ค้นหาพัสดุทั้งหมด

(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 149478 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
149975 012145585 24/1/2562 13:12 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (อ.ศิริรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149974 739137803 24/1/2562 13:12 น. - ฝ่ายประกันฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149973 983242157 24/1/2562 13:12 น. - อ.จตุพร แก้วอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
149972 567628564 24/1/2562 13:12 น. - ภิญฐิดา เดชบุญช่วย คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
149971 677957973 24/1/2562 13:11 น. - สกนวัจย์ เกื้อเพชรแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
149970 487633234 24/1/2562 13:10 น. - อธิการบดี (ม.ราชภัฎ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล บุรีรัมย์ จดหมาย EMS รับแล้ว
149969 594437683 24/1/2562 13:10 น. - อธิการบดี (สถาบันเทคโนโลยีนิว ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นครนายก จดหมาย EMS รับแล้ว
149968 431677375 24/1/2562 11:46 น. - ศุภลักษณ์ นำ้ดวง คณะวิทยาศาสตร์ ตรัง จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149967 282436722 24/1/2562 11:46 น. - ทิพวรรณ เทพสง-วมว คณะวิทยาศาสตร์ ไม่ระบุ จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149966 432432992 24/1/2562 11:46 น. - สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149965 984353295 24/1/2562 11:45 น. - เกษศิรินทร์ รัทจร คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149964 532084500 24/1/2562 11:45 น. - คณบดีคณะวิทย์ (ม.ศรีนครินทร คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149963 116372237 24/1/2562 11:45 น. - นิจจารีย์ ขวัญแก้ว-วมว คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149962 407955887 24/1/2562 11:44 น. - คณบดีคณะวิทย์ (รร.จุฬาภรณ) คณะวิทยาศาสตร์ สตูล จดหมาย EMS รับแล้ว
149961 338578131 24/1/2562 11:44 น. - คณะวิทย์ (รร.แหลมราษฎร์บำรุง คณะวิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS รับแล้ว
149960 485644574 24/1/2562 11:43 น. - ปรเมศวร์ กาแก้ว ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สุราษฎร์ธานี จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149959 631345665 24/1/2562 11:43 น. - นิตยา (บ.รปภทีเอสที ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
149958 674375700 24/1/2562 11:43 น. - พัสดุ (บ.เคเอ็นการโยธา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง พัทลุง ไปรษณีย์บัตร รับแล้ว
149957 522989713 24/1/2562 11:42 น. - กัณฐิมา สมประสงค์ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149956 313916814 24/1/2562 11:42 น. - ฝ่ายคลัง (สมใจซัพพลาย ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149955 779637056 24/1/2562 11:41 น. - ฝ่ายคลัง (บ.ไซแอน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
149954 532381383 24/1/2562 11:41 น. - ฝ่ายคลัง (บ.กิบไทย) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
149953 313076465 24/1/2562 11:41 น. - หญิง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กระบี่ จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149952 158621125 24/1/2562 11:40 น. - ศราวุธ อินทราพงษ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปัตตานี จดหมาย EMS รับแล้ว
149951 115755685 24/1/2562 11:40 น. - ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS รับแล้ว
149950 261392249 24/1/2562 11:40 น. - คณบดีคณะวสก (สถาบันพล) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ตรัง จดหมาย EMS รับแล้ว
149949 598952483 24/1/2562 11:39 น. - ศิริ ทองพุ่ม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน รับแล้ว
149948 073975975 24/1/2562 11:38 น. - ฝ่ายกิจการนิสิต (สหกรณ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149947 508656975 24/1/2562 11:38 น. - จาริยา สุทธนนท์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ไม่ระบุ พัสดุ EMS รับแล้ว
149946 980747023 24/1/2562 11:38 น. - ธมลพรรณ จุลพูล สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
149945 386823061 24/1/2562 11:37 น. - เบญจวรรณ ทองคง ฝ่ายวิชาการ นครนายก จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149944 609647495 24/1/2562 11:36 น. - กานต์มณี สังขพันธ์ นิสิต ไม่ระบุ จดหมาย EMS รับแล้ว
149943 758099626 24/1/2562 11:36 น. - อุดมลักษณ์ เหลือเทพ นิสิต ปทุมธานี จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149942 115729120 24/1/2562 11:35 น. - ภานุชาติ เผือกบุญรอด นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
149941 544349986 24/1/2562 11:35 น. - ณัฐนิชา อ้วนเส้ง นิสิต ยะลา จดหมาย EMS รับแล้ว
149940 222654359 24/1/2562 11:35 น. - ศิวาพร สงฆจิน นิสิต สงขลา จดหมาย EMS รับแล้ว
149939 143869803 24/1/2562 11:34 น. - ญาณิภา เกื้อก่อพรม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149938 892840615 24/1/2562 11:31 น. - สุไบดะห์ ราแดง นิสิต สุพรรณบุรี จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149937 228786653 24/1/2562 11:30 น. - ณัฐวรา พิมา นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149936 836712645 24/1/2562 11:30 น. - ณัฐสุดา คงเพชร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149935 158605025 24/1/2562 11:27 น. - ศุภวรรณ หาดแก้ว นิสิต ปัตตานี จดหมาย EMS รับแล้ว
149934 035552021 24/1/2562 11:27 น. - นินาห์เดีย บินเจ๊ะบือราเฮง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS รับแล้ว
149933 091562944 24/1/2562 11:27 น. - สายเพชร ณ พัทลุง นิสิต ไม่ระบุ จดหมาย EMS รับแล้ว
149932 340165567 24/1/2562 11:26 น. - กานต์มณี สังขพันธ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149931 071580158 24/1/2562 11:26 น. - ชนากานต์ ชัยวิเศษ นิสิต ไม่ระบุ จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149930 377718215 24/1/2562 11:26 น. - สุรายดา เจะหะ นิสิต ไม่ระบุ จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149929 215722756 24/1/2562 11:25 น. - แพรวพรรณ บุญนวม นิสิต ไม่ระบุ จดหมาย EMS รับแล้ว
149928 550905524 24/1/2562 11:25 น. - Sayanee samae นิสิต ไม่ระบุ จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149927 137769531 24/1/2562 11:25 น. - อาดีละห์ สนิ นิสิต ยะลา จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว
149926 459797550 24/1/2562 11:25 น. - ฮามีด๊ะ โตะหมีน นิสิต สกลนคร จดหมายลงทะเบียน รับแล้ว