(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 92155 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
133269 764444690 11/6/2561 13:14 น. - แสงอุทัย จิตรแก้ว นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133268 026511077 11/6/2561 13:14 น. - เกวลิน เพชรแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133267 199700406 11/6/2561 13:13 น. - ณฐกร สุวรรณโณ นิสิต สมุทรปราการ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133266 433478390 11/6/2561 13:13 น. - ณภัทร ม่วงจันทร์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133265 657260715 11/6/2561 13:12 น. - กนกวรรณ เกษีสม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133264 032736128 11/6/2561 13:12 น. - ชุติมา แช่มช้อย นิสิต นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133263 002344675 11/6/2561 11:50 น. - พยุงศักดิ์ ยังช่วย นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133262 831863436 11/6/2561 11:41 น. - สุจิวรรณ พวกพริก สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133261 416741244 11/6/2561 11:35 น. - คณบดีคณะเทคโน (ม.เชียงใหม่) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เชียงใหม่ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133260 340564082 11/6/2561 11:34 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133259 738223911 11/6/2561 11:33 น. - คณบดีคณะเทคโน (ม.แม่โจ้) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เชียงใหม่ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133258 906301799 11/6/2561 11:33 น. - อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133257 423402516 11/6/2561 11:32 น. - พณัฐ กิตติพัฒนบวร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133256 203782681 11/6/2561 11:32 น. - ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133255 173532762 11/6/2561 11:32 น. - ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133254 704647718 11/6/2561 11:31 น. - เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สุพรรณบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133253 406894550 11/6/2561 11:31 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ฟาตีม๊ะ) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กระบี่ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133252 678576295 11/6/2561 11:30 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ฮาฟิซ) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นราธิวาส จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133251 996783258 11/6/2561 11:30 น. - ร้านสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ชุมพร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133250 996778195 11/6/2561 11:29 น. - วาสิตา สีทองแก้ว ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ชุมพร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133249 413631770 11/6/2561 11:29 น. - หอพัก (ตอฮีเราะห์) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นราธิวาส ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133248 524459072 11/6/2561 11:28 น. - รองอธิการบดี (ม.สุโขทัย) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
133247 022655827 11/6/2561 11:28 น. - ทะเบียน (อุบลรัตน์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133246 413630315 11/6/2561 11:28 น. - พัสดุ (หจก.ธรรมเพชรก่อสร้าง) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133245 820969498 11/6/2561 11:27 น. - พัสดุ (บ.ไฮเทค) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง นครปฐม ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133244 820969612 11/6/2561 11:27 น. - ภารกิจแผนฯ (สวัสดิ์ กฤตรัชต) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133243 820969572 11/6/2561 11:26 น. - ภารกิจแผนฯ (ทรัพย์กรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133242 938583124 11/6/2561 11:26 น. - เทอดกุล ขาวสังข์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สมุทรสาคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133241 798196816 11/6/2561 11:25 น. - ดารัณ ปุรินทราภิบาล โฟร์ทิ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ขอนแก่น พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133240 196672374 11/6/2561 11:25 น. - บัณฑิต ทองสงฆ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
133239 833924946 11/6/2561 11:24 น. - เบญจวรรณ ทองคง ฝ่ายวิชาการ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133238 7893498540 11/6/2561 11:24 น. - นุกูล อินทระสังขา ฝ่ายวิชาการ สงขลา พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133237 140129745 11/6/2561 11:23 น. - ฝ่ายประกันคุณภาพฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133236 134448365 11/6/2561 11:23 น. - ฝ่ายประกันคุณภาพฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133235 468472667 11/6/2561 11:22 น. - ฝ่ายประกันคุณภาพฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133234 223590685 11/6/2561 11:19 น. - อรวรรณ หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133233 876594005 11/6/2561 11:18 น. - ศุภลักษณ์ นาคนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133232 335762479 11/6/2561 11:18 น. - ศุภลักษณ์ นาคนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133231 262295172 11/6/2561 11:18 น. - สุทธิษา ก้อนเรือง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133230 273559785 11/6/2561 11:17 น. - สิรยา สิทธิสาร คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133229 226967437 11/6/2561 11:17 น. - ศุภลักษณ์ นาคนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133228 671321101 11/6/2561 11:16 น. - โครงการ วมว- คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
133227 020574079 11/6/2561 11:16 น. - เนตรนภา แซ่หลี คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133226 417040795 11/6/2561 11:16 น. - มาณี แก้วชนิด คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133225 805179325 11/6/2561 11:15 น. - ศุภลักษณ์ น้ำด้วง คณะวิทยาศาสตร์ กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133224 268788034 11/6/2561 11:15 น. - นิรมล จันทรืชาติ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133223 452997052 11/6/2561 11:14 น. - ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133222 832459639 11/6/2561 11:14 น. - สุกลกาญจน์ กรรณราย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133221 642929901 11/6/2561 11:14 น. - อำภา มุณีฉิม คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133220 642932931 11/6/2561 11:13 น. - อำภา มุณีฉิม คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ