑิกา พรมแก้ว ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นครศรีธรรมราช จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133291 034461077 12/6/2561 11:24 น. - สุทธิษา ก้อนเรือง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133290 002950119 12/6/2561 11:23 น. - กรวิกา ก้องกุล คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133289 231028446 12/6/2561 11:23 น. - ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133288 673564724 12/6/2561 11:23 น. - ญาณิศา ทองรักขาว-วมว คณะวิทยาศาสตร์ นครราชสีมา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133287 994148798 12/6/2561 11:22 น. - ศิริกาญจน์ เบญจศรี ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133286 142997275 12/6/2561 11:22 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (นิศารัตน์) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133285 457630177 12/6/2561 11:21 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (จุฬาลักษณ์) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133284 681173036 12/6/2561 11:21 น. - ม.ทักษิณ (ณัฐธิชา) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133283 452015718 12/6/2561 11:20 น. - อธิการบดี (itd) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133282 072712076 12/6/2561 11:20 น. - อธิการบดี (สำนักสิทธิบัตร) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133281 118970992 12/6/2561 11:19 น. - สายพิณ วิไลรัตน์ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133280 002950136 12/6/2561 11:19 น. - วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133279 867672566 12/6/2561 11:19 น. - วิภาวรรณ อ่อนประเสริฐ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133278 994148784 12/6/2561 11:18 น. - ปพนธีร์ ธีระพันธ์ คณะนิติศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133277 450468517 12/6/2561 11:18 น. - ปพนธีร์ ธีระพันธ์ คณะนิติศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133276 197879106 12/6/2561 11:17 น. - อารยา ดำเรือง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133275 993252088 12/6/2561 11:17 น. - รองฯ (สสจ.พท) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133274 820969541 12/6/2561 11:17 น. - พัสดุ (บ.อินเตอร์เทค) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133273 608452246 12/6/2561 11:15 น. - รพีภัทร สุทธินนท์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ระยอง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133272 135042834 12/6/2561 11:15 น. - ดารัณ ปุรินทราภิบาล โฟร์ทิ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133271 185569393 11/6/2561 13:14 น. - ณัฐกานต์ พรหมจันทร์ นิสิต นครสวรรค์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133270 820855924 11/6/2561 13:14 น. - อรญา จิโสะ นิสิต ตรัง พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ