ค้นหาพัสดุทั้งหมด

(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 133174 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
133669 359039945 20/6/2561 13:28 น. - พัฒนชัย โสธารัตน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133668 666115124 20/6/2561 13:27 น. - อรญา จิโสะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133667 150986178 20/6/2561 13:27 น. - เทพธิดา หมีนหา นิสิต ตรัง พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133666 357133855 20/6/2561 13:27 น. - สโรชา สิงห์แก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133665 988933273 20/6/2561 13:27 น. - กัลย์สุดา ตุละ นิสิต ปทุมธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133664 241726005 20/6/2561 13:26 น. - ภัทรสุดา สินุธก นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133663 134158751 20/6/2561 13:26 น. - มาริษา มลตรี นิสิต สงขลา พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133662 971441093 20/6/2561 13:26 น. - เทพธิดา หมีนหา นิสิต เชียงใหม่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133661 000627055 20/6/2561 13:26 น. - ณัฐกานต์ พรหมจันทร์ นิสิต นราธิวาส พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133660 453833656 20/6/2561 13:25 น. - ณัฐกานต์ พรหมจันทร์ นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133659 018097821 20/6/2561 13:25 น. - ภัทรสุดา สินุธก นิสิต นราธิวาส พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133658 442715891 20/6/2561 13:25 น. - อรุณ แก้วมณี นิสิต สุราษฎร์ธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133657 130271296 20/6/2561 13:24 น. - ณัฐกานต์ พรหมจันทร์ นิสิต ตรัง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133656 270916117 20/6/2561 13:24 น. - ณัฐกานต์ พรหมจันทร์ นิสิต นครศรีธรรมราช พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133655 595590935 20/6/2561 13:23 น. - ธิติยาพร มณีโชคชัย นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133654 137422013 20/6/2561 11:49 น. - สุวรรณรัตน์ สุดราม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133653 688764086 20/6/2561 11:48 น. - พิทยา ดำคงชู นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133652 132582645 20/6/2561 11:48 น. - กชฎากร แสงอรุณ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133651 237760243 20/6/2561 11:47 น. - ณัฐกานต์ พรหมจันทร์ นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133650 738990873 20/6/2561 11:47 น. - พิชญาภา สาระเจริญ นิสิต นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133649 413835509 20/6/2561 11:47 น. - ธัญลักษณ์ สมณะ นิสิต เชียงใหม่ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133648 869538330 20/6/2561 11:46 น. - โสรญา สะมะแอ นิสิต นราธิวาส จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133647 324693211 20/6/2561 11:46 น. - ผกามาศ แซ่จู นิสิต ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133646 381804940 20/6/2561 11:46 น. - มาริษา มลตรี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133645 450954981 20/6/2561 11:46 น. - เทพธิดา หมีนหา นิสิต นครสวรรค์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133644 613958640 20/6/2561 11:44 น. - เสาวลักษณ์ ขาวเมือง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133643 026951811 20/6/2561 11:43 น. - ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นครราชสีมา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133642 463643651 20/6/2561 11:43 น. - ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133641 938308246 20/6/2561 11:43 น. - คณะวสก (ศสช) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133640 643224038 20/6/2561 11:43 น. - สมเกียรติยศ วรเดช คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133639 002970555 20/6/2561 11:42 น. - คณบดีคณะวสก (สนง.ป้องกันโรค12 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133638 797867798 20/6/2561 11:42 น. - คณบดีคณะวสก (ม.วลัยลักษณ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133637 797867784 20/6/2561 11:42 น. - วัลลภา เชยบัวแก้ว คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133636 228670774 20/6/2561 11:41 น. - พรทิพย์ บุญจุน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133635 001735105 20/6/2561 11:41 น. - สุรศักดิ์ คชภักดี (ม.อ) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133634 127459637 20/6/2561 11:40 น. - ประไพรพิศ สำนักหอสมุดพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133633 994301770 20/6/2561 11:40 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (ม.อ) สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133632 233303340 20/6/2561 11:40 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (อ.สิงหนาท) สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอนแก่น จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133631 994299360 20/6/2561 11:39 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (อ.เก็ตถวา) สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133630 217073736 20/6/2561 11:38 น. - ม.ทักษิณ (UAE) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133629 381982429 20/6/2561 11:38 น. - อธิการบดี (สนง.สาธารณสุข) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจวบคีรีขันธ์ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133628 701394572 20/6/2561 11:36 น. - อธิการบดี (อบต.คลองเขม้า) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กระบี่ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133627 433280471 20/6/2561 11:36 น. - เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133626 458460885 20/6/2561 11:35 น. - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133625 457677934 20/6/2561 11:35 น. - ฤทัยรัตน์ ทิพย์นรากุล ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133624 457647760 20/6/2561 11:35 น. - รัชนี ปานแก้ว ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133623 225681035 20/6/2561 11:34 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (อะรีนา) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133622 123900570 20/6/2561 11:33 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (อรอนงค์) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นครศรีธรรมราช จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133621 140883678 20/6/2561 11:33 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (นารีรัตน์) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133620 135316842 20/6/2561 11:33 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (ตันติมา) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ยะลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ