งานธุรการพัทลุง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) ชั้น 1

ธนภรณ์ สะอาดจันทร์
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-673-222
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 7102
ภัททิยา คชภัคดี
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-673-222
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 7100
*** สามารถติดต่อได้ ในวันและเวลาราชการ