(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 100901 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
142016 978763671 17/10/2561 11:30 น. - นริศรา คงแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
142015 574286159 17/10/2561 11:29 น. - นิลวรรณ สุขทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142014 294903515 17/10/2561 11:29 น. - ศุภวรรณ บุญนาม นิสิต มหาสารคาม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142013 492509552 17/10/2561 11:29 น. - สรัญญา คชนาเคนทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142012 788574748 17/10/2561 11:28 น. - สุปียานี อาแว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142011 127383712 17/10/2561 11:28 น. - จันทรา ขันชัย นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142010 830378756 17/10/2561 11:28 น. - ณัฎฐพล อรุโรศรีสกุล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142009 518410265 17/10/2561 11:27 น. - กรกมล บินหมัดหนี นิสิต สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
142008 270203337 17/10/2561 11:27 น. - กัลยรัตน์ เพ็ชรทอง นิสิต พิษณุโลก จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142007 154379598 17/10/2561 11:27 น. - อัสมีร่า หลงจิ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142006 835363824 17/10/2561 11:26 น. - Aslan นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142005 928642171 17/10/2561 11:26 น. - ยุวิสา ศรีแก้วคง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142004 034566979 17/10/2561 11:26 น. - ณัฐกุล อินทร์ทอง นิสิต นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142003 498966462 17/10/2561 11:26 น. - วรัญญา พรมดำ นิสิต ชุมพร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142002 158469104 17/10/2561 11:25 น. - นุรโซเฟีย กาเปะแต นิสิต ยะลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142001 154381384 17/10/2561 11:25 น. - เทพธิดา หมีนหา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
142000 293017942 17/10/2561 11:25 น. - กาญจน์นาริน ชูจำ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141999 728758364 17/10/2561 11:24 น. - นพวรรณ หนูทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141998 495253710 17/10/2561 11:24 น. - ณิชกานต์ ถาวรกิจ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141997 720764315 17/10/2561 11:24 น. - สุกัญญา รัตนะ นิสิต ไม่ระบุ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141996 865078805 17/10/2561 11:24 น. - สุไวบ๊ะ สนิ นิสิต ยะลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141995 232738098 17/10/2561 11:23 น. - เมธาวี กุลชรินทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
141994 995939183 17/10/2561 11:23 น. - อัมพกา พร้อมมูล นิสิต สงขลา พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
141993 622444489 17/10/2561 11:23 น. - วิลาสินี มากชุมโค นิสิต ชุมพร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141992 473961416 17/10/2561 11:22 น. - มาวารี แวหามะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141991 490246734 17/10/2561 11:22 น. - นัสรียะฮ์ แดงหลัง นิสิต นครศรีธรรมราช พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141990 298048867 17/10/2561 11:22 น. - สุรวุฒิ นามมลตรี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141989 232737883 17/10/2561 11:22 น. - อารีดา สอนแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
141988 865568035 17/10/2561 11:21 น. - นาวิณี เอียดตำ นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141987 865935239 17/10/2561 11:21 น. - นุชจรี บัณฑิตชน นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141986 865604912 17/10/2561 11:21 น. - ฮูมัยดา สันหัส นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141985 865073335 17/10/2561 11:20 น. - นุสนานี แมเฮาะดำ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141984 521052418 17/10/2561 11:20 น. - สุนิสา ช่างสลัก นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
141983 577343632 17/10/2561 11:20 น. - เกตุวลี พลาสิน นิสิต สุราษฎร์ธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141982 685551949 17/10/2561 11:19 น. - ณัฐวรา บุญมัย นิสิต ปทุมธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141981 906605322 17/10/2561 11:19 น. - นารีรัตน์ อินทร์อักษร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
141980 674326765 17/10/2561 11:19 น. - รุสนา ดาแลหมัน นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141979 793247476 17/10/2561 11:19 น. - บัณฑรี แก้วสมศรี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141978 501969687 17/10/2561 11:18 น. - เบญญา เทพชะนะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
141977 000205256 17/10/2561 11:18 น. - นูรียะห์ ปาแต นิสิต ปัตตานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
141976 293339899 17/10/2561 11:11 น. - ธิชากร เขมะวนิช นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141975 573696311 17/10/2561 11:10 น. - มาลีรัตน์ เสาร์เพ็ชร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141974 573696237 17/10/2561 11:10 น. - ณิชยา บุญกอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141973 868113166 17/10/2561 11:10 น. - ฆอซาหลี บังหลีเส็น นิสิต สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141972 670992919 17/10/2561 11:09 น. - รองฯ (การไฟฟ้า) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141971 086315171 17/10/2561 11:08 น. - เทอดกุล ขาวสังข์ (บ.เมกาเคมมอส ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สุราษฎร์ธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
141970 820991139 17/10/2561 11:08 น. - พัสดุ (บ.วีอาร์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
141969 511522695 17/10/2561 11:08 น. - วินัย เกษรสวัสดิ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
141968 820991434 17/10/2561 11:07 น. - แผนฯ (ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
141967 704568944 17/10/2561 11:05 น. - อุไรวรรณ เหตุทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ