(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 98350 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
139865 231738896 21/9/2561 13:37 น. - นอร์มีน สะมะแอ นิสิต นราธิวาส พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
139864 151833394 21/9/2561 13:35 น. - สูรียานี ดอเลาะ นิสิต นราธิวาส พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139863 100551615 21/9/2561 13:34 น. - สุไวบะห์ ปาเนาะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139862 554722230 21/9/2561 13:34 น. - วิลาวัลย์ พรหมเจียม นิสิต สระบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139861 232731090 21/9/2561 13:33 น. - ฉารีน่า สำหนาว นิสิต สุราษฎร์ธานี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
139860 868969316 21/9/2561 13:32 น. - เยาวเรศ แซ่หลี นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
139859 158461834 21/9/2561 13:31 น. - เดียวาตี เจ๊ะอุบง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
139858 155129146 21/9/2561 13:30 น. - นาวิณี เอียดตำ นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
139857 531687089 21/9/2561 13:30 น. - สุดารัตน์ สมทอง นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
139856 460470078 21/9/2561 13:25 น. - Narisara Kongkeaw นิสิต สมุทรปราการ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
139855 556214969 21/9/2561 13:22 น. - อภิสิทธิ์ พิญนะ นิสิต สมุทรสาคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139854 792449517 21/9/2561 13:21 น. - เกศรินทร์ ศุกร์เพ็ง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139853 567550621 21/9/2561 13:20 น. - วงศกร วัฒนาเมธาวี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139852 081789949 21/9/2561 13:20 น. - ฟาฮมีย์ อูเซ็ง นิสิต นราธิวาส พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
139851 996667447 21/9/2561 13:19 น. - นิศา รัตนบุรี นิสิต นครศรีธรรมราช พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139850 044493922 21/9/2561 13:16 น. - ปิยธิดา ชุมคช นิสิต สมุทรสงคราม พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139849 488596776 21/9/2561 13:15 น. - ชนัญชนม์ เจริญวิเทศ นิสิต นนทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139848 652610701 21/9/2561 13:14 น. - พลอยภัทร ทองประดับ นิสิต ชลบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139847 276842134 21/9/2561 13:14 น. - สุไลด้า เก็มเด็ง นิสิต สมุทรปราการ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
139846 720724356 21/9/2561 13:13 น. - วัลย์วดี อุ่นแก้ว นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139845 658545073 21/9/2561 13:11 น. - สุไฮลา แบแร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
139844 772398776 21/9/2561 13:10 น. - สกุณา สิทธิโยธี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139843 436080806 21/9/2561 13:08 น. - ภูริษา ม่วงปลอด นิสิต ปทุมธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139842 730358904 21/9/2561 13:07 น. - รติมา จันแดง นิสิต เชียงราย พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139841 410272097 21/9/2561 13:06 น. - สุไรยา สุกเส็ม นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139840 682077985 21/9/2561 13:05 น. - นูรีซา อาแว นิสิต ยะลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139839 740745695 21/9/2561 13:04 น. - สกุณา สิทธิโยธี นิสิต สุราษฎร์ธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139838 049053114 21/9/2561 13:02 น. - ผกาภรณ์ เล่งล้วน นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139837 135605212 21/9/2561 13:00 น. - สหัสษา จันทร์คำ นิสิต สงขลา พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
139836 3941824238 21/9/2561 12:59 น. - บุษยา วรพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139835 001585269 21/9/2561 12:59 น. - พิมพ์จารีย์ ส่งสืบ นิสิต ปัตตานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139834 136505459 21/9/2561 12:58 น. - ก้องเกียรติ วังคีรี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139833 883092463 21/9/2561 12:57 น. - อภิษฎา แสงสุริยา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139832 745071730 21/9/2561 12:56 น. - ภัทรดรา สิริวัฒนาวรกุล นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139831 412927858 21/9/2561 12:55 น. - พิมพ์วดี แก้วบ้านดอน นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139830 060253850 21/9/2561 12:53 น. - เพ็นภา ชรัวทองเขียว นิสิต สมุทรสาคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139829 924163609 21/9/2561 12:53 น. - นูซีลา บูละ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139828 368914075 21/9/2561 12:52 น. - สุริษา คงชู นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139827 273311463 21/9/2561 12:51 น. - ฟาตีนา กาโยะ นิสิต ภูเก็ต พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
139826 685079901 21/9/2561 12:51 น. - ขวัญจิรา ชูนุ้ย นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139825 560641725 21/9/2561 12:50 น. - จุฑามาศ ขาวคง นิสิต ขอนแก่น พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
139824 971585512 21/9/2561 12:50 น. - วนิดา สุวรรณจาง นิสิต เชียงใหม่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139823 168897592 21/9/2561 12:48 น. - วนิดา สุวรรณจาง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139822 541869165 21/9/2561 12:48 น. - มัณฑิรา แก้วมุสิก นิสิต ชลบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139821 283511420 21/9/2561 12:47 น. - ณัฐวรา บุญใหม่ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
139820 961174716 21/9/2561 12:46 น. - ธัญลักษณ์ ไชยแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139819 746971329 21/9/2561 12:45 น. - ก้องเกียรติ วังคีรี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
139818 008490150 21/9/2561 12:44 น. - กานต ์ธิดา เทพพิทักษ์ นิสิต ชลบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
139817 093924986 21/9/2561 12:43 น. - กริษสรา คงแก้ว นิสิต พิษณุโลก พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
139816 245603063 21/9/2561 12:43 น. - กษมา โชติมณี นิสิต ฉะเชิงเทรา พัสดุ EMS ยังไม่รับ