(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 95021 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
136135 217603252 9/8/2561 12:47 น. - ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136134 249300814 9/8/2561 12:46 น. - รพีภัทร สุทธินนท์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ระยอง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136133 174972258 9/8/2561 12:46 น. - หอสมุด สำนักหอสมุดพัทลุง เชียงใหม่ จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
136132 299012909 9/8/2561 12:46 น. - ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136131 796613810 9/8/2561 12:45 น. - วัลลภา เชยบัวแก้ว คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136130 382183354 8/8/2561 13:15 น. - pomlum นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136129 735300835 8/8/2561 13:15 น. - ขนิษฐา ศรีสุข นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136128 169950396 8/8/2561 13:14 น. - นุรฮานีซา มาแจ นิสิต สมุทรปราการ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136127 029539437 8/8/2561 13:14 น. - วงศกร วัฒนเมธาวี นิสิต ตรัง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136126 160641715 8/8/2561 13:13 น. - ชลลดา เจยาคม นิสิต สงขลา พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136125 098594558 8/8/2561 13:13 น. - ศตพร เจริญ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136124 539593569 8/8/2561 13:12 น. - ฮานันดา ยะตะสะตอ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136123 272785635 8/8/2561 13:12 น. - นฤมล ช่องพิทักษ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136122 116622270 8/8/2561 13:11 น. - สรวิชญ์ วรรณวิจิตร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136121 041965755 8/8/2561 13:11 น. - สรวิชญ์ วรรณวิจิตร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136120 002732913 8/8/2561 13:11 น. - สิรวิชญ์ น้อยกูด นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136119 868039908 8/8/2561 13:10 น. - อิสรีย์ แป้นสุข นิสิต ตรัง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136118 498776755 8/8/2561 13:10 น. - อัจจิมา ปาลาซา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136117 990126341 8/8/2561 13:09 น. - สุมิตรา สาลีหวัง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136116 503837370 8/8/2561 13:09 น. - เกรียงไกร จันทดี นิสิต ราชบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136115 188307887 8/8/2561 13:09 น. - สุนิตา หมานระโต๊ะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136114 232716821 8/8/2561 13:08 น. - อรพิมล ชูมณี นิสิต สุราษฎร์ธานี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136113 126915998 8/8/2561 13:07 น. - เกศรินร์ ศุกร์เพ็ง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136112 508979423 8/8/2561 13:07 น. - วิศวกร เพ็ชรแสง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136111 269194893 8/8/2561 13:06 น. - ธิดาลักษณ์ คำขาว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136110 415125820 8/8/2561 13:06 น. - ปิยะพร ขุนไพจิต นิสิต สุราษฎร์ธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136109 990333304 8/8/2561 13:06 น. - ธนิดา กล่อมเกลี้ยง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136108 487852994 8/8/2561 13:05 น. - ชลิตา ยอดไสว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136107 461276257 8/8/2561 13:05 น. - จักรณรงค์ ขาวมาก นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136106 510942886 8/8/2561 13:04 น. - ชุติมา ปิ่นสกุล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136105 107618201 8/8/2561 13:03 น. - ปิยธิดา อ่อนน้อม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136104 889536125 8/8/2561 13:00 น. - ศตพร เจริญ นิสิต นครปฐม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136103 025383249 8/8/2561 13:00 น. - นลัทพร หมวดจันทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136102 141332402 8/8/2561 13:00 น. - อรอุมา บุญมี นิสิต นครราชสีมา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136101 291730775 8/8/2561 12:59 น. - วริศรา ศรีนวนเอียด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136100 291725682 8/8/2561 12:59 น. - Ann นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136099 393303733 8/8/2561 12:59 น. - ธนาวดี นราอาจ นิสิต ตราด จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136098 518399967 8/8/2561 12:58 น. - สุณิตา ทองเส้ง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136097 002847964 8/8/2561 12:58 น. - ธัญชนก ติงหงะ นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136096 307833639 8/8/2561 12:57 น. - ชุติเนตร แก้วรัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136095 523782825 8/8/2561 12:57 น. - มูณีเราะฮ์ เบ็ญโกบ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136094 501134909 8/8/2561 12:57 น. - นิธินันท์ ทองพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136093 254716576 8/8/2561 12:56 น. - อรพิมล ชูมณี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136092 643489432 8/8/2561 12:56 น. - ปฎิณญา วรรณวาส นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136091 255909025 8/8/2561 12:55 น. - วิวัฒ หนูชุม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136090 490506023 8/8/2561 12:55 น. - สุรัสวดี มัทหมูหมาท นิสิต ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136089 510732627 8/8/2561 12:54 น. - ณัฐินี แก้ววิชิต นิสิต เชียงใหม่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136088 510370110 8/8/2561 12:54 น. - พัชรา นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136087 337438813 8/8/2561 12:53 น. - ธนาวดี นราอาจ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136086 366862579 8/8/2561 12:53 น. - สุริษา คงชู นิสิต น่าน จดหมาย EMS ยังไม่รับ