(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 93492 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
135006 739790309 19/7/2561 13:06 น. - แพรวพรรณ บุญนวม นิสิต กระบี่ พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
135005 106648207 19/7/2561 13:05 น. - เฏาฟิต เจ๊ะเงาะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
135004 942031025 19/7/2561 13:04 น. - ชาลิดา อ่อนไสว นิสิต ราชบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
135003 653047479 19/7/2561 13:03 น. - อรพิมล ชูมณี นิสิต พัทลุง พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
135002 738097405 19/7/2561 13:03 น. - อัสมา ลำบาลี นิสิต เชียงใหม่ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
135001 339093151 19/7/2561 13:02 น. - พัฒนชัย นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
135000 162269435 19/7/2561 13:00 น. - กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อุตรดิตถ์ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134999 483420653 19/7/2561 12:58 น. - ทองปาน ทองพิมพ์ นิสิต ภูเก็ต พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134998 380905350 19/7/2561 12:57 น. - เทพธิดา หมีนหา นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
134997 677792903 19/7/2561 12:57 น. - ปริญญา ช่วยชะนะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
134996 966690274 19/7/2561 12:56 น. - วริศรา ศรีนวลเอียด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134995 735236071 19/7/2561 12:55 น. - ปัทมา ยงเยื่องคง นิสิต เชียงใหม่ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
134994 005049779 19/7/2561 12:55 น. - สโรชา สิงห์แก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134993 551763456 19/7/2561 12:54 น. - ปนัสยา สุขเนาว์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
134992 229554372 19/7/2561 12:54 น. - อาริสา พันธุสะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134991 156740513 19/7/2561 12:53 น. - อรพิมล ชูมณี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
134990 384156060 19/7/2561 12:52 น. - สุวิมล เกตุทอง นิสิต ชลบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
134989 755897811 19/7/2561 12:52 น. - กมลชนก คงเกต นิสิต นนทบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
134988 590875202 19/7/2561 12:51 น. - เมธาวี บุญพูล นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134987 247357113 19/7/2561 12:50 น. - สุภัทรา นิบู นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
134986 476677591 19/7/2561 12:49 น. - ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134985 156394023 19/7/2561 12:49 น. - วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปัตตานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134984 647956095 19/7/2561 12:48 น. - อรนุช อิสระ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อุดรธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134983 319767605 19/7/2561 12:47 น. - รวยรื่น พาหุจินดา อื่นๆ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134982 484214879 19/7/2561 12:47 น. - รวยรื่น พาหุจินดา อื่นๆ ภูเก็ต พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134981 005478340 19/7/2561 12:46 น. - นาริน อินทร์ทอง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134980 908420122 19/7/2561 12:46 น. - ธมลวรรณ ขุนไพชิต สำนักหอสมุดพัทลุง สมุทรปราการ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
134979 214502918 19/7/2561 12:45 น. - เสริมศักดิ์ รัตนอุบล สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง ลพบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134978 262867652 19/7/2561 12:45 น. - เสริมศักดิ์ รัตนอุบล สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง ระยอง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134977 7398333300 19/7/2561 12:44 น. - ภารกิจส่งเสริมสุขภาพนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
134976 993086598 19/7/2561 12:43 น. - ภารกิจส่งเสริมสุขภาพนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ตรัง จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
134975 934948337 19/7/2561 12:43 น. - ภารกิจส่งเสริมสุขภาพนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
134974 000924164 19/7/2561 12:42 น. - ภารกิจส่งเสริมสุขภาพนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
134973 874977603 19/7/2561 12:41 น. - สำนักบ่มเพาะ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
134972 820981335 19/7/2561 12:41 น. - แผนงาน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร ยังไม่รับ
134971 236697907 19/7/2561 12:40 น. - จาริยา สุทธินนท์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
134970 989113500 19/7/2561 12:40 น. - อธิการบดี ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
134969 041442949 19/7/2561 12:39 น. - รัชนี ปานแก้ว ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134968 237886371 19/7/2561 12:39 น. - เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134967 148404143 19/7/2561 12:38 น. - นิรมล จันทรืชาติ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
134966 476715839 19/7/2561 12:37 น. - ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
134965 152829728 19/7/2561 12:36 น. - ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
134964 139646209 19/7/2561 12:35 น. - ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
134963 142827118 19/7/2561 12:35 น. - ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
134962 549802575 19/7/2561 12:34 น. - พิมพ์รพี ไกรนรา-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
134961 608540759 19/7/2561 12:34 น. - คณิดา สินใหม คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134960 152921016 19/7/2561 12:33 น. - ณัฐธยาน์ ฟาน เบม คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134959 821512174 19/7/2561 12:32 น. - อรวรรณ หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
134958 435131563 19/7/2561 12:32 น. - อรวรรณ หนูนุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
134957 243953044 19/7/2561 12:31 น. - ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล คณะวิทยาศาสตร์ ปัตตานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ