(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 103124 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
144639 674366861 16/11/2561 14:31 น. - แผนฯ กาญจนา ชุมทองมา) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
144638 674366889 16/11/2561 14:31 น. - แผนฯ (หนู ชุมทองมา) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
144637 674366844 16/11/2561 14:31 น. - แผนฯ (บุญธิดา ชุมทองมา) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
144636 674366946 16/11/2561 14:30 น. - แผนฯ (สุขสันต์ ชุมทองมา) นิสิต พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
144635 674366929 16/11/2561 14:30 น. - แผนฯ (นราชร ชุมทองมา) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
144634 674366800 16/11/2561 14:29 น. - แผนฯ (นายเยื้อน ทองหนูนุ้ย) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
144633 674366827 16/11/2561 14:28 น. - แผนฯ (ก้องฟ้า นุ่นเอียด) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
144632 993614502 16/11/2561 13:11 น. - คณะวิทย์ (อบจ.พท) คณะวิทยาศาสตร์ พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144631 614259777 16/11/2561 13:10 น. - กัณฐิมา สมประสงค์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144630 240081127 16/11/2561 13:10 น. - คณะวิศวะฯ (สถาบันวิทยสิริเ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยอง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144629 240080930 16/11/2561 13:10 น. - คณะวิศวะฯ (สถาบันวิทยสิริเ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยอง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144628 240080943 16/11/2561 13:09 น. - คณบดีคณะวิศวะฯ (สถาบันวิทยสิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยอง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144627 238731331 16/11/2561 13:09 น. - ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาสารคาม จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
144626 413371765 16/11/2561 13:08 น. - คณะวสก (รร.บ้านด้วยศรีเกษร) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พัทลุง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
144625 011509386 16/11/2561 13:08 น. - อธิการบดี (ศูนย์วิจัยพืช) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เชียงใหม่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
144624 524717956 16/11/2561 13:07 น. - ม.ทักษิณ (ประกอบกิจการกระจายเส ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144623 514093743 16/11/2561 13:06 น. - ปรเมศวร์ กาแก้ว ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144622 432190528 16/11/2561 13:04 น. - สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า (สตง) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
144621 543419059 16/11/2561 13:03 น. - สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
144620 684620055 16/11/2561 13:03 น. - พัชรี ชุมทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144619 491771515 16/11/2561 13:02 น. - สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144618 312569322 16/11/2561 13:01 น. - คณะวิทย์ (รร.แหลมราษฎร์) คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144617 397773817 16/11/2561 13:01 น. - พรรวษา ศรีทองช่วย-วมว คณะวิทยาศาสตร์ นครราชสีมา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
144616 240081100 16/11/2561 13:01 น. - คณะวิทย์ (สถาบันวิทยสิริเ คณะวิทยาศาสตร์ ระยอง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144615 240081095 16/11/2561 13:00 น. - คณะวิทย์ (สถาบันวิทยสิริเ คณะวิทยาศาสตร์ ระยอง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144614 240081113 16/11/2561 13:00 น. - คณบดีคณะวิทย์ (สถาบันวิทยสิริเ คณะวิทยาศาสตร์ ระยอง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144613 271966358 16/11/2561 12:59 น. - สุวิมล จงจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144612 541135598 16/11/2561 12:59 น. - สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
144611 226574863 16/11/2561 12:59 น. - กมลวรรณ คล้ายทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144610 533963306 16/11/2561 12:59 น. - เกษศิรินทร์ รัทจร คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144609 607811852 16/11/2561 12:58 น. - กฤษดา สุวรรณการณ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
144608 011509386 16/11/2561 12:58 น. - 609610558 คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
144607 502010905 16/11/2561 12:56 น. - พิมวสุญา เมืองราช ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
144606 460856365 16/11/2561 12:56 น. - เบญจวรรณ ทองคง ฝ่ายวิชาการ สมุทรปราการ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
144605 397319380 16/11/2561 12:56 น. - เบญจวรรณ ทองคง ฝ่ายวิชาการ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
144604 087877479 16/11/2561 12:36 น. - กัญญารัตน์ ช่วยนุกูล ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
144603 506876077 16/11/2561 12:35 น. - นาริน อินทร์ทอง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144602 674363043 16/11/2561 12:34 น. - พัสดุ (บ.หาดใหญ่) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สงขลา ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
144601 413637928 16/11/2561 12:34 น. - พัสดุ (อธิบดีกรมสรรพากร) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
144600 413637450 16/11/2561 12:34 น. - พัสดุ (ธ.กสิกรไทย) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
144599 610803825 16/11/2561 11:51 น. - ธรรมรัตน์ สังข์ทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144598 314352371 16/11/2561 11:51 น. - เบญจวรรณ ทองคง นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144597 448067617 16/11/2561 11:50 น. - ธวัชชัย สุขตาไชย นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
144596 228544586 16/11/2561 11:50 น. - เมธาพร จงรักษ์ศาสตร์ นิสิต นครราชสีมา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
144595 976608816 16/11/2561 11:50 น. - ภุมรินทร์ แก้วเรือง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144594 655428563 16/11/2561 11:49 น. - ปิยมาส หมุกดี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144593 866645520 16/11/2561 11:49 น. - ณัฐมล แดงกุล นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144592 าส501325523 16/11/2561 11:49 น. - ยูไรด้า บุตตะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144591 609132447 16/11/2561 11:43 น. - อังคณา คงทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
144590 834947807 16/11/2561 11:42 น. - นูรอัยนี่ เกปัน นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ