(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 41019 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
130573 379632835 30/4/2561 13:29 น. 30/4/2561 14:21 น. นูซีฮา วายีกอ ผู้รับ : รับแล้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS รับแล้ว
125979 870486572 5/3/2561 09:27 น. 5/3/2561 10:49 น. ศิริพร รัตนพันธ์ ผู้รับ : ศิริพร ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS รับแล้ว
125978 680174052 5/3/2561 09:26 น. 5/3/2561 10:50 น. ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย ผู้รับ : ศิริพร ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สงขลา จดหมาย EMS รับแล้ว
125977 173739679 5/3/2561 09:26 น. 5/3/2561 10:51 น. นุกูล อินทระสังขา ผู้รับ : เบญจวรรณ ฝ่ายวิชาการ ร้อยเอ็ด จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
125976 219928866 5/3/2561 09:25 น. 5/3/2561 10:52 น. ปาลิตา สัจจะบุตร ผู้รับ : สุชาดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สงขลา พัสดุ EMS รับแล้ว
125975 596791205 5/3/2561 09:25 น. 5/3/2561 10:52 น. คณบดีคณะวิศวะฯ (สถาบันมาตรวิทย ผู้รับ : สุชาดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
125974 459648079 5/3/2561 09:24 น. 5/3/2561 10:53 น. สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รับ : พรสวรรค์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ราชบุรี จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
125973 897890573 5/3/2561 09:24 น. 5/3/2561 10:56 น. จมคืน.ฝ่ายคลัง ผู้รับ : กัญฐิมา ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS รับแล้ว
125969 791378346 5/3/2561 09:22 น. 5/3/2561 10:56 น. ภรพนา บัวเพชร์ ผู้รับ : สุภา คณะวิทยาศาสตร์ นนทบุรี จดหมาย EMS รับแล้ว
125968 876100822 5/3/2561 09:22 น. 5/3/2561 10:56 น. สุภา นวลจันทร์ ผู้รับ : สุภา คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
125967 000179410 5/3/2561 09:21 น. 5/3/2561 10:56 น. ศุภลักษณ์ น้ำด้วง ผู้รับ : สุภา คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
125966 941032634 5/3/2561 09:21 น. 5/3/2561 10:57 น. ศุภลักษณ์ นาคนุ่น ผู้รับ : สุภา คณะวิทยาศาสตร์ สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS รับแล้ว
125965 870477258 5/3/2561 09:20 น. 5/3/2561 10:57 น. พันธสิทธิ์ โชคสวัสดิการ ผู้รับ : สุภา คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
125964 596791219 5/3/2561 09:20 น. 5/3/2561 10:57 น. คณบดีคณะวิทย์ (สถาบันมาตรวิทยา ผู้รับ : สุภา คณะวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี จดหมาย EMS รับแล้ว
125963 225793261 5/3/2561 09:19 น. 5/3/2561 10:57 น. คณบดีคณะวิทย์ (รพ.โรคผิดหนัง) ผู้รับ : สุภา คณะวิทยาศาสตร์ ตรัง จดหมาย EMS รับแล้ว
125962 454146999 5/3/2561 09:19 น. 5/3/2561 10:58 น. เนตรนภา แซ่หลี ผู้รับ : สุภา คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
125961 809449924 5/3/2561 09:17 น. 5/3/2561 10:58 น. ปรณัฐ ตรีพลอักษร-วมว ผู้รับ : - คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS รับแล้ว
125960 038607696 5/3/2561 09:17 น. 5/3/2561 10:58 น. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ผู้รับ : สุภา คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา รับแล้ว
120466 9962 3/1/2561 09:27 น. 3/1/2561 10:44 น. อาจารย์ สมพงศ์ โอทอง (ม.ข) ผู้รับ : รับแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น จดหมาย EMS รับแล้ว
120465 9643 3/1/2561 09:26 น. 3/1/2561 10:44 น. - คณบดีคณะวิทย์ (กรมวิทย์ทหารบก ผู้รับ : รับแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
120464 1081 3/1/2561 09:25 น. 3/1/2561 10:45 น. อาจารย์ มณฑล เลิศวรปรีชา ผู้รับ : รับแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
120463 0873 3/1/2561 09:25 น. 3/1/2561 10:45 น. คุณ อรวรรณ หนูนุ่น ผู้รับ : รับแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
120462 8505 3/1/2561 09:24 น. 3/1/2561 10:45 น. อาจารย์ สุวิมล จุงจิตร์ ผู้รับ : รับแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
120461 6416 3/1/2561 09:23 น. 3/1/2561 10:46 น. อาจารย์ นันทิดา สุธรรมวงศ์ ผู้รับ : รับแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
120460 9786 3/1/2561 09:22 น. 3/1/2561 10:46 น. คุณ สุภา นวลจันทร์ ผู้รับ : รับแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ สุราษฎร์ธานี จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
93456 3509 19/12/2559 13:45 น. 19/12/2559 14:52 น. คุณ วรรณิษา ศิริรักษ์ ผู้รับ : รับแล้ว นิสิต นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
93348 0705 19/12/2559 10:33 น. 19/12/2559 14:54 น. คุณ อาซีรา บือเฮง ผู้รับ : รับแล้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS รับแล้ว
78580 6915 27/4/2559 13:03 น. 27/4/2559 13:22 น. คุณ ปิยธิดา รังสิกุล ผู้รับ : รับแล้ว นิสิต นนทบุรี จดหมาย EMS รับแล้ว
75207 4663 29/2/2559 14:29 น. 3/3/2559 15:41 น. - พงศ์ภูวิศ พันธ์คง-วรรณนภา ผู้รับ : คืนปณ.106ม.7ต.ป่า่พะยอม นิสิต พัทลุง พัสดุลงทะเบียน รับแล้ว
74530 1765 17/2/2559 11:23 น. 18/2/2559 13:46 น. - จม.คืน (อิสริส เบ็ญอาหลี) ผู้รับ : นภาพร กองคลังและพัสดุ สงขลา จดหมาย EMS รับแล้ว
74529 4130 17/2/2559 11:22 น. 18/2/2559 13:45 น. คุณ ดาสินี ประทุมมาศ (อรุณี) ผู้รับ : พี่พา ปณ อื่นๆ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
74528 8679 17/2/2559 11:21 น. 18/2/2559 13:45 น. - ผจก.ไทยพาณิชย์(ตรวจเงินแผ่น) ผู้รับ : พี่พา ปณ อื่นๆ สงขลา จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
73689 3552 3/2/2559 14:54 น. 4/2/2559 08:48 น. - ชลิตา เหมมณี ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน รับแล้ว
73688 9689 3/2/2559 14:53 น. 4/2/2559 08:49 น. - มัรวานี เจ๊ะสะแม ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต นนทบุรี พัสดุ EMS รับแล้ว
72958 2789 22/1/2559 14:47 น. 22/1/2559 15:24 น. - อภิสิทธิ์ สีสุข ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต ระยอง พัสดุลงทะเบียน รับแล้ว
72957 6470 22/1/2559 14:46 น. 22/1/2559 15:24 น. - ธัญวรรณ บ้านควน ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน รับแล้ว
72956 5215 22/1/2559 14:46 น. 22/1/2559 15:25 น. - อภิวัฒน์ ท่าจีน ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS รับแล้ว
72955 8584 22/1/2559 14:45 น. 22/1/2559 15:25 น. - ธิชากร เขมะวานิช ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต ปทุมธานี พัสดุ EMS รับแล้ว
72954 5810 22/1/2559 14:44 น. 22/1/2559 15:25 น. - บุญยานุช สวัสดิ์รักษา ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต พัทลุง พัสดุ EMS รับแล้ว
72953 7994 22/1/2559 14:43 น. 22/1/2559 15:25 น. - ชนัญชนม์ ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS รับแล้ว
72952 4409 22/1/2559 14:42 น. 22/1/2559 15:26 น. - อิควาณีญา มามุ ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS รับแล้ว
72951 7661 22/1/2559 14:41 น. 22/1/2559 15:26 น. - อักษรา เทียมสมัย ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน รับแล้ว
72262 4204 12/1/2559 14:46 น. 13/1/2559 09:23 น. - ปัทมา แก้วมุ่ย ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต ปัตตานี พัสดุธรรมดา รับแล้ว
72261 5026 12/1/2559 14:45 น. 13/1/2559 09:24 น. - ธันย์ชนก อิสลาม ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS รับแล้ว
72260 2222 12/1/2559 14:44 น. 13/1/2559 09:24 น. - เสาวลักษณ์ ปล้องใหม่ ผู้รับ : น นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS รับแล้ว
72259 3759 12/1/2559 14:41 น. 13/1/2559 09:25 น. - มารีน่า มาเด ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา รับแล้ว
71860 9901 29/12/2558 11:33 น. 29/12/2558 16:09 น. - นิตยา สุขพันธ์ ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา รับแล้ว
71859 4615 29/12/2558 11:32 น. 29/12/2558 16:10 น. - สูซานา ดามูซอ ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา รับแล้ว
71858 5362 29/12/2558 11:31 น. 29/12/2558 16:10 น. - ชนิดา จันมณีย์ ผู้รับ : น นิสิต สงขลา พัสดุ EMS รับแล้ว
71857 3761 29/12/2558 11:30 น. 29/12/2558 16:12 น. - ขนิษฐา บุญทอง ผู้รับ : นวพรรณ นิสิต กาญจนบุรี พัสดุธรรมดา รับแล้ว