(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 20970 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
21540 6582 11/3/2562 18:00 น. - สุวรรณา สุดงาม นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21539 9548 11/3/2562 18:00 น. - จุฑามณี ศรีระสันต์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21538 2775 11/3/2562 17:59 น. - ภานุวัฒน์ ปลอดกำ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21537 2321 11/3/2562 17:59 น. - จิรวรรณ เพชรพิรุณ นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21536 5468 11/3/2562 17:59 น. - พัฒนา ศรีสุวรรณ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21535 0013 11/3/2562 17:58 น. - จิรสุดา บัวสม นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21534 3796 11/3/2562 17:58 น. - เสาวลักษณ์ นาคช่วย นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21533 9008 11/3/2562 17:57 น. - นวรัตน์ สังเรือง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21532 0346 11/3/2562 17:57 น. - บุศราวรรณ จันทร์โชติ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21531 3731 11/3/2562 17:57 น. - วลัยพร เพชรรัตน์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21530 5859 11/3/2562 17:56 น. - จิรวรรธ แจ้วเสียง นิสิต กาญจนบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21529 5153 11/3/2562 17:52 น. - กัญญารัตน์ เล่าส้ม นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21528 7310 11/3/2562 17:51 น. - ณัฎฐนิชา เจ้าย่าน นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21527 9792 11/3/2562 17:50 น. - อันดา สุวรรณรัตน์ นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21526 4848 11/3/2562 17:49 น. - สิริวิทย์ จันทร์คำ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21525 6965 11/3/2562 17:48 น. - รัตนา หมูดีหวัง นิสิต กระบี่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21524 3707 11/3/2562 17:48 น. - ชนนิกานต์ ศรีพิทักษ์ นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21523 8002 11/3/2562 17:47 น. - ชฎาภา รักขนาม นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21522 7333 11/3/2562 17:46 น. - ชนัญญา หลานรอด นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21521 8282 11/3/2562 17:45 น. - จุฬาลักษณ์ แก้วละเอียด นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21520 7844 11/3/2562 17:45 น. - อารดา คงศรีทอง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21519 0307 11/3/2562 17:44 น. - ผ่องพรรณ จำนงจิต นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21518 7912 11/3/2562 17:44 น. - นาซีเร๊าะห์ บ่อเตย นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21517 8858 11/3/2562 17:43 น. - นะหวัน ฮาลาบี นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21516 9641 11/3/2562 17:35 น. - เบญจมาภรณ์ สุขยอด นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21515 5117 11/3/2562 17:34 น. - เมธาวี มณี นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21514 3334 11/3/2562 17:34 น. - กฤตวรรณ พุทธศรี นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21513 0711 11/3/2562 17:33 น. - จิราภา สุทัศน์ ณ อยุธยา นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21512 9239,7364 11/3/2562 17:33 น. - วริศรา รัตนมูสิก นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21511 0529 11/3/2562 17:29 น. - กานต์ธิดา อ่อนเกตุพล นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21510 6858,0915 11/3/2562 17:28 น. - ชนากานต์ อ่อนนวล นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21509 0503,7413,7842,6592 11/3/2562 17:27 น. - สุปรางค์ชฎา ทองปัสโน นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21508 1367 11/3/2562 17:26 น. - สุภาวดี อ่อนหยู นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21507 7970 11/3/2562 17:26 น. - ชนัญธิดา ลือแล้ว นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21506 1917 11/3/2562 17:25 น. - กิดากานนท์ ประจำเกาะ นิสิต ขอนแก่น จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21505 6692 11/3/2562 17:23 น. - กรรทิมา ริยาพันธ์ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21504 8177 11/3/2562 17:23 น. - พัชริสา เพ็ชรหอม นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21503 3322 11/3/2562 17:22 น. - เพ็ญศิริ เยี่ยมในเมือง นิสิต กำแพงเพชร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21502 4935 11/3/2562 17:22 น. - ฐานิกา ผิวเหมาะ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21501 8801 11/3/2562 17:21 น. - อังคณา ภูมิสุข นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21500 1083 11/3/2562 17:21 น. - ซูไหวบ๊ะ ยีสา นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21499 0908 11/3/2562 17:20 น. - มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลิ นิสิต กาญจนบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21498 1019 11/3/2562 17:20 น. - ชไมพร สามล นิสิต กระบี่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21497 4977 11/3/2562 17:20 น. - วันเพ็ญ วิพุฑฒิกุลวาทย์ นิสิต กาฬสินธุ์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
21496 3769 27/2/2562 16:49 น. - ณัฐธิดา ขาวคง นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21495 7179 27/2/2562 16:49 น. - ฐิติมา อินรัสพงษ์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21494 0854 27/2/2562 16:48 น. - นูรีดา เส็นสะนา นิสิต กำแพงเพชร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21493 6896 27/2/2562 16:48 น. - เบญจพร นรินทร นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21492 4478 27/2/2562 16:46 น. - พรพรรณ นิลกระวัตร์ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ
21491 0767 27/2/2562 16:44 น. - มินฟารี นะแหล่ นิสิต ขอนแก่น พัสดุ EMS ยังไม่รับ