ค้นหาพัสดุทั้งหมด

(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 136040 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
136535 218863846 14/8/2561 15:32 น. - วรางคณา เดชเหมือน นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136534 127957756 14/8/2561 15:31 น. - ศิริพงศ์ จันเต็ม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136533 837094440 14/8/2561 15:31 น. - ปัทมา ยงเยื่องคง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136532 263251354 14/8/2561 15:31 น. - วรรณสิริ ดุลยจิต นิสิต นนทบุรี พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136531 966159083 14/8/2561 15:30 น. - วริศรา หมานระเด็น นิสิต เชียงราย พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136530 272770180 14/8/2561 15:30 น. - โนรีซา สะมะแอ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136529 900137808 14/8/2561 15:29 น. - ยุวิสา ศรีแก้วคง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136528 706198393 14/8/2561 15:29 น. - สุภาภรณ์ ทองสวาท นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136527 361341735 14/8/2561 15:29 น. - เมทินี ชูทอง นิสิต มุกดาหาร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136526 554347168 14/8/2561 15:26 น. - อนุพล เพชรกาศ นิสิต นครปฐม พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136525 263008730 14/8/2561 15:25 น. - ปิยธิดา บูอนันต์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136524 583416268 14/8/2561 15:25 น. - กัลยรัตน์ เพ็ชรทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136523 512537740 14/8/2561 15:23 น. - สุภาภรณ์ ทองสวาท นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136522 949940652 14/8/2561 15:20 น. - ฟาอิซ แมเราะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136521 613816023 14/8/2561 15:20 น. - ปัฐธวีภรณ์ มวยดี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136520 031257655 14/8/2561 15:19 น. - สรวิชญ์ วรรณวิจิตร นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136519 275601888 14/8/2561 15:19 น. - ฟาฮาดา วาแมดีซา นิสิต เพชรบูรณ์ พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136518 899769717 14/8/2561 14:56 น. - ฮานัส มาแย นิสิต ระยอง พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136517 932688033 14/8/2561 14:55 น. - อรอนงค์ อินทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136516 602977798 14/8/2561 14:55 น. - สใบทิพย์ นะมาเส นิสิต ปทุมธานี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136515 183670525 14/8/2561 14:54 น. - ภุมรินทร์ แก้วเรือง นิสิต ชลบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136514 263867733 14/8/2561 14:54 น. - ปิยะพร บุญรอด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136513 927332743 14/8/2561 14:53 น. - กมลเนตร หนูชูชาติ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136512 221395777 14/8/2561 14:53 น. - วรรณดี จิตแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136511 369167326 14/8/2561 14:52 น. - ปิยธิดา บูอนันต์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136510 382175154 14/8/2561 14:52 น. - สรรเสริญ คุ่ยยกสุย นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136509 733830225 14/8/2561 14:51 น. - ซัมซียะห์ แมฮะ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136508 030743449 14/8/2561 14:51 น. - อรอนงค์ อินทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
136507 409039322 14/8/2561 14:50 น. - วทันยา สูทอก นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136506 369183377 14/8/2561 14:50 น. - ดารารัตน์ ยีหมาด นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136505 117163385 14/8/2561 14:49 น. - ปิยธิดา บูอนันต์ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
136504 778659157 14/8/2561 13:51 น. - รัฐศาสตร์ เครือทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136503 118181694 14/8/2561 13:51 น. - วิชุดา ยีบิลัง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
136502 337426735 14/8/2561 13:50 น. - ปุณิกา ขวัญทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136501 852602440 14/8/2561 13:50 น. - ญาดา จันทร์เขียว นิสิต เชียงราย จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136500 070382010 14/8/2561 13:50 น. - จุฑารัตน์ รักษายศ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136499 063080570 14/8/2561 13:49 น. - นัซฟู พะยุซี นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136498 152764219 14/8/2561 13:49 น. - จุฑารัตน์ รักษายศ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136497 277976322 14/8/2561 13:49 น. - ศุภิชีวา ทหารไทย (วมว) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136496 141118642 14/8/2561 13:48 น. - วัลค์วดี อุ่นแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136495 523785654 14/8/2561 13:48 น. - พัชรา ณ พัทลุง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136494 706190616 14/8/2561 13:48 น. - พัชรี ขวัญกะโผะ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136493 337424350 14/8/2561 13:48 น. - ชุติมา แช่มช้อย นิสิต นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136492 012990510 14/8/2561 13:47 น. - ยานิดา นิสิต พะเยา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
136491 973416848 14/8/2561 13:47 น. - ฟิรดาวน์ แซเมาะ นิสิต ฉะเชิงเทรา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136490 080128136 14/8/2561 13:47 น. - พลอยไพลิน นวลแก้ว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136489 644544166 14/8/2561 13:46 น. - จิตรกัญญา หวานข้น นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136488 249473219 14/8/2561 13:46 น. - ญาดา จันทร์เขียว นิสิต เชียงราย จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136487 257616268 14/8/2561 13:46 น. - นูซินด้า เจ๊ะยะหลี นิสิต นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
136486 107862572 14/8/2561 13:45 น. - ฉารีน่า สำหนาว นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ